BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wybrane dane finansowe i wskaźniki

Poniżej prezentujemy podstawowe pozycje Skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Dane za rok 2015 roku dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNP Paribas Banku Polska S.A. zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie, tj. od 30.04.2015 roku. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 12M 2014 oraz na 31 grudnia 2014 roku - tylko dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ).

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł

31.12.2015

(narastająco)

31.12.2014

(narastająco)

Wynik z tytułu odsetek

1 422 647

1 118 284

Wynik z tytułu opłat i prowizji

422 702

310 499

Wynik przed opodatkowaniem

29 692

178 176

Wynik po opodatkowaniu

13 293

138 031

Całkowite dochody ogółem

(45 588)

301 931

Przepływy środków pieniężnych netto, razem

1 081 354

299 341

w tys. zł

31.12.2015

31.12.2014

Aktywa razem

65 372 338

40 496 575

Zobowiązania wobec klientów

46 527 391

32 804 444

Zobowiązania razem

59 103 984

36 340 271

Kapitał zakładowy

84 238

56 139

Kapitał własny razem

6 268 354

4 156 304

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe


31.12.2015
(narastająco)

31.12.2014
(narastająco)

Stopa zwrotu z kapitału(1)

3,4%*

3,6%

Stopa zwrotu z aktywów(2)

0,3%*

0,4%

Marża odsetkowa netto(3)

2,6%

2,9%

Koszty/Dochody(4)

74,2%*

67,8%

Koszty ryzyka kredytowego(5)

(0,7%)

(1,1%)

Kredyty (netto)/Depozyty(6)

118,0%

97,1%

Kredyty brutto/Razem źródła finansowania(7)

98,2%

88,2%

Zysk (strata) na jedną akcję

0,18 zł

2,56 zł

Łączny współczynnik kapitałowy

13,45%

13,81%

Współczynnik kapitału Tier1

11,76%

12,69%

* wartości znormalizowane z wyłączeniem kosztów integracji

(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

(3) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do sumy wyniku z działalności bankowej.

(5) Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów (wskaźnik annualizowany).

(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów, stan na koniec okresu.

(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.