BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Akredytywa dokumentowa

PR_akredytywa_dokumentowa_d

Akredytywa dokumentowa, czyli pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi za zgodne dokumenty, skutecznie ograniczy ryzyko transakcji handlowych.

Dokumenty, na podstawie których dokonywana jest zapłata to najczęściej:

 • Faktura handlowa
 • Dokument transportowy
 • Certyfikaty i atesty potwierdzające jakość i ilość towaru

Dla importera:

 • Zapłata następuje wyłącznie za dokumenty określone przez importera i zgodne z warunkami akredytywy
 • Ograniczenie ryzyka dostawy towaru wadliwego poprzez żądanie dokumentów wystawionych przez niezależne instytucje
 • Wyeliminowanie nieterminowych dostaw dzięki możliwości określenia ostatecznego terminu dostawy w akredytywie

Dla eksportera:

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem odstąpienia przez importera
  od realizacji kontraktu lub zmiany wynegocjowanych warunków
  bez uzyskania zgody eksportera
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem odmowy przyjęcia towaru
  przez importera
 • Minimalizacja ryzyka płatniczego i politycznego dzięki potwierdzeniu akredytywy
 • Możliwość uzyskania środków z akredytywy przed terminem płatności dzięki dyskontu bez regresu

Importowe (własne) - otwierane przez Bank BGŻ BNP Paribas SA, zgodnie z warunkami określonymi przez zleceniodawcę w treści zlecenia otwarcia akredytywy.

W ramach akredytyw importowych Bank BGŻ BNP Paribas SA:

 • Weryfikuje otrzymane dokumenty i przekazuje płatność eksporterowi
 • Wydaje zgodne dokumenty importerowi

Eksportowe (obce) - otwarte przez inne banki na rzecz Klientów Banku BGŻ BNP Paribas SA i obsługiwane przez Bank BGŻ BNP Paribas SA, zgodnie z warunkami określonymi w ich treści.

W ramach akredytyw eksportowych Bank BGŻ BNP Paribas SA:

 • Przekazuje treść akredytywy eksporterowi (awizacja)
 • Weryfikuje przedłożone dokumenty i przekazuje płatność eksporterowi
 • Oferuje potwierdzenie akredytywy lub dyskonto należności akredytywy

Dyskonto należności z akredytywy polega na odkupieniu
przez bank od eksportera należności z akredytywy przed terminem jej płatności i przekazaniu na rachunek eksportera kwoty należności pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych.

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA oferuje dyskonto bez prawa regresu
 • Oferta dla eksporterów stosujących akredytywy z odroczonymi płatnościami
 • Poprawa pozycji na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej

Korzyści:

 • Poprawa pozycji na rynku, zdobycie przewagi konkurencyjnej,
  dzięki możliwości oferowania bardziej atrakcyjnych form płatności
  z dłuższymi terminami płatności partnerom handlowym
 • Poprawa płynności finansowej i wskaźników ekonomicznych
  dzięki wcześniejszemu otrzymywaniu należności
 • Zamiana sprzedaży opartej na warunkach kredytowych (kredyt kupiecki) na sprzedaż gotówkową (dyskonto)
 • Możliwość pozyskania finansowania pozabilansowego
 • Brak obciążenia przyznanych linii kredytowych i możliwość wykorzystania ich na inne cele
 • Ograniczenie ryzyka związanego z niesolidnością dłużników

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub najbliższym oddziałem.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu 
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.