BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Dane finansowe

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wielkości ekonomiczne osiągane przez Bank w okresie ostatnich trzech lat i w pierwszym kwartale 1999 roku oraz wielkości prognozowane na koniec 1999 roku.

Uwaga: Pozycje od 1 do 10 podane są w tys. złotych, a pozycje od 12 do 13 - w złotych.

  1996 1997 1998 I kw. 1999 Prognoza 1999
1. Przychody odsetkowe 54.222 86.008 131.361 35.676 169.033
2. Zysk na działalności operacyjnej 15.501 22.553 27.383 7.820 39.108
3. Zysk przed opodatkowaniem 15.501 22.553 27.383 7.820 39.108
4. Zysk netto 9.057 13.713 18.642 5.445 25.811
5. Aktywa razem 419.751 640.982 1.140.068 1.248.175 1.802.091
6. Zobowiązania (wobec sektora finansowego i niefinansowego) razem 337.746 492.986 960.759 1.046.722 1.561.417
7. Zobowiązania krótkoterminowe 280.998 412.147 784.322 839.052 1.179.889
8. Aktywa netto (kapitał własny) 58752 91.840 131.632 137.077 188.800
9. Kapitał akcyjny 10.000 12.500 15.230 15.230 16.753
10. Wartość księgowa netto 58.752 91.840 131.632 137.077 188.800
11. Liczba akcji 5.000.000 6.250.000 7.615.000 7.615.000 8.376.500
12. Zysk (strata) netto na akcję 1,45 1,80 2,4 2,65 3,08
13. Dywidenda na akcję 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

W 1998 roku stosunku do 1997 roku Bank odnotował wyraźne wzmocnienie swej pozycji na rynku. Zysk netto wzrósł o 36% i był wyższy o 3,3% w stosunku do planu. Należy zaznaczyć, że w 1998 roku nastąpiło znaczne obniżenie stóp procentowych.

Wzrost sumy bilansowej w 1998 roku o ponad 77% świadczy o rosnącej pozycji Banku na rynku. Na uwagę zasługuje także zmiana struktury aktywów. Wyższa od wzrostu sumy bilansowej dynamika zaangażowania kredytowego, spadek udziału dłużnych papierów wartościowych oraz stanu gotówki i środków na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim w sumie bilansowej. W strukturze pasywów nadal główną pozycję stanowią zobowiązania wobec klientów z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bieżących i depozytach terminowych, 60% sumy bilansowej - podobnie jak w roku 1997.

W ciągu 1998 roku zaznaczył się wzrost udziału w sumie bilansowej zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Na 31 grudnia 1998 stanowiły one 25% pasywów, podczas gdy na 31 grudnia 1997 roku było to 17%. Wzrost wynika głównie z zaciągnięcia kredytu 40 mln DEM z Generale Bank S.A. oraz zwiększenia salda depozytów przyjętych od innych banków.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.