BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Transakcja Terminowa Forward

PR_transakcja_terminowa_forward_inwestorzy_d

Transakcje terminowe forward to rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych 
 •  Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji 
 • Elastyczne formy zabezpieczenia rozliczenia transakcji przez Klienta 
 • Minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych

Walutowe transakcje terminowe forward to transakcje wymiany walut (kupna/sprzedaży) między klientem a Bankiem w ustalonym terminie w przyszłości według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych 
 • Możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy 
 • Brak konieczności znajomości dokładnej daty i kwoty rozliczenia zabezpieczanej transakcji handlowej 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji 
 • Elastyczne formy zabezpieczenia rozliczenia transakcji przez Klienta 
 • Możliwość zawarcia transakcji forward, w której Klient kupuje jedną walutę obcą za inną

Klient rezygnuje z zysku, który mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku walutowym były sprzyjające

Rozliczenie transakcji typu forward może nastąpić poprzez:

 • Rzeczywistą dostawę uzgodnionych w umowie walut w dniu stanowiącym datę waluty transakcji terminowej 
  • Istnieje możliwość przyspieszenia lub opóźnienia terminu rozliczenia części lub całej kwoty transakcji terminowej
 • Zawarcie przeciwnej (lub kilku transakcji przeciwnych) transakcji walutowej nie później niż na dwa dni przez datą rozliczenia pierwotnej transakcji terminowej 
  • Na całość kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty 
  • Na część kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty oraz rozliczenie pozostałej części kwoty transakcji pierwotnej poprzez fizyczną dostawę walut w dniu stanowiącym datę rozliczenia tej transakcji

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.