BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe
 
zaloguj się
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł

31.12.2014 (narastająco)

31.12.2013 (narastająco)

31.12.2012 (narastająco)

Przychody z tytułu odsetek

890 256

890 090

1 018 956

Wynik z działalności bankowej

826 276

823 313

816 535

Wynik przed opodatkowaniem

139 243

137 531

53 565

Wynik po opodatkowaniu

103 176

102 283

30 841

Aktywa razem

23 199 679

21 117 256

20 830 812

Kapitał własny

2 120 835

1 804 841

1 730 945

Liczba akcji

33 719 465

28 692 926

28 692 926

 

Wybrane skonsolidowane wskaźniki finansowe

w tys. zł

31.12.2014
(narastająco)

31.12.2013
(narastająco)

31.12.2012
(narastająco)

Wskaźniki rentowności

 

 

 

Marża odsetkowa netto (NIM)1

2,8%

2,8%

2,9%

Koszty / Przychody2

70,9%

69,2%

74,4%

Zwrot na aktywach (ROA)3

0,5%

0,5%

0,1%

Zwrot z kapitału (ROE)4

5,1%

5,8%

1,9%

Wynik z tytułu prowizji /Wynik z działalności bankowej

18,1%

18,2%

17,9%

Współczynniki kapitałowe

 

 

 

Współczynnik Tier 15

10,4%

9,7%

9,5%

Łączny współczynnik kapitałowy

12,9%

12,4%

13,8%

Jakość portfela kredytowego

 

 

 

Wskaźnik NPL6

7,1%

8,4%

11,2%

Współczynnik kosztu ryzyka7

0,6%

0,5%

0,9%

Współczynnik pokrycia rezerwami8

67,4%

65,9%

56,6%

Wskaźniki płynności

 

 

 

Współczynnik kredytów netto do depozytów9

141,3%

152,2%

160,6%

Współczynnik kredytów netto w PLN do depozytów w PLN10

101,0%

105,1%

107,8%

Wskaźniki giełdowe

 

 

 

Zysk (strata) na jedną akcję

3,25

3,56

1,16

Wartość księgowa na jedną akcję

62,90

62,90

60,3

(1) Obliczony jako iloraz wyniku z tytułu odsetek i średniego salda aktywów oprocentowanych (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, należności od banków, należności od klientów, inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

(2) Obliczony jako iloraz kosztów działania oraz amortyzacji i wyniku z działalności bankowej.

(3) Rentowność aktywów (ROA) - obliczona jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda aktywów (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

(4) Rentowność kapitału własnego (ROE) - obliczona jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda kapitału własnego (obliczonego jako średnia arytmetyczna łącznego kapitału własnego na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

(5) Obliczony jako iloraz funduszy podstawowych Tier 1 i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5.

(6) Obliczony jako iloraz należności od klientów z utratą wartości brutto i należności od klientów brutto.

(7) Obliczony jako iloraz kosztów ryzyka i średniego salda należności od klientów brutto (obliczonego jako średnia arytmetyczna należności od klientów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

(8) Obliczony jako iloraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na poniesione, zidentyfikowane straty na koniec okresu i należności od klientów z utratą wartości brutto.

(9) Obliczony jako iloraz należności od klientów netto i zobowiązań wobec klientów.

(10) Obliczony jako iloraz należności od klientów w PLN netto i zobowiązań wobec klientów w PLN.

* Wskaźniki kapitałowe w roku 2014 zostały wyliczone według Bazylei III, natomiast w roku 2013 według Bazylei II

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Banku, Bank

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW 
zobacz wykres 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.