BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rozdział 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka

1. Główne informacje o Emitencie
1.1 Przedmiot działalności
1.2 Obszar działalności Banku
1.3 Podstawowe produkty i usługi
1.3.1 Działalność kredytowa
1.3.2 Depozyty oraz inne źródła finansowania
1.3.3 Działalność na rynku pieniężnym
1.3.4 Działalność leasingowa
1.4 Nowe produkty Banku
1.5 Współpraca z międzynarodowymi organizacjami finansowymi
1.6 Wyniki działalności w 1998 roku i w pierwszym kwartale 1999 roku
1.7 Prognozy finansowe i plany rozwoju na 1999 rok
1.8 Udziałowcy PPABanku S.A.

1. Główne informacje o Emitencie

do góry 

1.1 Przedmiot działalności

Bank prowadzi działalność, kierując się między innymi potrzebą tworzenia konkurencyjnych warunków obsługi finansowej osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Bank szczególnie koncentruje się na obsłudze i organizowaniu wsparcia finansowego dla średnich i małych przedsiębiorstw.

Do zakresu działania Banku w szczególności należy:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym przy użyciu kart płatniczych,
 • udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń,
 • emitowanie papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych, wykonywanie czynności zleconych oraz zaciąganie zobowiązań związanych
 • z emisją papierów wartościowych,
 • uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi,
 • wykonywanie operacji na rynku pieniężnym i walutowym, w tym także terminowych i pochodnych operacji finansowych,
 • wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
 • świadczenie następujących usług finansowych,
  • konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
  • powierniczych,
  • maklerskich.

W ramach posiadanej zdolności prawnej, Bank może dokonywać:

 • zaciągania kredytów i pożyczek,
 • obejmowania lub nabywania akcji, udziałów, praw z akcji i udziałów, a także udziałów jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych,
 • nabywania i zbywania nieruchomości,
 • nabywania składników majątku dłużnika w celu zwolnienia go z długu w całości lub w części.

Bank może tworzyć i prowadzić w kraju i za granicą oddziały i filie oddziałów oraz przedstawicielstwa.

Bank może zakładać i uczestniczyć w zakładaniu banków, spółdzielni, spółek prawa cywilnego i handlowego oraz innych podmiotów prawa.

Bank nie udziela kredytów, pożyczek, ani też nie bierze udziału w jakikolwiek sposób w żadnym przedsięwzięciu, mającym na celu: produkcję lub sprzedaż broni bądź sprzętu używanego przy aborcji, jak też świadczenia usług związanych z bronią lub wykonywaniem aborcji.

do góry 

1.2 Obszar działalności Banku

PPABank S.A. prowadzi swą działalność na terenie całego kraju z podziałem na następujące regiony:

 • Region Wschodni: Oddział i przedstawicielstwo w Łodzi, Oddział i przedstawicielstwo w Lublinie, Oddział,
 • przedstawicielstwa i filie w Warszawie;
 • Region Małopolski: Centrala, oddziały, przedstawicielstwa i ekspozytura w Krakowie, Oddział i przedstawicielstwo w Zakopanem;
 • Region Śląski: Oddział i przedstawicielstwo w Częstochowie, Przedstawicielstwo w Gliwicach, Oddział i przedstawicielstwo w Katowicach;
 • Region Zachodni: Oddział i przedstawicielstwo w Gdyni, Oddział i przedstawicielstwo w Poznaniu, Przedstawicielstwo w Szczecinie,
 • Oddział i przedstawicielstwo we Wrocławiu.

do góry 

1.3 Podstawowe produkty i usługi

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. jest bankiem komercyjnym świadczącym usługi bankowe dla średnich i małych jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych. Do podstawowych rodzajów usług prowadzonych przez Bank należy zaliczyć:

 • działalność kredytową;
 • działalność depozytową;
 • działalność na rynku pieniężnym;
 • działalność leasingową;
 • świadczenie innych usług bankowych.

