BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Zasady realizacji jednorazowej wpłaty i wypłaty gotówkowej z rachunku bez wcześniejszego zawiadomienia Banku

W przypadku zamiaru dokonania wypłaty gotówkowej z Rachunku bankowego przekraczającej kwotę podaną poniżej, Posiadacz/ Współwłaściciel Rachunku lub Pełnomocnik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym zamiarze oddziału Banku, w którym chce dokonać wypłaty, co najmniej na dwa Dni Robocze przed dniem wypłaty.
Realizacja Dyspozycji nastąpi nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym od awizowania wypłaty. W wypadku braku awizowania, Bank może odmówić realizacji dyspozycji w tym dniu.

Określa się wysokość kwoty, o której mowa powyżej, dla:

 1. wypłat w PLN - 20.000 PLN we wszystkich oddziałach banku,
 2. wypłat w walucie EUR, USD, CHF i GBP:
  • jako równowartość 3.000 jednostek danej waluty,
   w oddziałach wymienionych poniżej,
  • jako równowartość 1.000 jednostek danej waluty,
   w pozostałych oddziałach,
 3. wypłat w pozostałych walutach obcych - każda kwota we wszystkich oddziałach banku.

Ustala się, że w przypadku zamiaru realizacji wpłaty gotówkowej przekraczającej kwotę 200.000,- PLN (w walutach obcych równowartość), Posiadacz/Współwłaściciel Rachunku lub Pełnomocnik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym zamiarze oddziału Banku, w którym chce dokonać wpłaty, co najmniej na jeden Dzień Roboczy przed dniem wpłaty. Wskazany limit obowiązuje we wszystkich oddziałach banku.

Bank zastrzega sobie prawo do wskazania innego oddziału (z załączonej listy), który z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem okaże się odpowiedni dla realizacji zgłaszanej operacji wpłaty lub wypłaty gotówki.

Lista oddziałów realizujących wypłaty w walutach obcych EUR, USD, CHF i GBP do kwoty 3000 jednostek danej waluty bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia o tym zamiarze Banku:


Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25

Oddział w Olsztynie ul. Mickiewicza 9

Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Oddział w Opolu ul. Ozimska 25

Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8

Oddział w Poznaniu ul. Głogowska 113-115

Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6

Oddział w Poznaniu ul. Wierzbięcice 1

Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32

Oddział w Krakowie ul. Kościuszki 53

Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 56c

Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

Oddział w Warszawie al. Krakowska 2

Oddział w Krakowie ul. Wadowicka 2

Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

Oddział w Lubinie ul. Tysiąclecia 3

Oddział we Wrocławiu ul. Bema 15

Oddział w Lublinie ul. Probostwo 6A

Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21

Oddział w Lublinie ul. Zana 35

Oddział w Zakopanem ul. Chramcówki 33

Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 76

Oddział w Ząbkach ul. Piłsudskiego 176


Bank nie przyjmuje bilonu do skupu kantorowego.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.