BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Audytor

(zgodnie z zasadą II. 1.14 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW)

Zgodnie ze §20 ust. 1 pkt 1g) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wybór biegłego rewidenta badającego badania sprawozdania finansowe Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej należy do kompetencji Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Rada Nadzorcza Banku dokonuje wyboru biegłego rewidenta na podstawie rekomendacji Zarządu Banku i Komitetu Audytu.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.