BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Składka na rzecz BFG

Prowizje z tytułu pokrycia opłat na rzecz BFG - podstawa pobrania:
REGULAMIN CZYNNOŚCI KREDYTOWYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH – dostępnych na stronach WWW Banku w sekcji: Umowy i Regulaminy >Produkty ex BNP

  • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Obszar Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej),
  • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking
  • Regulaminu czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikro przedsiębiorstw

REGULAMINÓW RACHUNKÓW - dostępnych na stronach WWW Banku w sekcji: Umowy i Regulaminy >Produkty ex BNP

  • Regulaminu uniwersalnych rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej)
  • Regulamin rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT - dostępnych na stronach WWW Banku w sekcji: Opłaty i Oprocentowanie> Produkty ex BNP

 

W jaki sposób naliczana jest kwota prowizji z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG oraz prowizji z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej?

Prowizje z tytułu pokrycia obowiązkowej opłaty rocznej oraz opłaty ostrożnościowej (w części wynikającej z ryzyka kredytowego przypisanego danemu Klientowi) płatne są za okresy roczne a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Podstawa naliczania obowiązkowej opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określona jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a wysokość stawki tych opłat ustalana jest corocznie w trybie określonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Metodologia naliczania składek na rok 2016 opublikowana została w dniu 25 listopada 2015 r.

OPŁATA ROCZNA
Wzór wg którego wylicza się prowizję jest następujący:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG= wymóg kapitałowy * 12,5 * 0,167%

Gdzie:
wymóg kapitałowy * 12,5 - jest równy aktywom ważonym ryzykiem z uwzględnieniem technik ograniczających ryzyko.
0,167% - współczynnik określony w uchwale 25/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r.


OPŁATA OSTROŻNOŚCIOWA:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG= wymóg kapitałowy * 12,5 * 0,079%
Gdzie:
wymóg kapitałowy * 12,5 - jest równy aktywom ważonym ryzykiem z uwzględnieniem technik ograniczających ryzyko.
0,079% - współczynnik określony w uchwale 26/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r.

Skład ekspozycji, od której liczony jest wymóg kapitałowy, poza kapitałem bieżącym (w tym kapitałem przeterminowanym) obejmuje również między innymi:

  • odsetki naliczone na dzień sprawozdawczy,
  • odsetki zapadłe niespłacone na dzień sprawozdawczy.

Zobacz przykłady …

Przykład 1

Jeżeli firma zaciągnie w Banku kredyt na kwotę 1 000 000 PLN, to przy standardowych warunkach i braku zabezpieczenia, wartość aktywów ważonych ryzykiem wyniesie 1 000 000 PLN.

W tym przypadku prowizje będą wynosiły:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG będzie miała wartość 1670 PLN (1 000 000 PLN * 0,167% = 1670 PLN)
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG będzie miała wartość 790 PLN (1 000 000 PLN * 0,079% = 790 PLN)

Przykład 2

Jeżeli firma posiada w Banku udzielone gwarancje i poręczenia nie mające charakteru substytutu kredytu (dla których przypisany jest 50% współczynnik konwersji kredytowej) na kwotę 1 000 000 PLN, to przy standardowych warunkach i braku zabezpieczenia, wartość aktywów ważonych ryzykiem wyniesie 1 000 000 PLN * 50% = 500 000 PLN.

W tym przypadku prowizje będą wynosiły:
prowizja z tytułu pokrycia opłaty rocznej BFG będzie miała wartość 835 PLN (500 000 PLN * 0,167% = 835 PLN)
prowizja z tytułu pokrycia opłaty ostrożnościowej BFG będzie miała wartość 250 PLN (500 000 PLN *0,079% =395 PLN)

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.