BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

MEMORANDUM INFORMACYJNE zatwierdzone przez KNF 16.02.2015 r.

ANEKS NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 02.03.2015 r.

ANEKS NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 05.03.2015 r.

ANEKS NR 3 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 09.03.2015 r.

ANEKS NR 4 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 11.03.2015 r.

ANEKS NR 5 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 20.03.2015 r.

ANEKS NR 6 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 25.03.2015 r.

ANEKS NR 7 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 16.04.2015 r.

ANEKS NR 8 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 29.04.2015 r.

ANEKS NR 9 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 05.05.2015 r.

ANEKS NR 10 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 15.05.2015 r.

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKŻE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANE JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ANI MEMORANDUM INFORMACYJNE, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE DO KTÓRYCH NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE SIĘ ODNOSI NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ. DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE ANI MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM ZATWIERDZENIA LUB REJESTRACJI NA MOCY PRZEPISÓW DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, ANI TEŻ NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE LUB ZAREJESTROWANE PRZEZ JAKIKOLWIEK ORGAN NADZORU W DOWOLNYM STANIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. W KONSEKWENCJI, PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM MEMORANDUM INFORMACYJNYM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁYBY ZOSTAĆ DOKONANE W RAMACH DANEJ JURYSDYKCJI, NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYJĄTKÓW OD KONIECZNOŚCI REJESTRACJI ORAZ SPEŁNIENIA INNYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. EMITENT NIE ZAMIERZA SKŁADAĆ WNIOSKU O TAKĄ REJESTRACJĘ, ANI O UZYSKANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POZA TERYTRIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE MEMORANDUM INFORMACYJNYM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ BGŻ ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM BGŻ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.