BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Zestawienie zmian w kapitale własnym

za okres 31.12.1997 r.
rok poprzedni
31.12.1998 r.
rok bieżący
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 49 694,5 78 126,7
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,0 0,0
b) korekty błędów zasadniczych 0,0 0,0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 49 694,5 78 126,7
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 000,0 12 500,0
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 2 500,0 2 730,0
a) zwiększenia (z tytułu) 2 500,0 2 730,0
- emisji akcji 2 500,0 2 730,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
- umorzenia 0,0 0,0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 500,0 15 230,0
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 0,0 0,0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0,0 0,0
a) zwiększenie 0,0 0,0
b) zmniejszenie 0,0 0,0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 0,0 0,0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 31 012,5 47 927,0
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 16 914,5 18 549,5
a) zwiększenia (z tytułu) 16 914,5 18 552,1
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 875,0 18 519,5
- podziału zysku (ustawowo) 0,0 0,0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,0 0,0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 39,5 32,6
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 (2,6)
- pokrycia straty 0,0 0,0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0,0 (2,6)
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 47 927,0 66 476,5
4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 620,9 581,4
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (39,5) (30,0)
a) zwiększenie (z tytułu) 0,0 2,6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0,0 2,6
b) zmniejszenie (z tytułu) (39,5) (32,6)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych (39,5) (32,6)
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 581,4 551,4
5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 0,0 0,0
5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0,0 13 713,3
a) zwiększenie (z tytułu) 0,0 13 713,3
- odpisu z zysku 0,0 13 713,3
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,0 0,0
5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 0,0 13 713,3
6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu 0,0 0,0
6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską 0,0 0,0
a) zwiększenie (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,0 0,0
6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu 0,0 0,0
7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu 8 061,1 17 118,3
7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych 9 057,2 (100,0)
a) zwiększenie (z tytułu) 9 057,2 0,0
- odpisu z zysku 9 057,2 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 (100,0)
- podatek dochodowy z tyt. odpisów na fundusz ryzyka ogólnego 0,0 (100,0)
7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 17 118,3 17 018,3
8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,0 0,0
9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 0,0 0,0
9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 0,0 0,0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,0 0,0
b) korekty błędów zasadniczych 0,0 0,0
9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0,0 0,0
a) zwiększenie (z tytułu) 0,0 0,0
- podziału zysku 0,0 0,0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,0 0,0
9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0 0,0
9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 0,0 0,0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,0 0,0
b) korekty błędów zasadniczych 0,0 0,0
9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0,0 0,0
a) zwiększenie (z tytułu) 0,0 0,0
- przeniesienia straty do pokrycia 0,0 0,0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,0 0,0
9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0 0,0
9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0 0,0
10. Wynik netto 13 713,3 18 642,4
a) zysk netto 13 713,3 18 642,4
b) strata netto 0,0 0,0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 91 840,0 131 631,9

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.