BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rozdział 2 - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony Emitenta

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków

telefon: (0-12) 618-33-33

telefax: (0-12) 618-33-44

e-mail: ppabank@ppabank.com.pl

internet: http://www.ppabank.com.pl/

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości Emitenta.

Oświadczenie Członków Zarządu Banku

Członkowie Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. reprezentujący Emitenta biorą odpowiedzialność za wszelkie informacje zawarte w Prospekcie i oświadczają, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, według ich najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, żadne istotne zobowiązania PPABanku S.A. ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Banku oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.

Członkowie Zarządu działający w imieniu Banku:

Marek Kulczycki
Prezes Zarządu
Thomas C. Cianfrani
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Banku

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.