BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Oferta publiczna akcji

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE ANI PRZEZNACZONE DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC OPCJĘ „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO U.S. PERSON ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE, NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZA WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACYJNEMU PRZEWIDZIANEMU W AMERYKAŃSKIEJ USTAWIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD TAKIEGO OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONA OFERTA PUBLICZNA AKCJI NOWEJ EMISJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej („Oferta Publiczna”) akcji serii O spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje Nowej Emisji”) („Bank”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji oraz akcji Banku serii L, M, N i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Bank do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa. Z wyjątkiem Prospektu, o którym mowa poniżej, materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawa, implementujących Dyrektywę 2003/71/WE (Dyrektywa 2003/71/WE łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku oraz o ubieganiu się przez Bank o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”), który został opublikowany na stronie internetowej Banku (www.bnpparibas.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (www.dmbh.pl).

Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania w państwach, w których publiczne rozpowszechnianie takich informacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja informacji zamieszczonych na niniejszej stronie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania, nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w tych informacjach, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju zwolnieniem w świetle prawa danej jurysdykcji.

Ani Prospekt ani Akcje Nowej Emisji ani prawa do Akcji Nowej Emisji ani akcje Banku serii L, M, N nim objęte nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danej jurysdykcji taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Bank i jego doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej i ich przestrzegać.


Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.