BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres 31.12.1997 r.
rok poprzedni
31.12.1998 r.
rok bieżący
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezpośrednia* 0,0 0,0
I. Wpływy z działalności operacyjnej 0,0 0,0
1. Wpływy z tytułu: 0,0 0,0
a) odsetek 0,0 0,0
b) prowizji 0,0 0,0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 0,0 0,0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0
4. Pozostałe wpływy 0,0 0,0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 0,0 0,0
1. Koszty: 0,0 0,0
a) odsetek 0,0 0,0
b) prowizji 0,0 0,0
2. Wynagrodzenia 0,0 0,0
3. Zapłata podatku dochodowego 0,0 0,0
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 0,0 0,0
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0
6. Pozostałe wydatki 0,0 0,0
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia* 90 564,4 (86 041,6)
I. Zysk (strata) netto 13 713,3 18 642,4
II. Korekty razem: 76 851,1 (104 684,0)
1. Amortyzacja 8 111,2 9 671,8
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0,0 0,0
3. Odsetki i dywidendy 0,0 (20 927,9)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0,0 758,6
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw 0,0 3 581,0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8 839,2 8 740,6
7. Podatek dochodowy zapłacony (7 062,1) (12 256,4)
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 5 847,8 (8 325,7)
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (132 529,9) (455 343,5)
11. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 1 902,1 0,0
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 48 397,2 114 878,1
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 104 970,3 296 567,7
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0,0 0,0
16. Zmiana stanu innych zobowiązań 30 833,2 (11 799,6)
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (479,8) (1 439,5)
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 396,2 2 232,3
19. Pozostałe korekty 6 625,7 (31 021,5)
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) (53 531,2) 24 708,4
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 203 113,9 156 941,7
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 0,8 0,0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 101,6 1 532,3
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0,0 0,0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0,0 0,0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 0,0 0,0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 196 011,5 120 705,2
7. Pozostałe wpływy 0,0 34 704,2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (256 645,1) (132 233,3)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (3 431,3) (4 704,6)
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (16 390,5) (15 290,5)
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0,0 0,0
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0,0 0,0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej 0,0 0,0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych (236 823,3) (111 048,9)
7. Nabycie akcji własnych do zbycia 0,0 0,0
8. Pozostałe wydatki 0,0 (1 189,3)
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 19 805,5 72 518,0
I. Wpływy z działalności finansowej 19 375,0 73 830,5
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków 0,0 52 581,0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 0,0 0,0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 0,0 0,0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0
5. Wpływy z emisji akcji własnych 19 375,0 21 249,5
6. Dopłaty do kapitału 0,0 0,0
7. Pozostałe wpływy 0,0 0,0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 430,5 (1 312,5)
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków 0,0 0,0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 0,0 0,0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 0,0 0,0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0
5. Koszty emisji akcji własnych 0,0 0,0
6. Umorzenie akcji własnych 0,0 0,0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0,0 0,0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących 0,0 0,0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne 430,5 645,6
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,0 0,0
11. Pozostałe wydatki 0,0 (1 958,1)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 56 838,7 11 184,8
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 56 838,7 11 184,8
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 4 197,1 1 009,9
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 44 155,2 100 993,9
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 100 993,9 112 178,7

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.