BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2011 roku

ban_fundacja_0710

Projekty realizowane przy wsparciu Fundacji BNP Paribas w roku 2011 wywołały uśmiech na twarzach ponad 1200 potrzebujących dzieciaków. Ich radość przeliczyła się również na dwa duże sukcesy fundacji: Pierwszym z nich był tytuł półfinalisty konkursu „Dobroczyńca Roku 2010” w kategorii współpraca z organizacją pozarządową, drugim zaś przyznanie Fundacji BNP Paribas statusu organizacji pożytku publicznego.

Rok 2011 to kontynuacja i dalszy rozwój programów, które fundacja rozpoczęła we wcześniejszych latach.

Program strategicznych partnerstw

Fundacja jest partnerem dwóch organizacji pozarządowych, działających na terenie całego kraju. Są nimi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), z którym fundacja od czterech lat realizuje programy wspierające pracę placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Caritas POLSKA, z którym fundacja nawiązała współpracę, w ramach realizacji programu stypendialnego.

 • W ramach współpracy z TPD, fundacja zrealizowała program grantowy „Na tropie niewidzialnej ręki”, mający na celu wyłonienie i sfinansowanie najciekawszych pomysłów na wakacje, których tematyka nawiązywała do Europejskiego Roku Wolontariatu.
  W konkursie wzięło udział blisko 40 ognisk i świetlic środowiskowych z całej Polski, spośród których wybrano 8 najciekawszych projektów. Zostały one nagrodzone grantami z przeznaczeniem na realizację zajęć.

 • 1 września 2011 roku fundacja podpisała umowę partnerską z Caritas POLSKA. Umowa dotyczy wsparcia przez fundację programu stypendialnego „Skrzydła z Fundacja BNP Paribas”. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach programu Fundacja udzieliła wsparcia dla 68 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z siedmiu diecezji: białostockiej, bydgoskiej, ełckiej, legnickiej, siedleckiej, szczecińsko-kamieńskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Uczniowie objęci programem mają zapewnione środki na zakup wyprawek i podręczników szkolnych i odzieży, a także finansowanie korepetycji, dojazdów do szkoły i wyżywienia przez okres roku szkolnego 2011/2012.

Program koalicji z organizacjami lokalnymi

W 2011 roku w ramach podejmowanej współpracy z lokalnymi organizacjami. Fundacja zrealizowała pięć projektów w regionach: lubelskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, śląskim i wielkopolskim. Celem zrealizowanych projektów było niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Projekt w województwie lubelskim przeprowadzony został we współpracy z Lubelskim Klubu Biznesu. Projekt miał charakter konkursu grantowego pod nazwą „Europejski Klub Przygody”, w ramach którego trzy placówki wsparcia dziennego w regionie lubelskim otrzymały wsparcie na organizacje i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Finałowi konkursu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, wykonanych przez dzieci.

 • Projekt w regionie małopolskim przeprowadzony został we współpracy z Instytutem Francuskim w Krakowie. Miał on charakter konkursu plastycznego dla świetlic i ognisk środowiskowych TPD w Krakowie, pod nazwą „ Magiczny Paryż”. Zadaniem podopiecznych tych placówek było stworzenie prac plastycznych, których tematyką były najbardziej popularne miejsca i zabytki Paryża. Wykonane przez dzieci prace pokazane zostały na wystawie, zorganizowanej przez Instytut Francuski z okazji Święta Narodowego Francji. Wszystkie osoby odwiedzające wystawę miały okazje zagłosować na najpiękniejszą prace. Świetlica, której obrazek uzyskał największa ilość głosów otrzymała dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego dla swoich podopiecznych, zaś wszystkie dzieci i młodzież – autorzy prac otrzymały w nagrodę vouchery do kina. Dodatkowym atutem projektu była możliwość zaprezentowania się TPD, w kontekście organizacji, której działania warto i należy wspierać, ze względu na dużą użyteczność społeczną podejmowanych przez TPD działań na rzecz dzieci.

 • Projekt w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzony został we współpracy z Business Centre Club: Lożą Bydgoską i Lożą Toruńską. Miał on charakter konkursu grantowego pod nazwą „Mój dom w sercu Europy”, przeprowadzonego dla rodzinnych domów dziecka. Nagrodą dla dwóch zwycięskich domów był grant na realizację potrzeb edukacyjnych, pasji i zainteresowań dzieci. Finaliści otrzymali wsparcie na finansowanie zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, uczestnictwo w zajęciach kulturalnych (wyjazdy do kin, teatrów, muzeów), oraz kilkudniową wycieczkę do najstarszych polskich miast. Dodatkowo dla zwycięzców została zorganizowana wycieczka do Olszówki, gdzie dzieciaki miały okazję do udziału w lekcji golfa oraz podjęcia pierwszych prób rywalizacji w tym sporcie na polu golfowym.

 • Projekt w województwie śląskim przeprowadzony został we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Miał on formę olimpiady specjalnej „Przełam bariery” dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych, szkół integracyjnych oraz innych ośrodków oferujących pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. W projekcie wzięło udział ponad 400 uczestników z 21 placówek.

 • Projekt w województwie wielkopolskim przeprowadzony został we współpracy z Wielkopolskim Klubem Kapitału. Miał on charakter programu grantowego o nazwie „Pokoloruj świat dziecka”, ukierunkowanego na pomoc ośrodkom adopcyjnym w regionie. W wyniku przeprowadzonego programu dwa ośrodki – w Pile i Koninie otrzymały wsparcie na remont i doposażenie pomieszczeń, w których przeprowadzane są badania psychologiczno-pedagogiczne z dziećmi, będącymi podopiecznymi ośrodków.

Program wspierający idee wolontariatu

Fundacja zrealizowała dwa programy grantowe, których celem było wspieranie działań z zakresu wolontariatu.

 • W ramach prowadzonej w Banku akcji z okazji „Dnia Sąsiada” został stworzony program grantowy „Dzień dobry sąsiada” wspierający idee wolontariatu i dobroczynności w środowiskach lokalnych. W ramach programu zgłoszonych zostało ponad 30 wniosków, z których cztery zostały nagrodzone grantem z przeznaczeniem na realizację przedstawionych idei. Projekty dotyczyły wspierania działań na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z zakresu ochrony środowiska (np. tworzenie zielonych przestrzeni publicznych) i prac porządkowych oraz remontowych.

 • Kolejnym programem był program grantowy dla pracowników „Zamiast tortu – dzielimy granty”. Projekt został ogłoszony wśród pracowników banku w piątą rocznicę założenia fundacji. Jego celem było wsparcie działań pracowników na rzecz środowisk lokalnych. W ramach konkursu przyznane zostały granty, które pracownicy banku z Bydgoszczy, Braniewa, Częstochowy, Krakowa, Mysłowic i Poznania wykorzystali do realizacji sześciu projektów społecznych. Realizacja projektów rozpoczęła się w grudniu 2011 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.