BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rozdział 4 - Raport Roczny

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD
00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
Raport roczny SAB-R 1998

(zgodnie z § 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160)

(dla banków)

Za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.1998 do 31.12.1998 dnia 30.03.1999 r.

PIERWSZY POLSKO - AMERYKAŃSKI BANK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PPABANK S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
31-547
(kod pocztowy)
  Kraków
(miejscowość)
Kordylewskiego
(ulica)
  11
(numer)
(0-12) 618-33-33
(telefon)
(0-12) 618-33-44
(fax)
ppabank@ppabank.com.pl
(e-mail)
676-007-83-01
(NIP)
  P-003915970-94935007
59-3-941-35007

(REGON)


KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
(Podmiot uprawniony do badania)
dnia 24.03.1999 r.
(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie finansowe:
Wstęp Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans Rachunek przepływu środków pieniężnych
Rachunek zysków i strat Noty objaśniające
Załącznik 1 - opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)
Załącznik 2 - pismo Prezesa Zarządu
Załącznik 3 - komentarz Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)


WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) tys. zł tys. EURO
I. Przychody z tytułu odsetek 131 361,3 33 429,0
II. Przychody z tytułu prowizji 27 859,8 7 089,8
III. Wynik na działalności bankowej 93 415,6 23 772,5
IV. Wynik na działalności operacyjnej 27 383,0 6 968,5
V. Zysk (strata) brutto 27 383,0 6 968,5
VI. Zysk (strata) netto 18 642,4 4 744,1
VII. Aktywa razem (stan na 31.12.98r.) 1 140 067,6 278 574,9
VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 31.12.98r.) 0,0 0,0
IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 31.12.98r.) 280 402,4 68 516,2
X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 31.12.98r.) 680 355,7 166 244,5
XI. Kapitał własny (stan na 31.12.98r.) 131 631,9 32 164,2
XII. Liczba akcji (stan na 31.12.98r.) 7 615 000  
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31.12.98r.) 17,3 4,2
XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 31.12.98r.) 10,3 -
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,4 0,6
XVI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,0 0,0

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.