BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pieniądze dla przedsiębiorczych

Fundusze na wsparcie polskiego wzornictwa są, ale trzeba wiedzieć jak do nich dotrzeć i jak je dobrze wykorzystać.
Wsparcie projektów wzorniczych z POIG

PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
WOJCIECH GRALEC
Specjalista w Zespole Badań i Rozwoju (PARP)

Polskie przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności. Przejawia się to między innymi w małej liczbie wdrażanych nowoczesnych technologii oraz niskim udziale środków przeznaczanych przez przedsiębiorców na B+R. Jednocześnie przedsiębiorcy mają małą świadomość możliwości, jakie stwarza wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Prawo polskie i międzynarodowe zapewnia możliwości ochrony projektów wzorniczych, jednak jak pokazują analizy, bardzo rzadko jest ona stosowana przez podmioty działające w Polsce. Z tego też względu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) zaplanowano szereg działań mających wspomóc polskich przedsiębiorców w uzyskaniu wsparcia na realizację projektów wzorniczych.
Jednym z działań programu, bezpośrednio nakierowanym na wsparcie projektów wzorniczych, jest działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R [Badań i Rozwoju] przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

O dofinansowanie będą mogli starać się przedsiębiorcy chcący zakupić usługę opracowania wzoru przemysłowego bądź użytkowego. Wnioskodawca będzie mógł także wytworzyć wzór we własnym zakresie, o ile wykaże we wniosku aplikacyjnym posiadany potencjał ludzki oraz techniczny. Jednym z warunków uzyskania wsparcia, tzw. kryterium wejścia, będzie wdrożenie wzoru do produkcji w przedsiębiorstwie. Ocenie podlegać będzie również opłacalność projektu oraz zgodność z politykami horyzontalnymi UE: „Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja” i „Zrównoważony rozwój”.

Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć usługi doradcze związane z: opracowaniem dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej wzorniczego projektu autorskiego, niezbędne szkolenia, zakup lub leasing środków trwałych, nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. złotych. Maksymalne wsparcie to 21 mln. zł w części inwestycyjnej projektu, 600 tys. zł w części związanej z doradztwem oraz 1 mln zł w części szkoleniowej. Dodatkowo udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć limitów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia pomocy regionalnej. Oznacza to, że intensywność wsparcia będzie wynosić maksymalnie 70% dla małych, 60% dla średnich oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw oraz będzie uzależniona do lokalizacji dofinansowywanego projektu.

Kolejnym działaniem, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki unijne na prace związane z przygotowaniem projektu wzorniczego, jest działanie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.
W przypadku tego działania projekty będą realizowane dwuetapowo. Pierwsza faza obejmować będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Badania przemysłowe są rozumiane jako badania prowadzące do zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności w celu stworzenia nowych produktów lub usług, bądź wprowadzenia w nich znaczących ulepszeń. Prace rozwojowe polegają natomiast na wykorzystaniu dostępnej wiedzy na potrzeby planowania produkcji, projektowania nowych produktów bądź usług. Prace te mogą obejmować stworze-nie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań, w tym: przygotowanie projektów, planów, opracowanie prototypów urządzeń, przeprowadzenie niezbędnych testów.
Wnioskodawcy będą mogli sami zadecydować, kto wykona prace badawcze. Jeżeli będą dysponować odpowiednimi zasobami to nie ma przeciwwskazań, aby takie prace wykonali we własnym zakresie. Możliwe będzie także zlecenie przeprowadzenia badań zewnętrznej jednostce naukowej, sieci naukowej albo innym instytucjom. Zgodnie zaproponowaną listą wydatków kwalifikowanych dofinansowaniu będą podlegać wydatki związane z wynagrodzeniami osób realizujących projekt oraz amortyzacją bądź zakupem niezbędnego sprzętu. Za kwalifikowany będzie można uznać także zakup niezbędnych dla realizacji projektów wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.
Poprawne zrealizowanie części badawczej projektu będzie warunkowało przystąpienie do drugiej fazy projektu – wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie. Z założenia wszystkie projekty powinny obejmować zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową. Jeżeli jednak przeprowadzone badania nie przyniosą oczekiwanych wyników bądź wykonane badania rynkowe wskażą, że wdrożenie wyników badań nie jest opłacalne, projekt nie będzie dofinansowywany w drugiej fazie realizacji. W takich przypadkach przedsiębiorca nie będzie jednak zobowiązany do zwrotu środków uzyskanych na realizację prac badawczych.

W ramach drugiej fazy projektu dofinansowane zostaną projekty inwestycyjne polegające na skomercjalizowaniu prac badawczych. Przedsiębiorcy będą mogli tutaj uzyskać dofinansowanie na zakup bądź leasing środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej oraz przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych.

Maksymalna kwota dofinansowania na prace B+R to 7,5 mln EUR, natomiast na wdrożenie prac B+R do produkcji to 20 mln zł. Z kolei w celu uzyskania ochrony prawnej wzorów przemysłowych lub użytkowych Wnioskodawcy będą mogli aplikować do działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”. Wsparcie obejmować może: koszty przygotowania zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika (który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem udzielającym ochrony), opłaty urzędowe za dokonanie zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego, koszty prowadzenia postępowania przed właściwym organem w celu uzyskania ochrony, koszty tłumaczenia, koszty reprezentacji zawodowego pełnomocnika przed danym organem własności przemysłowej. Należy pamiętać, że nie można wnioskować o dotację na projekt związany ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP. Objęcie własności przemysłowej ochroną na terytorium RP będzie możliwe pod warunkiem wykorzystania trybu zgłoszenia międzynarodowego, w ramach którego terytorium RP nie jest jedynym terytorium wnioskowanej ochrony.
„RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET ORAZ NIEDYSKRYMINACJA”
+ „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.