BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Gwarancja de minimis BGK

Fortis Bank

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

Gwarancja de minimis:

 • Zabezpiecza do 60% kwoty kredytu
 • Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK
 • Jej koszt to tylko 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym

 • Minimum formalności: gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym
 • Niskie koszty: brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • Stabilność: udzielana na max. 27 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 99 miesięcy (kredyt inwestycyjny)
 • Nieobciążanie własnego majątku: przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz banku
 • Kwota gwarancji: do 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.

Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro lub 100 000 euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • Spłatę zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku
 • Spłatę zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku
 • Refinansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
 • Inwestycje kapitałowe
 • Zakup instrumentów finansowych
 • Zakup wierzytelności
 • Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Imię:
Nazwisko:
Firma:
Jestem zainteresowany:


Obroty firmy:
PLN

PLN
Szacowana wartość inwestycji w PLN:
Telefon:
+48
E-mail:
Przepisz kod:
Inny kod
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.