Udział kredytów i depozytów od klientów i sektora budżetowego w sumie bilansowej na 31 grudnia 1998 roku i 31 marca 1999 roku przedstawia wykres poniżej. Wyraźny jest wzrost zaangażowania Banku w akcję kredytową w pierwszym kwartale bieżącego roku.

do góry 

1.3.1 Działalność kredytowa

Działalność kredytowa jest głównym źródłem przychodów Banku. Skierowana jest ona, zgodnie ze strategią działania Banku, przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Bank prowadzi szeroką akcję promocyjną skierowaną do tego segmentu rynku. PPABank S.A. postrzega ten segment jako rozwojowy ze względu na fakt iż głównym rodzajem działalności tych przedsiębiorstw są usługi.

Kredyty udzielane są przede wszystkim prywatnym przedsiębiorstwom znajdującym się w dobrej kondycji finansowej, nowocześnie zarządzanym i posiadającym perspektywy dalszego rozwoju. Największą grupę kredytobiorców Banku stanowią firmy z branży handlu hurtowego (ponad 26% całego portfela kredytowego). Szczegółowe dane na temat struktury klientów przedstawione zostały w Rozdziale 4 Raport roczny.

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego, Bank stosuje procedury przyznawania i monitorowania kredytów. Decyzje kredytowe podejmuje Komitet Kredytowy PPABanku S.A. Od marca br. w strukturze organizacyjnej Banku funkcjonują również cztery tzw. Regionalne Komitety Kredytowe, które podejmują decyzje o udzieleniu finansowania klientom do wysokości nie przekraczającej łącznego zaangażowania Banku w wysokości 500 tys. złotych i równowartości tej kwoty w innych walutach.

Na 31 grudnia 1998 roku w stosunku do dwóch klientów zaangażowanie Banku przekraczało 10% funduszy własnych i wyniosło łącznie 32.219 tys. złotych. Są to klienci, których obecna sytuacja finansowa gwarantuje pełną i terminową spłatę zaciągniętego kredytu. W stosunku do żadnego klienta nie został przekroczony limit koncentracji określony w Prawie bankowym.

Bank udziela gwarancji na zasadach podobnych do udzielania kredytów. Decyzje w sprawie udzielenia gwarancji podejmuje Komitet Kredytowy PPABanku S.A. Zgodnie z umową z Enterprise Credit Corporation z 20 lutego 1998 roku Bank udziela także gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę kredytów udzielonych przez ECC. Na koniec 1998 roku udzielono 662 gwarancji na łączną kwotę 193.246 tys. złotych, w tym w złotych w wysokości 16.002 tys. złotych. Oznacza to przyrost wartości udzielonych gwarancji o około 157% w stosunku do stanu na koniec 1997 roku. Na koniec pierwszego kwartału 1999 roku Bank udzielił 627 gwarancji o łącznej wartości 191.001 tys. złotych.

do góry 

1.3.2 Depozyty oraz inne źródła finansowania

Podstawowym źródłem finansowania działalności kredytowej Banku są depozyty. Środki przyjmowane są zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Zgodnie z misją Banku, zakładającą koncentrację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, dominują klienci z tego sektora.

Suma depozytów złożonych w PPABanku S.A. przez klientów wzrasta stosunkowo szybko. Na 31 grudnia 1997 roku, złotowa równowartość złożonych w Banku depozytów (bez depozytów od podmiotów finansowych) wyniosła 383,8 mln złotych, na 31 grudnia 1998 roku już 680,4 mln złotych, a na 31 marca 1999 roku wzrosła do 770,5 mln złotych. Klienci mogą deponować swoje środki w walutach obcych, jednak przeważającą część stanowią depozyty złotowe (ponad 70% depozytów).

Działalność depozytowa prowadzona jest przez jedenaście oddziałów operacyjnych PPABanku S.A., które oferują swoim klientom rachunki bieżące i terminowe, depozyty negocjowane (stawki oprocentowania zależne zarówno od wielkości depozytu i terminu, jak i od sytuacji na rynku międzybankowym) jak również nowe, zróżnicowane rodzaje lokat (lokata dynamiczna, lokata "PPABoom", lokata miesięczna o stałym oprocentowaniu). Dyrektorzy Regionów są odpowiedzialni za działalność depozytową.

