BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Cel emisji

Emisja Akcji Nowej Emisji Serii H jest efektem konsekwentnego dążenia Banku do ciągłego rozwoju i powiększania swego potencjału. Środki uzyskane z emisji Nowych Akcji, przy dochowaniu warunków stawianych przez Narodowy Bank Polski co do wysokości kapitałów gwarantujących bezpieczeństwo systemu bankowego oraz zasad dopuszczalnej koncentracji, Bank planuje przeznaczyć na wzmocnienie kapitałowe, a co za tym idzie umożliwienia zwiększenia akcji kredytowej oraz dalszego rozwoju sieci oddziałów. Z uwagi na specyfikę działalności bankowej, bardziej precyzyjne określenie wykorzystania środków nie jest możliwe. Rozwój działalności kredytowej jest bowiem uzależniony w dużym stopniu od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, sytuacji kredytobiorców i docelowej grupy klientów Banku oraz działań konkurencji.

Wpływy uzyskane z emisji akcji w ciągu ostatnich 5 lat zostały wykorzystane zgodnie ze wskazanymi celami tych emisji.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.