BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Praca fundacji w 2013 roku

ban_fundacja_0710

I. PODSTAWOWE INFORMACJE I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem działania Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Ponadto celem Fundacji jest poprawa warunków życia społecznego w obszarach: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cele te są realizowane poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów mających na celu wsparcie finansowe i rzeczowe dla instytucji o zbieżnych celach oraz wspieranie i promowanie idei dobroczynności i wolontariatu.

II. GŁÓWNE FILARY DZIAŁANIA FUNDACJISTRATEGICZNE PARTNERSTWO

Fundacja jest partnerem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz wykluczonych. Fundacja od 2008 roku realizuje programy wspierające pracę placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży. W roku 2013:

 • Dzięki dotacji otrzymanej ze spółki Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. przeprowadzono remont i doposażenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Małkini Górnej.

 • Fundacja zrealizowała program grantowy Biwak pod chmurką przeznaczony dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez TPD. Zadaniem jednostek, które wzięły w nim udział, było opracowanie ciekawego pomysłu na co najmniej dwudniową wycieczkę dla dzieci z noclegiem pod namiotami Pięć zwycięskich projektów nagrodzono grantami, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu turystycznego dla placówek.
 • Fundacja zaprosiła podopiecznych dwóch świetlic TPD w Częstochowie na WTA BNP Paribas Katowice Open. Dzieci z TPD w ramach projektu „Sport na co dzień” odwiedziły katowicki Spodek, obejrzały pokazowy mecz z udziałem m.in. Agnieszki Radwańskiej, spotkały się z gwiazdami tenisa oraz wzięły udział w zajęciach animacyjnych.

PROGRAMY STYPENDIALNE

Do czerwca 2013 roku Fundacja wspierała program stypendialny „Skrzydła” realizowany pod auspicjami Caritas Polska. Fundacja wsparła 68 dzieci z ubogich rodzin, co umożliwiło im np. zakup podręczników, odzieży, dojazdy do szkoły. Ponadto edukację dzieci i młodzieży wspierano poprzez:

 • Współpraca z Caritas We wrześniu Fundacja sfinansowała zakup 300 plecaków do wyprawek szkolnych dla podopiecznych Caritas w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
 • Współpraca z FDNT Fundacja BNP Paribas kontynuowała współpracę z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia w realizacji programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miasteczek z rodzin o niskim statusie materialnym. Ze wsparcia Fundacji BNP Paribas skorzystało dotychczas około 200 stypendystów.

KOALICJE Z ORGANIZACJAMI LOKALNYMI

W 2013 roku w ramach podejmowanej współpracy z lokalnymi organizacjami Fundacja zrealizowała projekty w regionie małopolskim i śląskim, a także w Łodzi, Warszawie i Częstochowie. Ich celem było niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, popularyzacja kultury oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Wsparciem Fundacji BNP Paribas po raz pierwszy objęty został cykl koncertów klasycznej muzyki francuskiej i hiszpańskiej „Szalone Dni Muzyki”. Trzydniowy festiwal miał miejsce w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej we wrześniu 2013 roku. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały dzieci będące pod opieką TPD, mające niepowtarzalną okazję uczestnictwa w największym na świecie wydarzeniu promującym muzykę klasyczną.
 • Projekt „Szczęśliwe podwórka”, zrealizowany we współpracy z firmą Virako Łódź, zaangażował w warsztaty aktorskie dzieci wykluczone społecznie objęte opieką TPD oraz studentów łódzkiej Szkoły Filmowej – czego widocznym efektem będzie powstanie i projekcja profesjonalnego filmu wyświetlanego w kinie Charlie w Łodzi.
 • Udzielone zostało również wsparcie olimpiady sportowej Przełam bariery dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
 • W grudniu 2013 Fundacja pomogła w organizacji Imprezy mikołajkowej dla 220 dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych wytypowanych przez specjalistyczne ośrodki pomocy społecznej w Małopolsce.
 • Z pomocy Fundacji skorzystał również MKS Zabrze, na rzecz którego zostały przekazane środki finansowe niezbędne do realizacji wydarzenia sportowego dla dzieci ze Śląska zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WSPIERANIE IDEI WOLONTARIATU

Fundacja w 2013 roku celem wspierania działań z zakresu wolontariatu zrealizowała dwa programy grantowe oraz rozpoczęła trzeci, z terminem realizacji do końca lutego 2014 roku.

 • Kontynuowano realizację programu grantowego Podaruj dzieciom gwiazdkę BNP, rozpoczętego w grudniu 2012 roku. Konkurs dla pracowników Banku i spółek zależnych Banku dotyczył organizacji imprezy nawiązującej do tematyki świątecznej lub karnawałowej dla dzieci potrzebujących i pokrzywdzonych przez los, objętych opieką placówek pomocowych. Przyznano 11 grantów, realizacja projektów trwała do końca lutego 2013 roku.
 • W okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień) zrealizowany został konkurs grantowy dla pracowników Porozmawiajmy o… przyjaźni, obejmujący projekty na organizację wydarzenia sportowego, kulturalnego lub wycieczki dla dzieci potrzebujących. Przyznano granty na przeprowadzenie 7 projektów promujących aktywność lokalną i nawiązujących do tematyki przyjaźni.
 • W grudniu 2013 roku rozpoczęto realizację kolejnego programu grantowego Białe szaleństwo, konkursu dla pracowników grupy BNP Paribas w Polsce na organizację wydarzenia sportowego, wycieczki, ferii, imprezy świątecznej lub karnawałowej dla dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przez los, objętych opieką instytucji i organizacji pomocowych. Dziewięć zwycięskich projektów uzyskało granty na realizację pomysłów do końca lutego 2014 roku.

Wielu pracowników aktywnie wspierało działalność charytatywną, m.in. włączając się w akcje organizowane przez Fundację:

 • W czerwcu i w październiku zorganizowana została akcja „Sprzątanie lasu”, angażująca pracowników Banku jako wolontariuszy oraz podopiecznych TPD w Krakowie i Warszawie. Uczestnicy wzięli udział we wspólnym sprzątaniu, spotkaniu przy ognisku oraz zapoznali się z ciekawostkami przyrodniczymi.

 • 20 Pracowników zaangażowało się w projekt „Biegiem na pomoc” uczestnicząc w biegu charytatywnym „Biegnij Warszawo”. Za każdy pokonany kilometr uzyskiwali dotację na rzecz Fundacji Synapsis. Uzyskane w ten sposób środki wsparły projekt profilaktyki autyzmu wśród dzieci.
 • W grudniu miała miejsce również akcja „Słodka pomoc”: zbiórka środków finansowych na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, połączona z akcją Pracowników w ramach ich aktywności wolontaryjnej. Uzyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla podopiecznych Hospicjum.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.