Ponadto, w celu finansowania działalności, PPABank S.A. korzysta również z pożyczek i linii kredytowych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Pożyczka Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości z 1991 i 1996 roku, na łączną kwotę 10 mln USD
 • Kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. w dniu 28 października 1998 roku w wysokości 12 mln DEM na okres jednego roku. Możliwe jest
 • przedłużenie terminu kredytu na kolejne roczne okresy po wyrażeniu zgody przez strony w formie aneksu do umowy.
 • Umowa kredytowa z dnia 24 września 1998 roku z Generale Bank S.A. i Generale Bank Nederland N.V., aneksowana 10 grudnia 1998 roku
 • oraz 7 maja 1999 roku, na mocy której Bank korzystał z linii kredytowej w wysokości 100 mln DEM.

Szczegóły dotyczące powyższych umów znajdują się w Rozdziale 4 Raport roczny.

Bank finansuje swoją działalność także ze źródeł wewnętrznych. Akcjonariusze konsekwentnie akceptują zalecaną przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku politykę niewypłacania dywidendy i przeznaczania zysków na podwyższanie funduszy własnych Banku.

do góry 

1.3.3 Działalność na rynku pieniężnym

Działalność skarbową PPABanku S.A. nadzoruje Departament Skarbu, do którego zadań należy przede wszystkim zapewnienie bieżącej płynności płatniczej, zarządzanie pozycją walutową oraz przeprowadzanie operacji równoważących pozycje walutowe Banku. Departament zajmuje się także zarządzaniem portfelem inwestycyjnym i koordynacją portfela walutowego. Bank, poprzez własny dealing room, uczestniczy również aktywnie w rynku pierwotnym i wtórnym bonów skarbowych oraz w rynku obligacji Skarbu Państwa. Podstawowe dane na temat tej działalności zawiera tabela poniżej.

Dłużne papiery wartościowe w portfelu Banku: Stan na 31.12.1998
(w tys. złotych)
Stan na 31.03.1999
(w tys. złotych)
Obligacje Skarbu Państwa 22.766 23.115
Bony skarbowe Ministerstwa Finansów 85.320 71.640
Razem 108.086 94.755

PPABank S.A. jako uczestnik rynku pieniężnego udziela lokat i przyjmuje depozyty w złotych oraz innych walutach od innych instytucji finansowych. Podstawowe wielkości z zakresu tej działalności przedstawia tabela poniżej.

Należności od instytucji finansowych Stan na 31.12.1998 Stan na 31.03.1999
tys. złotych Udział (%) tys. złotych Udział (%)
wg terminu zapadalności
Do 1 miesiąca 86.615 99,6% 32.619 99,7%
Powyżej 1 miesiąca 0   0  
Odsetki 369 0,4% 88 0,3%
Razem 86.984 100,0% 32.707 100,0%
wg walut
w złotych polskich 55.359 63,6% 18 082 55,3%
w walutach obcych 31.625 36,4% 14 625 44,7%
Razem 86.984 100,0% 32 707 100,0%
Zobowiązania wobec instytucji finansowych Stan na 31.12.1998 Stan na 31.03.1999
tys. złotych Udział (%) tys. złotych Udział (%)
wg terminu zapadalności
Do 1 miesiąca 172 303 61,4% 121 898 44,1%
Powyżej 1 miesiąca 107 101 38,2% 152 897 55,4%
Odsetki 998 0,4% 1 397 0,5%
Razem 280 402 100,0% 276 192 100,0%
wg walut:
w złotych polskich 102 442 36,5% 22 642 8,2%
w walutach zagranicznych 177 960 63,5% 253 550 91,8%
Razem 280 402 100,0% 276 192 100,0%

Struktura należności i zobowiązań Banku wobec sektora finansowego jest zróżnicowana. W przypadku należności, zdecydowanie dominują należności o terminie zapadalności do jednego miesiąca. Natomiast w przypadku zobowiązań ich struktura jest znacznie bardziej zróżnicowana. Znaczny udział zobowiązań o terminie wymagalności dłuższym niż jeden miesiąc przy jednoczesnym znacznym udziale należności o krótszym terminie wymagalności jest wykorzystywany jako jedno z zabezpieczeń przed nagłym odpływem środków finansowych (depozytów klientów) i problemami z płynnością.

do góry 

1.3.4 Działalność leasingowa

Bank realizuje swoje strategiczne działanie wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw m.in. poprzez świadczenie usług leasingowych. Należy jednak zauważyć, że jak dotąd zakres działalności leasingowej jest nieznaczny w stosunku do działalności kredytowej. Plany PPABanku S.A. na 1999 rok nie przewidują znacznego rozwoju tych usług. Poniższa tabela przedstawia strukturę środków trwałych oddanych w leasing operacyjny. Ze względu na przeznaczenie, główną grupę środków oddanych w leasing stanowią urządzenia.

