BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Informacje o adekwatności kapitałowej

  1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 176, str. 1) zobowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych.
  2. Obowiązki wynikające z art. 450 Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 są realizowane poprzez publikację na stronach internetowych Banku „Informacji na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.
  3. Informacje, o których mowa w punkcie 1 i 2 zostały przyjęte przez Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i są opublikowane poniżej.

 

Informacje dotyczące adekwatności grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku (Filar 3)

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, która obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. według stanu na 31 grudnia 2014 roku

 

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej przed połączeniem prawnym Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska SA w dniu 30 kwietnia 2015 roku:

Zasady ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej przez Bank BGŻ

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku BGŻ według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Archiwum Informacji dotyczących adekwatności kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA

Zasady publikowania informacji o adekwatności kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA – obowiązujące do 30.04.2015, tj. do połączenia prawnego z Bankiem BGŻ

Informacje BNP Paribas Banku Polska SA:

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2014 (Filar 3) [PDF, 479 KB]

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31.12.2013 (Filar 3) [PDF, 445 KB]

Informacja na temat Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze i innych osób mających wpływ na profil ryzyka w BNP Paribas Bank Polska SA - 2015

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.