BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

OBSŁUGA REKLAMACJI

W Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zależy nam, aby być blisko naszych Klientów i bezpośrednio od nich dowiadywać się, jak ulepszać nasze produkty i usługi, by jeszcze lepiej spełniały ich oczekiwania. Dlatego, wszelkie uwagi i opinie Klientów są dla nas bardzo cenne.

Jeśli masz zastrzeżenia odnośnie naszych usług, złóż reklamację w wygodnej dla Ciebie formie:


elektronicznie – za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pl@net lub BiznesPl@net  


za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego tutaj


telefonicznie:
801 321 123 – dla połączeń krajowych
+48 22 566 99 99 – dla połączeń krajowych i z zagranicy
(Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora)

pisemnie – na adres:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Zespół Obsługi Reklamacji i Opinii Bankowych
ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków

osobiście – w dowolnym oddziale Banku. Reklamacja może zostać zgłoszona ustnie
lub pisemnie. Listę oddziałów znajdziesz tutaj

 


Zgłoszone reklamacje przekazywane są do naszego doświadczonego zespołu ekspertów zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji, który dba o to, aby reklamacje rozpatrywane były rzetelnie i w najkrótszym możliwym terminie.

 

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani wraz ze wskazaniem:

  • przyczyny opóźnienia,
  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej lub za pomocą bankowości internetowej.

 

Na wniosek Klienta, możemy również udzielić odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z umową.

Jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać pisemnie, składając kolejne zgłoszenie do Banku, na adres wskazany w otrzymanej odpowiedzi.

 

Niezależnie od złożonej reklamacji można również dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

Pomoc, w tym na drodze polubownej, można uzyskać kierując sprawę do:

 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.