BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fundacja_0710

Fundacja BNP Paribas w likwidacji

Ogłoszenie o likwidacji

Likwidacja Fundacji BNP Paribas


Działając w imieniu Fundacji BNP Paribas z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000270411,

zawiadamiamy, że w dniu 16 marca 2015 roku Rada Fundacji uchwałą nr 04/2015 podjęła decyzję o likwidacji Fundacji.

Likwidatorami Fundacji zostały Anna Gazda oraz Anna Rajchel

Zgłoszenia wierzytelności można dokonywać mailem na adres: fundacja@bnpparibas.pl w terminie do 14 kwietnia 2015 roku.
logo_fundacja_bnp
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.