BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ciekawe pojęcia

Fortis Bank

Do czego służą systemy B2B?
rozwiń sprawdź
Systemy elektroniczne Business to Business ułatwiają pracę przedsiębiorcom, którzy posiadają oddziały lub muszą utrzymywać kontakt z większą ilością partnerów lub wykonawców. Skracają czas pracy, upraszczają przepływ informacji oraz automatyzują rutynowe czynności, takie jak składanie zamówień, wystawianie faktur czy księgowanie. B2B może być przedsięwzięciem zarówno czysto technicznym, ale także informatycznym i organizacyjnym. Jego zaletą jest to, że pozwala na rozwój przedsiębiorstwa i jego rozrost przy jednoczesnym zachowaniu tych samych kosztów organizacyjnych.

Na wdrażanie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach przeznaczone jest działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do końca listopada 2010 r. Podstawowymi warunkami, jakie należy spełnić, to współpraca z co najmniej dwiema firmami. Beneficjent otrzyma dodatkowe punkty, jeśli jego sieć współpracy obejmuje także podmioty zagraniczne. Dotacja, jaką można otrzymać mieści się w przedziale od 20 tys. zł do 2 mln zł. O tym, jaką kwotę dofinansowania otrzyma przedsiębiorca, zadecyduje wielkość firmy, jej lokalizacja oraz typ wydatków.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/17664

Co to jest linia demarkacyjna?
rozwiń sprawdź
W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne oraz rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów z różnych funduszy UE i w tym celu stworzona została tzw. linia demarkacyjna, czyli zestaw kryteriów wskazujących program z którego określone typy projektów mogą otrzymać wspracie, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.

Co to jest Krajowa Rezerwa Wykonania?
rozwiń sprawdź
To dodatkowe pieniądze na realizację najszybciej wdrażanych i najefektywniejszych programów i priorytetów w programach operacyjnych przyznane Polsce przez Komisję Europejską na realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kwota Krajowej Rezerwy Wykonania wynosi 3% ogólnej wartości środków przyznanych Polsce na początku okresu programowania. Najwięcej środków trafi do Programu Innowacyjna Gospodarka – blisko 300 mln euro. Dla Regionalnych Programów Operacyjnych, KRW jest nagrodą za dobre wykorzystanie przyznanych dotychczas pieniędzy. Aby otrzymać takie wsparcie, urzędy marszałkowskie musiały wykazać się co najmniej 20% rozliczeniem dotychczasowych budżetów. Łącznie do podziału na województwa przeznaczono 512 mln euro. Najwięcej pieniędzy trafi na realizację RPO w województwie opolskim – 54 mln euro, najmniej do RPO w województwie śląskim – 9,8 mln euro. Szczegółowy podział Krajowej Rezerwy Wykonania dostępny jest na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/
aktualnosci/strony/krw_dla_rpo_podzielona_26012011.aspx

Co to jest Centrum Badawczo-Rozwojowe?
rozwiń sprawdź
Jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca działalność lub planująca rozwój, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Co oznacza termin „trwałość rezultatów projektu”?
rozwiń sprawdź

Trwałość rezultatów projektu rozumiana jest jako utrzymanie inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 5 lat, w przypadku dużego przedsiębiorcy, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie.

Jak rozumieć pojęcie flexicurity?
rozwiń sprawdź
Flexicurity to idea, która ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego, ułatwiając jednocześnie rozwój kariery w warunkach dynamicznych zmian. Koncepcja ta łączy w sobie aktywną politykę rynku pracy, nowoczesne rozwiązania prawne w zakresie zawierania umów o pracę oraz organizacji czasu pracy, ideę kształcenia przez całe życie i nowoczesny systemem ochrony socjalnej.

Co należy rozumieć przez płatność pośrednią?
rozwiń sprawdź
Przez płatność pośrednią należy rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazywaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Co należy rozumieć przez płatność końcową?
rozwiń sprawdź
Przez płatność końcową należy rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Czym jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji?
rozwiń sprawdź
Unia Europejska wprowadziła specjalny instrument finansowy z myślą o najbiedniejszych regionach Wspólnoty. Jego celem jest udzielenie wsparcia osobom, które straciły miejsca pracy w wyniku postępujących procesów globalizacji odczuwalnych w danym rejonie. Wsparcie z Funduszu udzielane jest w momencie przeprowadzania istotnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu. Warto również dodać, że do udzielenia wsparcia kwalifikują się też pracownicy zwalniani w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Dofinansowanie zwolnionych kadr następuje w przypadku utraty pracy przez co najmniej 500 osób. W przypadku mniejszych zwolnień również jest możliwa dotacja, lecz tylko gdy zmiany mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Przykładem skorzystania z pomocy Funduszu jest region Podkarpacia, gdzie trzy przedsiębiorstwa: Huta Stalowa Wola S.A, HSW – Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. oraz Zakłady Metalowe DEZAMET S.A dokonały zwolnień 594 pracowników. EFG przeznaczyło na ten cel 453,6 tys. euro.

Co należy rozumieć przez określenie „instytucje otoczenia biznesu”?
rozwiń sprawdź

Są to instytucje, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich np. stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, ośrodki zapewniające początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę, która powstała w wyniku wprowadzenia nowej technologii (inkubatory przedsiębiorczości) oraz instytucje sfery badawczo – rozwojowej.

Jak rozumieć pojęcie "nowe rozwiązanie organizacyjne"?
rozwiń sprawdź
Innowacja organizacyjna oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Należy jednak podkreślić, że w ramach przygotowywanych projektów innowacje organizacyjne i marketingowe mogą być dodatkowym elementem projektu wynikającym z wprowadzania nowej technologii, a nie jego głównym przedmiotem.

