2014-01-24

Zamiana Regulaminów i Taryfy prowizji i opłat dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lutego 2014 obowiązywać będą:

 1. nowy „Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Obszar Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej)”,
 2. nowy „Regulamin uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej)”,
 3. nowa Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczą:

 1. w zakresie Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Obszar Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej):
  1. modyfikacji zapisu §7.1 Regulaminu CKiZ o prowizji związanej ze składkami należnymi od Banku na rzecz BFG (uwzględniona została nowa „opłata ostrożnościowa”),
  2. usunięcia wyłączenia spółek, których akcje znajdują się w obrocie regulowanym z przesłanek sytuacji naruszenia warunków udzielenia kredytu w przypadku istotnej zmiany akcjonariuszy bez uprzedniej zgody Banku (§19.1.b) Regulaminu CKiZ),
  3. dodania zapisu do załącznika nr 3 do Regulaminu CKiZ opisującego charakterystykę umowy linii gwarancji klauzuli §1.7 upoważniającego Bank do przekształcenia wierzytelności regresowej z tytułu sumy gwarancyjnej wypłaconej przez Bank, a nie spłaconej przez Kredytobiorcę w wierzytelność z tytułu kredytu nieodnawialnego.
 2. w zakresie Regulaminu uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej):
  1. wprowadzenia do regulaminu rachunków uprawnienia Banku do pobierania środków z rachunków posiadacza na zaspokojenie wymagalnych wierzytelności Banku (obecnie takie postanowienie jest w umowie rachunku) (§53.1 Regulaminu),
  2. wprowadzenia uprawnienia Banku do blokady rachunku, w przypadku naruszenia umowy finansowania, do którego spłaty posiadacz rachunku jest zobowiązany, jeśli takie naruszenie uprawnia Bank do wypowiedzenia tej umowy o finansowanie (§53.2 Regulaminu),
  3. wprowadzenia opłaty ostrożnościowej na rzecz BFG (§49.2)
 3. w zakresie Taryfy prowizji i opłat dla przedsiębiorstw dodania zapisu dotyczącego opłaty ostrożnościowej na rzecz BFG (III. Opłaty dodatkowe).

Teksty jednolite zmienionych Regulaminów oraz Tabeli są dostępne na stronie internetowej www.bnpparibas.pl oraz u Doradców.

 

english version

powrót