BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Połączenie z Bankiem BGŻ

W grudniu 2013 r. Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas. 15 lipca 2014 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez BNP Paribas Fortis 98,5 proc. akcji Banku BGŻ. Następnie Grupa BNP Paribas otrzymała 2 września 2014 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ. W ten sposób Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas.

Obecnie trwają prace, które mają na celu połączenie dwóch polskich banków należących do Grupy BNP Paribas: BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem BGŻ S.A. W wyniku fuzji powstanie silny uniwersalny bank, jeden z największych w Polsce, który będzie obsługiwać wszystkie segmenty klientów, a cechować go będą rozbudowana sieć dystrybucji i rozwinięta bankowość internetowa.

W pierwszej połowie 2015 r. (po otrzymaniu odpowiednich zgód, w tym Komisji Nadzoru Finansowego) planowane jest prawne połączenie obu podmiotów. Od momentu fuzji prawnej oba banki zaczną działać jako jedna instytucja, ale wciąż korzystająca z dwóch oddzielnych systemów IT. Kolejnym etapem procesu będzie połączenie systemów operacyjnych, o czym będziemy informowali we właściwym czasie.

Nowy bank będzie jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Nadal będzie to bank uniwersalny, z ofertą dopasowaną do potrzeb wszystkich klientów, z silną pozycją na rynku consumer finance oraz z pozycją lidera w segmencie rolno-spożywczym.

Informacje dla Akcjonariuszy

Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, który kieruje swoje usługi do ponad 1,2 mln klientów detalicznych i instytucjonalnych, w tym do znacznej grupy przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Strategia Banku BGŻ zakłada dalszy wzrost efektywności, wzmocnienie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym i wzbogacenie oferty produktowej. Sieć sprzedaży składa się z prawie 400 oddziałów. Bank jest mocno zaangażowany w rozwój małych społeczności poprzez wspieranie jednostek działających na lokalnych rynkach i oferowanie współpracy długoterminowej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bgz.pl

 1. Jaki jest cel połączenia BNP Paribas Banku Polska z Bankiem BGŻ? 

  Celem połączenia BNP Paribas Banku Polska z Bankiem BGŻ jest zwiększenie skali działalności Grupy BNP Paribas w Polsce. Nowy bank będzie jedną z czołowych instytucji w Polsce z kompleksową ofertą dla wszystkich segmentów klientów.
   
 2. Kiedy nastąpi połączenie banków?

  Spodziewamy się, że fuzja prawna banków nastąpi w pierwszym półroczu 2015 r., co jest uwarunkowane otrzymaniem odpowiednich zgód, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.
   
 3. Co to jest fuzja prawna, a co to jest fuzja operacyjna? 

  Fuzja prawna, która w przypadku BNP Paribas Banku Polska i Banku BGŻ planowana jest na pierwsze półrocze 2015 r., oznacza prawne połączenie obu banków, które jest potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od momentu fuzji prawnej oba banki zaczną działać jako jeden bank. Kolejnym etapem procesu będzie połączenie systemów operacyjnych, o czym będziemy informowali we właściwym czasie.
   
 4. Jakie będą skutki połączenia dla klientów? 

  Połączenie obu banków przyniesie korzyści naszym klientom. Połączona organizacja stanie się jednym z większych polskich banków, o dużych możliwościach finansowych i bogatej ofercie produktowej dla wszystkich segmentów klientów. Stanie się również bankiem bliższym klientom dzięki dużej sieci placówek. Połączony bank będzie korzystał z globalnego zasięgu, doświadczenia oraz wsparcia Grupy BNP Paribas, jednej z wiodących instytucji finansowych na świecie. 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.