BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Bank BGZ BNP Paribas S.A. (Bank), od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, tj. 27 maja 2011 r., deklaruje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej
https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje,
która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.
Bank jako spółka giełdowa, podlega obowiązkowi zamieszczania w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownie do przepisów § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Ponadto, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz zgodnie z zasadami określonymi w stosownych uchwałach Zarządu GPW, Bank zobowiązany jest do przekazywania Giełdzie, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Przy czym, bieżącemu raportowaniu w formule „stosuj lub wyjaśnij” podlegają zasady szczegółowe DPSN.

Od 1 stycznia 2016 roku Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu przez GPW na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.
Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest pod linkiem:
http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf

Informacja o stosowaniu przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zarząd Banku przyjął do stosowania przez Bank zasady ładu korporacyjnego określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z wyłączeniem rekomendacji IV.R.2. oraz zasad I.Z.1.16., I.Z.1.20., IV.Z.2. oraz (częściowo) V.Z.5. Ponadto, do Banku nie mają zastosowania: zasady I.Z.1.10., III.Z.6. oraz rekomendacja IV.R.3.
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank BGZ BNP Paribas S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego - Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2012

W latach 2012-2015 r. Bank podlegał zbiorowi „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” w brzmieniu wynikającym z aktualizacji tychże zasad dokonanych przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady te są dostępne na stronie GPW pod poniższym linkiem:
https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
Uchwałą Zarządu Banku Nr. 189/BZ/55/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., Bank przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w w/w brzmieniu.
Szczegółowa informacja na temat postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia jest podana w Raportach ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2014 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 czerwca 2015 roku oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2015 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Raporty ładu korporacyjnego (EBI)

raport ładu korporacyjnego nr 1/2015 – kandydaci do Rady Nadzorczej

raport ładu korporacyjnego nr 1/2016 - Raport dotyczący zakresu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.