Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Serii H Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 działającego jako bank w sektorze usług finansowych

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. wprowadza do obrotu publicznego i oferuje do objęcia 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda.

Cena emisyjna akcji i wartość emisji zostały określone następująco:

  Cena emisyjna Prowizja subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy Emitenta
Na jednostkę od 36,00 złotych
do 42,00 złotych
1,96 złotych od 34,04 złotych
do 40,04 złotych
Seria H od 27.414.000 złotych
do 31.983.000 złotych
1.500.000 złotych od 25.914.000 złotych
do 30.483.000 złotych

Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji. Opublikowanie ceny emisyjnej Akcji Serii H nastąpi poprzez jednorazowe ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich "Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy "Parkiet".

Akcje Serii H są oferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru jest 30 lipca 1999 roku. Zapisy na Akcje Serii H będą przyjmowane w okresie od 6 sierpnia 1999 roku do 20 sierpnia 1999 roku. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii H uprawnia posiadanie 10 (dziesięciu) jednostkowych praw poboru. Osoby będące Akcjonariuszami Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu, w terminie wykonania prawa poboru (od 6 do 20 sierpnia 1999 roku), na maksymalnie 761.500 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Akcji Serii H. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 6 września 1999 roku do 10 września 1999 roku. Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

Akcje Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i oznaczone kodem PLPPAB000011. Planuje się, iż Akcje Serii H będą wprowadzone do obrotu giełdowego niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału i przyjęciu Akcji Serii H do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Główne czynniki ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursów walutowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta opisany został w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Prospektu.

Wprowadzanie papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Niniejszy Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie i Emitencie.

Z uwagi na fakt, iż Emitent jest spółką giełdową i przez ostatnie 36 miesięcy od daty niniejszego Prospektu wypełniał obowiązki informacyjne spółki publicznej, wprowadzanie i oferowanie Akcji Serii H nie wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Akcje oferowane na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W związku z tym, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. nie ma obowiązku uzyskiwania zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja może, najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży, zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu w takim trybie. Zgłoszenie sprzeciwu nakłada na Emitenta obowiązek uzyskania zgody Komisji na wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu.

Oferującym Akcje Serii H jest PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.

Emitent nie zawarł umowy o subemisję dotyczącej niniejszej Emisji.

Prospekt sporządzono w Krakowie na 31 marca 1999 roku z uwzględnieniem istotnych zmian mających miejsce do 20 czerwca 1999 roku. Termin ważności prospektu upływa z chwilą dokonania przydziału Akcji inwestorom na zasadach określonych w niniejszym Prospekcie, nie później jednak niż 31 października 1999 roku.

Niniejszy Prospekt będzie udostępniony publicznie od 23 lipca 1999 roku w siedzibie Emitenta, w siedzibie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w siedzibie Oferującego oraz w punktach obsługi klientów podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku ogólnopolskim "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 22 lipca 1999 roku.

Zmiany do treści niniejszego Prospektu w okresie jego ważności będą przekazywane do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej, a istotne informacje mogące wpłynąć na cenę lub wartość Akcji będą ogłaszane w dzienniku ogólnopolskim "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet".

Do niniejszego Prospektu załączone zostały następujące raporty okresowe:

rodzaj raportu data udostępnienia do wiadomości publicznej miejsce udostępnienia do wiadomości publicznej
Raport roczny za 1998 rok 30 marca 1999 roku Centrum Informacyjne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ul. Mazowiecka 13, Warszawa,
siedziba Emitenta,
siedziba Oferującego
Raport kwartalny za I kwartał 1999 roku 27 kwietnia 1999 roku

W związku z Akcjami oferowanymi na podstawie niniejszego Prospektu nie będą wystawiane kwity depozytowe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferujący nie planuje przeprowadzania działań dotyczących stabilizacji kursu Akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd działająca w Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż Akcji objętych niniejszym Prospektem możliwa jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Spis treści

Rozdział 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka

 1. Główne informacje o Emitencie
  1.1 Przedmiot działalności
  1.2 Obszar działalności Banku
  1.3 Podstawowe produkty i usługi
  1.3.1 Działalność kredytowa
  1.3.2 Depozyty oraz inne źródła finansowania
  1.3.3 Działalność na rynku pieniężnym
  1.3.4 Działalność leasingowa
  1.4 Nowe produkty Banku
  1.5 Współpraca z międzynarodowymi organizacjami finansowymi
  1.6 Wyniki działalności w 1998 roku i w pierwszym kwartale 1999 roku
  1.7 Prognozy finansowe i plany rozwoju na 1999 rok
  1.8 Akcjonariusze PPABanku S.A.
 2. Czynniki powodujące ryzyko związane z działalnością Emitenta
  2.1 Ryzyko związane z notowaniem Akcji Banku na rynku kapitałowym
  2.2 Ryzyko związane z działalnością Banku
  2.3 Ryzyko związane z Rokiem 2000
  2.4 Inne czynniki związane z działalnością Banku
 3. Dane finansowe
 4. Wskaźniki
 5. Rating
 6. Dywidendy z ostatnich 3 lat
 7. Cel emisji
 8. Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną i zasady jej ustalania
 9. Wartość księgowa netto i zobowiązania Emitenta
 10. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na akcję dla nowych nabywców

do góry 

Rozdział 2 - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony Emitenta
 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony podmiotów sporządzających Prospekt
  2.1. Emitent
  2.2. Oferujący
  2.3. Sporządzający Prospekt
  2.4. Podmiot badający sprawozdania finansowe Emitenta
 3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony Oferującego

do góry 

Rozdział 3 - Dane o emisji

 1. Papiery wartościowe oferowane w publicznym obrocie
 2. Koszty emisji
 3. Podstawa prawna emisji i organ decyzyjny
  3.1. Organ decyzyjny i podstawa prawna emisji
  3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji
 4. Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy
 5. Prawa i obowiązki wynikające z posiadania i obrotu papierami wartościowymi
  5.1. Prawa z Akcji
  5.2. Obowiązki wynikające z nabycia znacznych pakietów Akcji
  5.2.1. Obowiązki zawarte w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi
  5.2.2. Obowiązki zawarte w Prawie bankowym
 6. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi
  6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy
  6.1.1. Akcjonariusz będący osobą prawną
  6.1.2. Akcjonariusz będący osobą fizyczną
  6.2. Opodatkowanie dochodów z obrotu Akcjami
  6.3. Opłaty skarbowe
  6.4. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Akcjami przez osoby zagraniczne
 7. Umowy dotyczące emisji kwitów depozytowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Zasady dystrybucji Akcji Serii H
  8.1 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii H
  8.2 Cena emisyjna Akcji Serii H
  8.3 Termin wykonywania prawa poboru
  8.4 Miejsce wykonywania prawa poboru
  8.5 Procedura składania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru
  8.6 Wpłata na Akcje Serii H
  8.7 Obrót prawem poboru
  8.8 Przydział Akcji Serii H
  8.9 Działanie przez pełnomocnika
  8.10 Prawne skutki niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje lub dokonania wpłaty w niepełnej wysokości
  8.11 Termin związania dokonanym zapisem na Akcje
  8.12 Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego
  8.13 Niedojście emisji do skutku
 9. Rynek, na który Emitent planuje wprowadzić oferowane papiery wartościowe do wtórnego obrotu

do góry 

Rozdział 4 - Raport Roczny

do góry 

Rozdział 5 - Załączniki

 1. Wypis z Rejestru Sądowego
 2. Statut Banku
 3. Skróty użyte w Prospekcie
 4. Raport kwartalny za I kwartał 1999 roku