  Urządzenia
tys. złotych
Środki transportu
tys. złotych
Pozostałe
tys. złotych
Razem
tys. złotych
Wartość netto na 31.12.1998 3.868 2.448 4 6.320
Wartość netto na 31.03.1999 3.223 2.196 4 5.423

do góry 

1.4 Nowe produkty Banku

Dążąc do zapewnienia satysfakcji klienta oraz sprostania konkurencji, Bank stale wzbogaca swoją ofertę produktów i usług. Nowymi produktami i usługami oferowanymi przez PPABank S.A. są:

 • Pakiet Srebrny, Pakiet Złoty oraz Pakiet Złoty VIP - skierowane są głównie dla właścicieli firm i pracowników zagranicznych
 • klientów korporacyjnych. Produkty te opierają się na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do którego dołączony jest kompleksowy
 • zestaw usług bankowych. W ich skład wchodzą między innymi: karty płatnicze, automatyczne lokaty overnight, lokaty terminowe
 • w walutach obcych, rachunek inwestora giełdowego wraz z możliwością uzyskania kredytu na zakup papierów wartościowych
 • (w ramach umowy z Pioneer Polskim Domem Maklerskim).
 • Karty VISA (Classic, Gold, Business i Business Gold) oraz American Express (Personal Card, Gold Card i Company Card) wraz
 • z czekami podróżnymi. Dodatkowo, posiadacz karty Visa Gold otrzymuje Pakiet ubezpieczeniowy. Pakiet wchodzi w zakres usług
 • związanych z posiadaniem karty, a jej posiadacz nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
 • Karta bankomatowa TEMPO - wydawana posiadaczom ROR, Pakietu Srebrnego, Pakietu Złotego i Pakietu Złotego VIP. Karta ta umożliwia
 • pobieranie gotówki z bankomatów należących do sieci PolCard.
 • Lokata rynku pieniężnego PPABOOM. Korzystać z niej mogą zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Jest to lokata w złotych
 • zawierana na okres 3 miesięcy z możliwością odnowienia. Oprocentowanie lokaty PPABOOM jest zmienne i ustalane poprzez odjęcie marży
 • Banku od mniejszego wskaźnika WIBID T/N lub stopy kredytu lombardowego NBP (liczonych na każdy dzień).
 • Serwis telefoniczny BANKOFON, umożliwiający klientom Banku całodobowy dostęp do prowadzonych przez Bank rachunków oraz uzyskiwanie
 • innych informacji związanych z ofertą Banku. Z serwisu korzystać mogą wszyscy klienci Banku. Bankofon umożliwia uzyskanie
 • informacji o bieżącym saldzie rachunku, wykaz ostatnich pięciu operacji na rachunku, dokonanie zleceń przelewów oraz otwieranie
 • lokat terminowych. Ponadto, Bankofon pełni funkcje marketingowo-informacyjne. Każdy osoba, niezależnie czy jest klientem Banku
 • czy też nie, może uzyskać informacje o placówkach Banku (adresy, numery telefonów), kursach walut, produktach i usługach
 • oferowanych przez Bank, wysokości oprocentowania rachunków, lokat i kredytów. Korzystanie z Bankofonu jest bezpłatne.
 • Do dyspozycji klientów przekazano dwa numery telefoniczne, z których jeden jest bezpłatny (o numerze 0-800 13 00 78).
 • Składanie dyspozycji za pomocą faksu. Usługa skierowana jest do wybranej grupy klientów Banku, spełniających odpowiednie warunki,
 • ustalane przez dyrektorów oddziałów. Dyspozycje składane za pomocą faksu mogą dotyczyć wyłącznie operacji dokonywanych w obrębie
 • różnych rachunków klienta prowadzonych przez PPABank S.A. Aktualnie za pomocą faksu można złożyć następujące zlecenia:
  • dotyczące lokat terminowych (zakładanie lokat, wypłata lokaty po okresie zadeklarowania na inny rachunek tego samego klienta
  • w PPABanku S.A.);
  • dotyczące zawarcia terminowej transakcji walutowej "forward".
 • Terminowa transakcja walutowa FORWARD. Daje ona klientowi możliwość zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami kursów walutowych.
 • Oferta ta jest więc adresowana do klientów korzystających z obrotu dewizowego, regulujących swe płatności w różnych walutach.
 • Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat od zawartych transakcji, zyski z tych usług pochodzą z marży doliczanej przy
 • ustalaniu kursów terminowych.

