BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Agro Unia

PR_fredyt_agro_unia_d

Kredyt Agro Unia pomaga otrzymać środki niezbędne do rozpoczęcia i zamknięcia przedsięwzięcia wspieranego przez UE.

 • Niski, negocjowany wkład własny – nawet 10% wartości inwestycji
 • Długi okres kredytowania
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu
 • Opcja wyboru waluty: złote, euro, dolary

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

 • Niski, negocjowany wkład własny – zwykle 10% wartości inwestycji
 • Długi okres kredytowania – do 15 lat
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
 • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
 • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
 • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również Gwarancja de minimis BGK
 • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
 • Możliwość odzyskania nawet 75% kosztów agroinwestycji

Kredyt Agro Unia oferowany jest:

 • Firmom z sektora przemysłu przetwórczego
 • Rolnikom indywidualnym i domownikom
 • Mikroprzedsiębiorstwom
 • Wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw

A także beneficjentom:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
 • Krajowego Programu Restrukturyzacji
 • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej

Kredyt Agro Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
 • Krajowego Programu Restrukturyzacji
 • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej

 • Kredyt jest spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
 • Terminy spłaty kapitału są ustalane indywidualnie z Klientem
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat

Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Kaucja
 • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
 • Gwarancja de minimis BGK

 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
 • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
 • Ewentualne obniżenie wysokości marży może być różne dla poszczególnych okresów kredytowania (przed upływem i po wpływie dofinansowania)
 • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.