BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 18 maja 2015 roku:

Nazwa podmiotu

Liczba akcji

% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów na walnym zgromadzeniu

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS
łącznie:

74 409 864

88,33%

74 409 864

88,33%

BNP Paribas bezpośrednio

50 524 889

59,98%

50 524 889

59,98%

BNP Paribas Fortis SA/NV
bezpośrednio

23 884 975

28,35%

23 884 975

28,35%

Rabobank International Holding B.V.

5 613 875

6,66%

5 613 875

6,66%

Pozostali

4 214 579

5,01%

4 214 579

5,01%

Razem:

84 238 318

100,00%

84 238 318

100,00%

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.