Prospekt emisyjny Akcji zwykłych na okaziciela Serii J Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13 działającego jako bank w sektorze usług finansowych

Prospekt emisyjny akcji serii J dostępny jest w formacie Adobe Acrobat (PDF).

Prospekt Emisyjny akcji serii J (644 KB)