BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Wstęp i informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

 1. Zasady rachunkowości
 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach Banku
 3. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia
 4. Pozostałe informacje
 5. Pracownicy i organy Banku
 6. Załącznik 1 - opinia biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na 31 grudnia 1998 roku
 7. Załącznik 2 - Pismo Prezesa Zarządu
 8. Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w 1998 roku

Wstęp i informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za okres od 01.01.98 do 31.12.98 roku

do góry 

1. Zasady rachunkowości

1.1 Przedmiotem działania Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. jest wykonywanie czynności bankowych i finansowych, zarówno w złotych, jak i w dewizach, dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także dla innych organizacji, w tym także gospodarczych, nie posiadających osobowości prawnej. Podstawowym przedmiotem działalności Banku według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest pozostałe pośrednictwo dewizowe (EKD 6512).

Do zakresu działania Banku w szczególności należy:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym przy użyciu kart płatniczych,
 • udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń ,
 • emitowanie papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych, wykonywanie czynności zleconych oraz zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
 • uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi,
 • wykonywanie operacji na rynku pieniężnym i walutowym, w tym także terminowych i pochodnych operacji finansowych,
 • wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
 • świadczenie następujących usług finansowych:
  • konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
  • powierniczych
  • leasingowych
  • maklerskich.

1.2 Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz w Uchwale Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27).

1.3 Bank prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego przy pomocy systemu komputerowego "Equation" opracowanego przez brytyjską firmę Midas-Kapiti International Ltd., Londyn (dopuszczony do stosowania Zarządzeniem Prezesa z 01.08.94 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Banku systemu komputerowego Equation, z późn. zm.). Funkcjonujący system komputerowy pozwala na stworzenie centralnej bazy danych, a tym samym jednej księgi głównej dla Centrali i oddziałów. Dzięki zastosowaniu systemu on-line salda rachunków klientów są aktualizowane bezpośrednio po zaksięgowaniu transakcji.

1.4 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa Banku przygotowywana jest zgodnie z wymogami określonymi we Wzorcowym Planie Kont Banków wprowadzonym zarządzeniem Prezesa NBP Nr 2/95 z dnia 22 lutego 1995r. (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 11 z późniejszymi zmianami). Z uwagi na to, że akcje Banku dopuszczone są do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi sprawozdawczość Banku prowadzona jest także na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz 1160) oraz zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 1995 roku w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie ich do publicznego obrotu (M.P. nr 32, poz. 376).

1.5 Plan Kont zawiera wykaz kont Księgi Głównej (Zarządzenie Prezesa PPABanku S.A. z 01.08.94 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Banku systemu komputerowego Equation, z późniejszymi zmianami), zasady rachunkowości określone są w Zasadach Rachunkowości (Zarządzenie nr B/24/96 Prezesa PPABanku S.A. z 22.10.96 w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad Rachunkowości).

1.6 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

1.7 Cena nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kupowanych za waluty obce jest ustalana w złotych przeliczając kwotę waluty obcej wg kursu średniego NBP z dnia dokonania zapłaty.

1.8 Odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego oprócz sprzętu kasowo-skarbcowego, w stosunku do którego stosowna jest metoda degresywna, dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych stosując aktualnie obowiązujące stawki amortyzacyjne ogłaszane przez Ministra Finansów dla celów podatkowych. Odnośnie środków oddanych w leasing w większości przypadków stosowana jest metoda degresywna liczenia amortyzacji. W kosztach amortyzacji znajdują się koszty umorzenia w 100% środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 931,7 tys. PLN, które nie zostały wprowadzone na majątek trwały Banku.

1.9 Przedmioty majątku trwałego o wartości początkowej przekraczającej 2.500,00 PLN są amortyzowane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.8. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.500,00 PLN są jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przekazania ich do użytkowania lub amortyzowane w zależności od przeznaczenia oraz potencjalnego okresu użytkowania danego środka trwałego.

1.10 Bank zalicza do wartości niematerialnych i prawnych również koszty kolejnych emisji akcji. Tego rodzaju wartości niematerialne i prawne są amortyzowane przez okres lat pięciu.