do góry 

1.5 Współpraca z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

PPABank S.A. współpracuje z bankami zagranicznymi w zakresie wymiany walut, transakcji lokacyjnych oraz transakcji banknotowych. Bank posiada rachunki w kilkunastu renomowanych bankach operujących w głównych centrach finansowych świata. Rachunki otworzone w bankach korespondentach prowadzone są w podstawowych walutach. Współpraca z czołowymi bankami pozwala na sprawne rozliczenia zarówno płatności realizowanych na zlecenie klientów, jak również przelewów przychodzących z zagranicy. Od września 1995 roku Bank jest uczestnikiem międzynarodowej sieci łączności międzybankowej SWIFT, co umożliwia przyspieszenie realizacji płatności, a także ułatwia kontakty z bankami zagranicznymi. Bank współpracuje z bankami zagranicznymi w zakresie obsługi operacji dokumentowych, to jest otwierania, awizowania i potwierdzania wszelkiego rodzaju akredytyw oraz realizacji płatności w ramach inkasa dokumentowego. Korzystając z usług korespondentów, Bank rozlicza czeki wystawione w walutach obcych.

Lista banków korespondentów PPABanku S.A. przedstawiona została w Rozdziale 4 Raport roczny.

do góry 

1.6 Wyniki działalności w 1998 roku i pierwszym kwartale 1999 roku

Zarówno 1998 rok jak i pierwszy kwartał 1999 roku były kolejnymi okresami dynamicznego rozwoju Banku. Poniższa tabela prezentuje zmiany podstawowych wielkości finansowych w latach 1997 - 1999.

Rachunek zysków i strat
(w tys. złotych)
1997 1998 zmiana 1997-1998 I kwartał 1999
Dochody z tyt. odsetek netto 42.519 52.247 23% 14.590
Dochody z tyt. prowizji netto 15.263 26.456 73% 7.871
Wynik z pozycji wymiany 5.249 14.923 184% 4.119
Wynik na działalności bankowej 63.362 93.416 47% 26.605
Wynik na działalności operacyjnej 22.552 27.383 21% 7.820
Zysk brutto 22.552 27.383 21% 7.820
Podatek dochodowy 8.839 8.741 -1% 2.375
Zysk netto 13.713 18.642 36% 5.445
Suma bilansowa (na 31 grudnia) 640.982 1.140.068 78% 1.248.175

W ciągu 1998 roku wartość portfela kredytowego wzrosła o 146% do wysokości 766,5 mln złotych zaś depozytów odpowiednio o 77% do kwoty 680,3 mln złotych.

W 1998 roku Bank otworzył nowe placówki w Gdyni, Łodzi i Wrocławiu, a zatrudnienie wzrosło z 408 pracowników na początku 1998 roku do 541 na koniec roku. Tak dynamiczny rozwój ma swoje odbicie w kosztach, które wzrosły o 43% (do 52.889 tys. złotych) w stosunku do roku poprzedniego. Należy jednak podkreślić, że dynamika przyrostu kosztów działalności Banku (43%) była niższa od dynamiki wzrostu wyniku na działalności bankowej (47%), co wskazuje na wydajność działania Banku i profesjonalizm jego kadry zarządzającej.

Pierwszy kwartał 1999 roku był kontynuacją efektywnego rozwoju Banku. Dochody z tytułu odsetek przekroczyły 28% dochodów z tej działalności z roku poprzedniego i to pomimo znacznych redukcji stóp procentowych na początku bieżącego roku. Podobnie zysk netto wyniósł prawie 30% zysku za rok ubiegły. Wartość udzielonych kredytów wzrosła do 951,7 mln złotych zaś depozytów do 770,5 mln złotych.

