2010-03-12

Wyniki grupy kapitałowej Fortis Banku Polska SA za 2009 rok

Trudna sytuacja makroekonomiczna, jak i problemy części klientów z wywiązywaniem się z umów o charakterze kredytowym sprawiły, że 2009 rok Grupa Kapitałowa Fortis Banku Polska zamknęła stratą netto na poziomie 429,9 mln zł. Równolegle jednak z powodzeniem realizowała ona satysfakcjonujące rezultaty z bieżącej działalności, jaki i utrzymywała na pożądanym poziomie wskaźniki płynności i wypłacalności. Przychody netto grupy wyniosły 570,3 mln zł. Jej współczynnik wypłacalności na koniec roku osiągnął poziom 13,40 proc. – istotnie wyższy od minimalnego poziomu 8 proc. wymaganego przez Prawo bankowe.

Decydujący wpływ na całoroczne wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Banku Polska miały odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych, straty poniesione na instrumentach przeznaczonych do obrotu, jak i wyższe koszty związane z integracją z Dominet Bankiem.

W całym 2009 roku Grupa Kapitałowa Fortis Banku Polska z powodzeniem powiększała bazę depozytową. Na koniec roku saldo zobowiązań wobec klientów zwiększyło się o 45 proc. i wyniosło 9,2 mld zł (6,3 mld zł w analogicznym okresie 2008 roku). Istotny wpływ na te wzrosty miała integracja z Dominet Bankiem (saldo depozytów klientów Dominet Banku na dzień integracji wynosiło 2,2 mld zł), ale i polityka banku utrzymywania atrakcyjnej oferty i wspierania jej odpowiednimi działaniami marketingowymi.

O 7 proc. w stosunku do 2008 roku zmniejszyło się saldo należności od klientów. Na koniec roku wyniosło ono 13,8 mld zł (14,8 mld zł na koniec 2008 roku). Największy udział w strukturze należności od klientów netto stanowiły kredyty komercyjne (57 proc.). W całym minionym roku wartość kredytów hipotecznych wzrosła o 1 proc. i wyniosła 4,5 mld zł.

W 2009 roku Fortis Bank Polska realizował zadania integracyjne związane z fuzją z Dominet Bankiem, a następnie podejmował działania służące optymalizacji funkcjonowania połączonej już organizacji, jak i osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego w 2010. Najważniejsze, realizowane w ramach tego programu zadania obejmują: wzmocnienie zarządzania ryzykiem, w tym również monitoringu i windykacji.

Sfinalizowana w ubiegłym roku integracja z Dominet Bankiem na nowo zdefiniowała model funkcjonowania Fortis Banku Polska jako banku uniwersalnego. Aktualnie, jako członek grupy BNP Paribas, polski bank może bliżej i bardziej efektywnie współpracować ze spółkami z grupy działającymi w Polsce. Kluczowa w tym kontekście będzie współpraca Fortis Banku Polska i BNP Paribas Oddziału w Polsce w zakresie obsługi przedsiębiorstw.

powrót