BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2012 roku

ban_fundacja_0710

Rok 2012 był dla Fundacji okresem kontynuacji działań rozpoczętych w poprzednich latach, a także nawiązania współpracy z nowymi Partnerami.

 

STRATEGICZNE PARTNERSTWA I PROGRAMY STYPENDIALNE

Fundacja jest partnerem organizacji pozarządowych, działających na terenie całego kraju. Są nimi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), z którym Fundacja od 2008 roku realizuje programy wspierające pracę placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży, Caritas Polska (Caritas), z którym Fundacja współpracuje od 2011 roku w ramach realizacji programu stypendialnego Skrzydła oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, z którą rozpoczęto współpracę w 2012 roku.

 • W ramach współpracy z TPD
  • Fundacja zrealizowała program grantowy Wakacje z Korczakiem, mający na celu sfinansowanie najciekawszych pomysłów na wakacje, których tematyka nawiązywała do pedagogiki korczakowskiej oraz promocji praw dziecka. W konkursie wzięło udział 33 ognisk i świetlic środowiskowych z całej Polski, spośród których wybrano 7 najciekawszych projektów. Zostały one nagrodzone grantami z przeznaczeniem na wsparcie organizacji różnych form wypoczynku letniego dla ponad 200 podopiecznych TPD.
  • Dzięki dotacji otrzymanej ze spółki Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. przeprowadzono remont i doposażenie świetlicy środowiskowej TPD w Kielcach. Zostały odświeżone pomieszczenia, wymieniona została instalacja elektryczna, a także wyposażone zostały sala multimedialna oraz pracownia plastyczna.

 • Współpraca z Caritas Od 2011 roku trwa realizacja programu stypendialnego Skrzydła we współpracy z Caritas Polska. W sierpniu 2012 roku zawarto umowę w sprawie przedłużenia realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach programu Fundacja udzieliła wsparcia dla 68 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z siedmiu diecezji. Uczniowie objęci programem mają zapewnione środki na zakup wyprawek, podręczników szkolnych i odzieży, a także finansowanie korepetycji, dojazdów do szkoły i wyżywienia.

 • Współpraca z FDNT W 2012 roku Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Rozpoczęto realizację programu stypendialnego na rok szkolny 2012/2013 dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miasteczek z rodzin o niskim statusie materialnym W październiku 2012 Fundacja BNP Paribas otrzymała tytuł Mecenasa Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

KOALICJE Z ORGANIZACJAMI LOKALNYMI

W 2012 roku w ramach podejmowanej współpracy z lokalnymi organizacjami Fundacja zrealizowała projekty w regionie łódzkim i dolnośląskim, a także w Sosnowcu Częstochowie i Małopolsce. Ich celem było niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • W 2012 roku w ramach podejmowanej współpracy z lokalnymi organizacjami Fundacja zrealizowała projekt w regionie łódzkim pod nazwą Łódź – miasto przyszłości, w koalicji z Łódzką Lożą Business Centre Club. Projekt miał formułę konkursu grantowego dla placówek wsparcia dziennego TPD. W wyniku konkursu, trzy ośrodki otrzymały granty na realizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

 • W grudniu 2012 roku w trakcie Złotej Gali Białej Listy zorganizowanej przez Wrocławską Izbę Gospodarczą Fundacja przekazała dotację na rzecz Fundacji Serce, która stworzyła Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy (specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci, których dotyka problem wykluczenia społecznego). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na na wykończenie oraz wyposażenie budynku Centrum.

 

Ponadto, Fundacja BNP Paribas wspierała inicjatywy w środowiskach lokalnych, w których zaangażowani byli przedstawiciele środowisk biznesowych, między innymi

 • Realizację konkursu w oddziale Banku w Sosnowcu. Projekt miał formułę konkursu plastycznego dla wychowanków domów dziecka. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe a placówka zwycięzcy - grant na zakup tapczanów.

 • Wsparcie olimpiady sportowej Przełam bariery dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

 • Wsparcie organizacji Imprezy mikołajkowej dla dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych wytypowanych przez specjalistyczne ośrodki pomocy społecznej w Małopolsce.

 

WSPIERANIE IDEI WOLONTARIATU

Fundacja zrealizowała dwa programy grantowe, których celem było wspieranie działań z zakresu wolontariatu.

 • Fundacja kontynuowała realizację programu grantowego Zamiast tortu – dzielimy granty, rozpoczętego w grudniu 2011 roku. Projekt został ogłoszony wśród pracowników Banku w piątą rocznicę założenia Fundacji. Jego celem było wsparcie działań pracowników na rzecz środowisk lokalnych. W ramach konkursu przyznane zostały granty na realizację sześciu projektów społecznych. Realizacja projektów trwała do końca marca 2012 roku.
 • W grudniu 2012 roku rozpoczęto realizację kolejnego programu grantowego Podaruj dzieciom gwiazdkę - konkursu dla pracowników Banku i spółek zależnych na organizację imprezy nawiązującej do tematyki świątecznej lub karnawałowej dla dzieci potrzebujących, pokrzywdzonych przez los - objętych opieką placówek, które działają na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W ramach konkursu przyznano 4 granty w wysokości 5 tys, zł, 4 granty w wys. 2 tys. zł i 3 granty w wysokości 1 tys. zł.

Wielu pracowników aktywnie wspiera działalność charytatywną, włączając się w przygotowywanie paczek i prezentów świątecznych dla dzieci.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.