Stabilność Banku i jego ciągły, realny wzrost wskazują na to, że zaufanie, jakim obdarzają go Akcjonariusze oraz klienci jest uzasadnione. Poniższy wykres ukazuje zmiany nominalne i realne (aktualizowane stopą inflacji) sumy bilansowej Banku w latach 1995-1998 oraz prognozę na 1999 rok. Wyraźnie widać, że Bank jest w stanie pomnażać swój potencjał zdecydowanie szybciej od tempa inflacji, zapewniając stabilny rozwój.

do góry 

1.7 Prognozy finansowe i plany rozwoju na 1999 rok

Zatwierdzony w grudniu 1998 roku i skorygowany w czerwcu 1999 roku przez Radę Nadzorczą plan finansowy przygotowany został przez Zarząd Banku. Zakłada on osiągnięcie wartości portfela kredytowego na poziomie 1.353 mln złotych, a funduszy własnych na poziomie 163 mln złotych. Oznacza to, że wzrost sumy bilansowej na koniec 1999 roku w porównaniu do końca 1998 roku wyniesie 58,1% a wzrost zysku netto 38,7%.

Wśród celów do osiągnięcia przez PPABank S.A. w 1999 roku, jako najważniejsze uznaje się: dalszy rozwój Banku oraz poszerzanie wachlarza oferowanych usług. Zaplanowano dokończenie pokrycia kraju siecią placówek poprzez otwarcie nowych oddziałów, filii i ekspozytur w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gliwicach, Kielcach, Szczecinie oraz na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Warszawie. Ponadto, planowane jest przeniesienie obecnej siedziby Centrali w Krakowie w nowe, wyznaczone już miejsce. Przeprowadzka ma odbyć się w roku 2000.

wyszczególnienie 1998
mln złotych
prognoza na 1999 rok
mln złotych
planowana dynamika
suma depozytów (stan na 31 grudnia) 680 1.262 85,6%
suma udzielonych kredytów (stan na 31 grudnia) 766 1.353 76,6%
przychody z tytułu odsetek 131 169 29,0%
zysk netto 18,6 25,8 38,7%
suma bilansowa 1.140 1.802 58,1%

Wyniki PPABanku S.A. w 1998 roku i prognoza na 1999 rok.

Uwaga: Dane dotyczące prognozy na 1999 rok przedstawione powyżej różnią się od danych zawartych w Rozdziale 4 Raport roczny - Sprawozdanie Zarządu z działalności PPABanku S.A. Dane dotyczące prognozy w tabeli powyżej pochodzą z planu uwzględniającego korektę wprowadzoną przez władze Banku w czerwcu 1999 roku, natomiast prognozy ze Sprawozdania Zarządu pochodzą z planu finansowego zatwierdzonego w grudniu 1998 roku.

Korekta planu finansowego spowodowana była zmianą założeń dotyczących kwoty podwyższenia kapitałów i funduszy Banku w roku 1999. Pierwotnie plan zakładał pozyskanie 100 mln złotych do końca września 1999 roku, w wyniku emisji akcji. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy podjętą na WZA 17 czerwca br., podniesienie kapitału Banku nastąpi w dwóch etapach. Pierwsza emisja Akcji Serii H powinna przynieść Bankowi środki w wysokości ok. 30 mln złotych. Przeprowadzenie kolejnej emisji, która zwiększy fundusze własne Banku o dodatkowe 70 mln złotych możliwe będzie dopiero w dalszej perspektywie, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału pozyskanego w wyniku emisji Akcji Serii H.

W 1999 roku PPABank S.A. przewiduje wydatkowanie około 15.400 tys. złotych na cele inwestycyjne. Planowane nakłady obejmują m.in. wydatki na utworzenie nowych oddziałów Banku w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie, filii w Krakowie i Warszawie, ekspozytury w Kielcach oraz przedstawicielstwa kredytowego w Bielsku Białej. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się modernizację istniejących oddziałów w Krakowie i Warszawie

Z rozwojem sieci placówek wiąże się także wzrost zatrudnienia. Planowana liczba personelu na koniec 1999 roku wynosi 637 osób, co oznacza wzrost zatrudnienia o ponad 17% w stosunku do końca z roku poprzedniego.

Bank planuje rozszerzyć swą działalność na rynku kapitałowym poprzez współpracę z Pioneer Polskim Domem Maklerskim (PPDM), którego jest udziałowcem (19,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Dzięki temu Bank uzyska możliwość działania w zakresie obsługi emisji na rynku pierwotnym oraz usług maklerskich świadczonych przez PPDM dla klientów indywidualnych Banku.