Co oznacza zasada „n + 3”?
rozwiń sprawdź

Jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi, stanowiąca, że Komisja Europejska anuluje automatycznie część zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez płatność zaliczkową lub dla którego KE nie otrzymała wniosku o płatność, do końca trzeciego roku po roku dokonania zobowiązania, lub po terminie późniejszej decyzji KE wymaganej do autoryzowania działania. Oznacza ona, że państwo członkowskie, które do końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność, opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy.

Co różni Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) od Ekwiwalentu Dotacji Netto (EDN) ?
rozwiń sprawdź

Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Ekwiwalent Dotacji Netto (EDN) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Jak rozumieć partnerstwo publiczno-prywatne?
rozwiń sprawdź

Partnerstwo, w którym administracja (rządowa i samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia infrastrukturalne, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność.

Co to jest pomoc publiczna?
rozwiń sprawdź
Jest to pomoc państwa polegająca na dofinansowaniu projektów, przedsięwzięć, inwestycji, które wpływają na sytuację na wolnym rynku. Państwo udzielając pomocy, wpływa na naruszenie zasad wolnej konkurencji, ponieważ nie pomaga wszystkim podmiotom w takim samym stopniu. Otrzymujący tę pomoc jest więc w uprzywilejowanej sytuacji. Dlatego też beneficjenci programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych, realizujący projekty, które w jakichś sposób będą wpływały na sytuację na wolnym rynku, będą otrzymywali niższe dofinansowanie niezależnie od swojego statusu prawnego.

Czym się charakteryzuje działalność gospodarcza typu "spin off" i "spin out"?
rozwiń sprawdź

Działaność, firma typu spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej.

Działalność typu spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.

Powiązania operacyjne mogą obejmować m.in. obsługę prawną, w zakresie rachunkowości, jak również w zakresie marketingu i korzystania z kanałów dystrybucji instytucji macierzystej. Tworzenie tego rodzaju przedsiębiorstw w odniesieniu do projektów innowacyjnych jest formą wykorzystania przez organizację macierzystą potencjału przedsiębiorczego zespołu założycielskiego przy jednoczesnym zachowaniu częściowej kontroli nad rozwojem projektu.

Co oznacza podwójne finansowanie?
rozwiń sprawdź

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.

Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, np. zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Co oznacza skrót OOŚ?
rozwiń sprawdź

Skrót OOŚ rozumiemy jako Ocenę Oddziaływania na Środowisko. OOŚ to badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami. Ocena wpływu na środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska.

Co to jest fiszka projektowa/aplikacja?
rozwiń sprawdź

Fiszka projektowa/aplikacja to standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we fiszce projektowej/aplikacji obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej projekt, informacje na temat projektu, charakterystykę działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników.

Co to jest inkubator przedsiębiorczości?
rozwiń sprawdź
Inkubator przedsiębiorczości to forma zorganizowanego kompleksu gospodarczego, z obiektem – budynkiem lub kompleksem budynków – wspomagającego rozwój nowo powstałych firm. Wsparcie ze strony inkubatora obejmować może pomoc finansową (w tym niższe od rynkowych ceny wynajmu pomieszczeń), usługi z zakresu marketingu, obsługę prawną, organizacyjną, itp...

Co to jest klaster?
rozwiń sprawdź
Klaster to grupa podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, wykonujących działalność gospodarczą, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach (koncentracja sektorowa) oraz powiązanych siecią formalnych i nieformalnych relacji.

Czym jest pomoc de minimis?
rozwiń sprawdź

Pomoc de minimis to wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis dla wszystkich przedsiębiorstw z wyłączeniem firm z sektora transportowego wynosi 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat budżetowych. Osobno, dla przedsiębiorstw z sektora transportowego, pułap pomocy de minimis wynosi 100 000 EUR.
Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Co to jest cel Konwergencja?
rozwiń sprawdź

To jedno z podstawowych pojęć z zakresu polityki spójności UE. Cel ten wiąże się ze wspieraniem wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (o PKB na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego). Na cel Konwergencja przeznaczono ponad 81% całości środków na politykę spójności. Polska objęta jest tym celem w całości, stad otrzymała tak duży budżet na lata 2007-2013.

    Są jeszcze dwa inne cele:

  • Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie - wspiera zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki przeznaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie wyniosą blisko 16% całości środków polityki spójności.
  • Europejska współpraca terytorialna - wspiera terytorialną konkurencyjność oraz promuje harmonijny i zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech komponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz międzyregionalnego (jest to kontynuacja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG). Na ten cel przeznaczono ok. 2,5% środków polityki spójności. Beneficjentami będą także zewnętrzne regiony graniczne UE.

Co to jest cross-financing (finansowanie krzyżowe)?
rozwiń sprawdź

Zasada mająca na celu ułatwienie wdrażania jedno funduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zasada ta stosuje się jedynie do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów jak i bezpośrednio powiązane z projektem lub grupą projektów.
Przykładowo: projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, ale zawierający elementy normalnie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie rozliczany trochę tak, jakby były to dwa projekty: część EFS zgodnie z zasadami EFS, a część EFRR według zasad EFRR, mimo, że środki w całości będą pochodziły z funduszu społecznego.
Udział środków możliwych do objęcia zasadą jest ograniczona do 10% kosztów kwalifikowanych.

Co to jest analiza SWOT?
rozwiń sprawdź
Analiza SWOT to metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu/przedsiębiorcy/sektora/gospodarki wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.