BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Pozycje pozabilansowe

stan na dzień Nota 31.12.1997 r.
rok poprzedni
31.12.1998 r.
rok bieżący
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe 30 238 128,7 444 168,7
1. Zobowiązania udzielone:   154 999,1 380 144,7
a) dotyczące finansowania   79 769,2 186 899,2
b) gwarancyjne   75 229,9 193 245,5
2. Zobowiązania otrzymane:   83 129,6 64 024,0
a) dotyczące finansowania   82 304,0 62 702,5
b) gwarancyjne   825,6 1 321,5
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży   94 997,7 174 696,5
III. Pozostałe, w tym:   122,4 8 000,0
- operacje papierami wartościowymi   122,4 8 000,0
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM   333 248,8 626 865,2

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.