2013-12-02

Zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat dla Klientów MIKRO oraz SME

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2013 r. wchodzi w życie nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej).

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone w Taryfie dotyczą dodania informacji o nowej ofercie pakietowej dla Mikroprzedsiębiorstw.
 2. Nowa TPIO została podzielona na 5 części:
  1. Cześć A Mikroprzedsiębiorstwa– nowa oferta pakietowa,
  2. Część B Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Organizacje Społeczne i Samorządowe- aktualna oferta,
  3. Część C Pakiety/ Rachunki w obsłudze dla wszystkich Klientów– pakiety wycofane ze sprzedaży,
  4. Część D Dodatkowe opłaty i prowizje wspólne dla wszystkich Klientów,
  5. Część E Produkty Kredytowe – oferta kredytów dla Klientów Mikro i SME, w szczególności zostały dodane pozycje:
   • prowizja za gotowość pobierana przy kredytach inwestycyjnych/ hipotecznych,
   • prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu samochodowego,
   • opłata za monit informujący o niewykonaniu przez Kredytobiorcę obowiązku dostarczenia dokumentów dot. zabezpieczeń kredytu,
   • prowizja z tytułu obsługi umowy o finansowanie,
   • prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG.
 3. Z dniem wprowadzenia nowej TPIO, zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność e-korespondencja. Usługa jest związana z dostarczaniem dokumentów transakcyjnych oraz korespondencji operacyjnej na firmowy adres e-mail, podany przez Klienta. Wraz z wprowadzeniem nowej usługi e-korespondencja, ulegają zmianie opłaty związane z wyciągami papierowymi dziennymi oraz tygodniowymi. Więcej informacji na ten temat otrzymacie w osobnej komunikacji.

Nowa Taryfa Prowizji i Opłat będzie dostępna na stronie Banku www.bnpparibas.pl od 2 grudnia 2013 r.

 

Dear Customers,

We wish to inform you that on 16 December 2013, a new Table of Commissions and Fees for Bank Services rendered to Business Customers (Retail Banking) ("Table") will become effective.

 1. The major changes introduced into the Table consist in adding information about a new package offering for Micro-enterprises.
 2. The new Table has been divided into five parts:
  1. Part A Micro-enterprises – the new package offering,
  2. Part B Small and Medium Enterprises, Social Organisations and Local Governments - the current offering,
  3. Part C Packages / Accounts still serviced for all Customers – packages withdrawn from the sale,
  4. Part D Additional Fees and Commissions (common for all Customers),
  5. Part E Credit Products – the offering for SME and MICRO Customers; in particular, the following items were added:
   • standby fee charged in relation with investment/mortgage loans,
   • car loan prepayment fee,
   • a fee for a reminder to notify about the Borrower's failure to fulfil the duty to deliver documents on loan collateral,
   • general financing agreement maintenance commission,
   • commission on account of covering the BGF prudential fee.
 3. Effective the new Table introduction date, a new e-correspondence functionality will be implemented. The service consists in a delivery of transaction documents and operational correspondence to the official business email address provided by the Customer. As the new e-correspondence service is introduced, fees for paper daily and weekly account statements are changed. You will receive more information on the subject in a separate letter.

The new Table of Commissions and Fees will be available on the Bank's website www.bnpparibas.pl on 2 December 2013.

powrót