2009-02-25

Konkurs ofert na rozliczanie dotacji unijnej

Fortis Bank Polska SA ogłasza konkurs ofert, dotyczący rozliczania dotacji unijnej, którą Fortis Bank Polska SA otrzymał na przeprowadzenie projektu szkoleniowego w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstw”.

Założenia

Wybrany oferent będzie zobowiązany do:

 1. doradztwa w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej projektu, zgodnej z wymogami EFS
 2. bieżącego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi banku w zakresie realizacji budżetu i utrzymania dyscypliny budżetowej projektu
 3. kontroli dokumentów finansowo-księgowych pod względem prawidłowości i kwalifikowalności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi,
 4. wyjaśniania błędów i nieprawidłowości dokumentów finansowo-księgowych oraz ich dekretacji
 5. przygotowywania niezbędnych oświadczeń koniecznych w procesie rozliczania projektu
 6. odpowiedzialności za poprawność dokumentacji finansowej i sprawozdawczej projektu z zasadami EFS
 7. sporządzania wniosków o płatność
 8. składania do PARP rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektu
 9. opracowywania korespondencji w imieniu banku do PARP i innych organów wdrażających.

Podstawowe kryteria oceny Oferentów

Wybór zostanie dokonany pomiędzy firmami, które będą mogły rozpocząć współpracę z Fortis Bankiem Polska SA od 1 marca 2009 r. W celu dokonania wyboru firmy Fortis Bank Polska będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i przypisanymi im wagami:

 1. doświadczenie i wykształcenie osób dedykowanych do rozliczania projektu - 30%
 2. zakres świadczonych w ramach zlecenia usług (w tym liczba godzin doradczych) - 25%
 3. doświadczenie w rozliczaniu dotacji unijnych do projektów szkoleniowych - 20%
 4. cena - 15%
 5. referencje - 10%.

Czas trwania projektu

22 miesiące (od marca 2009 do grudnia 2010).

Harmonogram:

25.02.2009 Ogłoszenie konkursu ofert
27.02.2009 Termin złożenia oferty

Dostawa oferty – drogą elektroniczną na adres: zapytania.ofertowe@pl.fortis.com lub w formie pisemnej na adres:

Fortis Bank Polska SA
Zespół ds. Zakupów
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków
z podanym nr ref. 026/Dotacja

Wyjaśnienia i zmiany do zapytania ofertowego

Ewentualne pytania lub prośby o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierować należy na adres: malgorzata.trentowska@pl.fortis.com lub pod nr tel.: (0-22) 566-91-22.

powrót