PPABank S.A. zamierza nadal inwestować w rozbudowę infrastruktury informatycznej oraz automatyzację procesów transakcyjnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe jest szybkie otwieranie nowych placówek oraz natychmiastowe oferowanie pełnego zakresu usług w nowych lokalizacjach. Szczególną uwagę Bank przywiązuje do rozwoju systemu obsługi klienta poprzez internet oraz modernizację serwerów AS/400. Bank rozpoczął również prace przygotowawcze związane z wdrożeniem rachunku kosztów działań (Activity Based Costing).

Łączne wydatki w 1999 roku na technologię informatyczną mają przekroczyć 11 mln złotych.

Plany na rok bieżący zakładają włączenie portfela Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) do bilansu PPABanku S.A. i w ramach Banku kontynuację Programu Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Włączenie tego portfela do Banku najprawdopodobniej nastąpi po odkupieniu Akcji Banku będących własnością PAEF i ECC przez Generale Bank S.A.

do góry 

1.8 Akcjonariusze PPABanku S.A.

Skład akcjonariatu na dzień 17 czerwca 1999 roku był następujący:

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) 34,73% (2.644.547 Akcji)
Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) 24,10% (1.835.375 Akcji)
Generale Bank S.A. 9,72% (740.000 Akcji)
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 7,39% (563.000 Akcji)
Pozostali 24,06% (1.823.078 Akcji)

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) jest organizacją "non-profit" (nie nastawioną na zysk). Działa jako inwestor zagraniczny w Polsce i jest zaliczany do jednego z największych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmuje się promocją rozwoju sektora prywatnego, poprzez udzielanie pożyczek i dotacji, inwestycje kapitałowe, studia techniczno-ekonomicznych, udzielanie pomocy technicznej, ubezpieczeń i gwarancji. Jednym z głównych założeń Funduszu jest wspieranie rozwoju wolnego rynku oraz tych gałęzi gospodarki, które inni prywatni inwestorzy uznali za zbyt ryzykowne lub nieznane.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny (Korporację Finansowania Przedsiębiorczości), Fundusz posiada 58,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości jest organizacją "non-profit" (nie nastawioną na zysk), prowadzącą działalność w formie programu pożyczkowego dla małych i średnich firm prywatnych. Poza kredytami inwestycyjnymi udziela również kredytów obrotowych i odnawialnych.

Generale Bank S.A. wchodzi w skład międzynarodowej grupy Fortis, która działa w bankowości, ubezpieczeniach i działalności inwestycyjnej. Głównym obszarem działania grupy są kraje Beneluxu, zaś sam bank odgrywa, obecnie jak i w przeszłości, poważną rolę w rozwoju gospodarczym Belgii.

Generale Bank S.A. zamierza skorzystać z prawa do pierwokupu Akcji Banku zawartego w umowie z dnia 7 listopada 1997 roku zawartej pomiędzy PAEF, ECC i Generale Bank S.A. W wyniku tej planowanej na bieżący rok transakcji, Generale Bank S.A. przekroczy próg 60% w kapitale akcyjnym Banku. W komunikacie z dnia 23 lutego 1999 roku podano, że po zakończeniu powyższej transakcji, Generale Bank S.A. ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż pozostałej części Akcji PPABanku S.A. Natomiast 8 marca br. Bank poinformował, że cena, która Generale Bank S.A. zaproponuje w wezwaniu pozostałym akcjonariuszom nie będzie niższa niż 90% ceny, którą zapłaci za jedną akcję nabytą od PAEF i ECC.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) rozpoczęła swoją działalność 25 stycznia 1991 roku, jako spółka akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Zadaniem Agencji jest aktywne uczestnictwo w transformacji podmiotów gospodarczych, dostosowującej je do warunków gospodarki rynkowej. Agencja występuje w roli inicjatora procesów restrukturyzacyjnych, pożyczkodawcy, inwestora strategicznego, lidera instytucjonalnego, organizatora i zarządzającego specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Więcej informacji na temat udziałowców PPABanku S.A. znajduje się w Rozdziale 4 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PPABanku S.A. w 1998 roku.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.