BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Bank BGŻ

2014

 • 15 września francuska Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiego Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ
 • 18 czerwca w wyniku połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 56 138 764 zł
 • 30 maja Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji

2012

 • 20 grudnia Rabobank poinformował o zamiarze połączenia swoich spółek zależnych - Banku BGŻ z Rabobank Polska
 • 17 września Rabobank zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Banku BGŻ do 98,26 proc.
 • 28 sierpnia Walne Zgromadzenie Banku BGŻ uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu 51 136 764 zł

2011

 • 16 listopada został uruchomiony internetowy bank specjalizujący się w produktach oszczędnościowych pod marką BGŻOptima
 • 27 maja Bank BGŻ zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2010

 • W grudniu została podjęta decyzja, że w 2011 r. w zawodowym peletonie pojawi się nowa grupa kolarska - Bank BGŻ Professional Cycling Team. Jej sponsorem jest Bank BGŻ. Jednocześnie z końcem 2010 roku Bank BGŻ zakończył współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim
 • W listopadzie została podpisana strategiczna umowa o współpracy między Bankiem BGŻ i Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

2008

 • W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u
 • 4 kwietnia Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ

2007

 • 20 marca Bank BGŻ ogłosił strukturę akcjonariatu: Rabobank – 44,5 proc., Skarb Państwa – 37,32 proc., Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju – 12,87 proc., pozostali – 5,30 proc.

2006

 • 11 kwietnia Bank BGŻ wprowadził nowe logo

2005

 • W czerwcu BGŻ ogłosił nową strategię. Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty to główne kierunki działania BGŻ
 • 3 stycznia udział holenderskiego Banku w akcjonariacie zwiększył się do 35,30 proc. W akcjonariacie BGŻ pozostawało 156 banków spółdzielczych

2004

 • 6 grudnia dokonano zmian w Księdze Akcyjnej Banku poprzez wpisanie nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. (13,76 proc.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (15,00 proc.)
 • Do listopada dominującym właścicielem Banku był Skarb Państwa, którego udział w akcjonariacie wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały do sektora bankowości spółdzielczej, w tym do banków zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie

2003

 • W grudniu Bank BGŻ wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • Bank BGŻ przystąpił do realizacji autorskiego, unikalnego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym – Klasa BGŻ. Z myślą o dzieciach wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin, Bank wspólnie z renomowanym warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską

2002

 • Przyjęto nową strategię rozwoju Banku BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego

2001

 • Bank BGŻ wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej

2000

 • Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się obrót eurobligacjami BGŻ. Wartość emisji wyniosła 125 mln euro

1996

 • Bank BGŻ udostępnił klientom oddziałów usługi z zakresu bankowości elektronicznej typu HOME BANKING

1994

 • Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą
 • Bank BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Biuro Maklerskie Banku BGŻ jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

1990

 • Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni Bank BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ. Pozostałe BS zgrupowały się w trzech innych nowo utworzonych bankach zrzeszających

1975

 • Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. udziałów

1950

 • Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa o przekształceniu części Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze i Pracowniczych Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe
 • Bank Rolny przyjął funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej

1919

 • Powstał Polski Bank Rolny z siedzibą w Warszawie (od 1921 r. Państwowy Bank Rolny, od 1948 r. Bank Rolny). Przedmiotem działalności było zaopatrywanie średnich i małych gospodarstw rolnych w kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy w listach zastawnych na kupno gruntu i inwestycje, kredyt melioracyjny w obligacjach oraz zarządzanie funduszami budżetowymi państwa przeznaczonymi dla rolnictwa. Na podstawie udzielonych długoterminowych kredytów Bank emitował listy zastawne w złotych, w złocie i walutach obcych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.