BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Polityka informacyjna

I. Zasady „Polityki informacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, udzielając prawdziwych, jasnych i kompletnych informacji o Banku swoim akcjonariuszom, aktualnym i potencjalnym klientom, inwestorom i analitykom rynku, dziennikarzom i przedstawicielom mediów oraz innym interesariuszom.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności Bank przestrzega zasad zachowania tajemnicy bankowej i zawodowej oraz zasad zapobiegania wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych.

Bank jako spółka publiczna zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych działań przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

II. Realizacja „Polityki informacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

Za kształtowanie i realizację polityki informacyjnej Banku odpowiada Zarząd oraz Departament Public Relations i Komunikacji Wewnętrznej.

Za współpracę i reprezentowanie Banku w kontaktach z mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi odpowiadają Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu Relacji z Mediami   Poza członkami Zarządu, tylko Rzecznik Prasowy oraz pracownicy Zespołu Relacji z Mediami są upoważnieni do oficjalnego prezentowania stanowiska Banku w mediach.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada Zespół Relacji Inwestorskich.

Do zadań Zespołu Relacji Inwestorskich należy zapewnienie należytego i terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych Banku jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

„Polityka informacyjna Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” nie reguluje kwestii obowiązków ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Banku. Dokumentem regulującym tę tematykę są „Zasady ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.” zamieszczone na stronie internetowej Banku w serwisie Relacji Inwestorskich, w sekcji  Informacje o adekwatności kapitałowej.

III. Tryb uchwalania polityki informacyjnej oraz dokonywanie zmian

Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana i zmieniana uchwałą Zarządu Banku.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.