1.11 Zgodnie z art. 174 Prawa Bankowego z dniem 01.01.1998 uległ likwidacji Fundusz Ryzyka Ogólnego, którego wysokość na dzień 31.12.1997 r. wynosiła 8.340,4 tys. PLN, z czego kwotę 7.840,4 tys. PLN stanowiły odpisy z zysku a 500,0 tys. PLN stanowiły odpisy w ciężar kosztów. Łączna kwota przekazana na kapitał rezerwowy Banku wynosi 8.240,4 tys. PLN. Kwota 100,0 tys. PLN stanowi zobowiązanie Banku wobec budżetu (podatek), która będzie spłacana począwszy od roku podatkowego 1998 w okresie trzech lat podatkowych w równych ratach miesięcznych w każdym roku.

1.12 Bank przeprowadza codzienną wycenę pozycji walutowych (w odniesieniu do kursu średniego NBP), wynik z tych operacji jest odnoszony na odrębne konto "wynik z rewaluacji". Wynik z operacji wymiany walut jest obliczany codziennie i odnoszony na odrębne konto "wynik z wymiany".

1.13 Papiery wartościowe:

 • dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (handlowe) wykazuje się według ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premię, jednak nie wyżej od ceny sprzedaży netto (np. kursu giełdowego). W przypadku, gdy tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę tę zalicza się do kosztów operacji finansowych;
 • dłużne papiery wartościowe przeznaczone na lokaty (lokacyjne) wykazuje się w cenie nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premię z uwzględnieniem odpowiednio odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości;
 • papiery wartościowe z prawem do kapitału zakwalifikowane do papierów przeznaczonych do obrotu (handlowych) wykazuje się w cenie nabycia jednak nie niższej niż cena sprzedaży netto. W przypadku, gdy cena sprzedaży netto jest niższa od ceny nabycia, różnicę tę zalicza się do kosztów z operacji finansowych.

1.14 Na koniec 1998 roku PPABank S.A. nie posiadał dłużnych papierów wartościowych w portfelu handlowym i innych rodzajów papierów wartościowych.

1.15 Aktywa przejęte za długi wykazuje się według ceny stanowiącej kwotę długu (kwota wymagalnej zapłaty), za który aktywa przejęto, z uwzględnieniem odpowiednio następujących zasad:

 • wartość przejętego rzeczowego składnika majątku ustala się na podstawie wyceny, która nie może jednak przewyższać jego ceny sprzedaży netto. Na różnicę pomiędzy ustaloną wartością przejętego aktywu, a kwotą długu tworzy się rezerwę celową.
 • wartość przejętej wierzytelności ustala się na podstawie ceny możliwej do uzyskania (ceny sprzedaży netto) ze sprzedaży przejętej wierzytelności. Na różnicę pomiędzy ustaloną wartością przejętej wierzytelności, a kwotą długu tworzy się rezerwę celową.

1.16 Należności i zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i innych wierzytelności wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty (kapitał niespłacony, skapitalizowane odsetki oraz odsetki naliczone zapadłe i niezapadłe) z uwzględnieniem rezerw celowych utworzonych w oparciu o przepisy w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko w działalności bankowej, przy czym wymagane rezerwy tworzy się na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Rezerwy na należności wyrażone w walutach obcych przelicza się na złotówki wraz z należnością objętą rezerwą.

1.17 W ciągu 1998 roku Bank nie zmieniał zasad rachunkowości ani metod wyceny.

1.18 W celu uzyskania porównywalności danych do roku 1998 dokonano następujących zmian prezentacji w pozycjach bilansowych oraz rachunku przepływów środków pieniężnych roku 1997.

Wyszczególnienie pozycji bilansowych Kwota zmiany Było:
tys. PLN
Jest:
tys. PLN
Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
- Pozostałe - terminowe
3.130,1 268.535,5 271.665,6
Fundusze specjalne i inne pasywa 3.130,1 40.442,1 37.312,0

W sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych za 1997 nastąpiły następujące zmiany:

tys. PLN
Zmiana stanu należności od klientów i sektora budżetowego została wykazana w kwocie netto
Zmiana stanu należności od klientów -132.916,7
Zmiana stanu rezerw na należności 386,8
Razem -132.529,9
Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych została wykazana w części operacyjnej
(zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych wykazana została w działalności operacyjnej, a nie finansowej jako, że nie wiązała się z faktycznym ruchem środków pieniężnych)
Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych -1.872,7
Zmiana stanu innych zobowiązań wobec instytucji finansowych 50.269,9
Razem 48.397,2
Zmiana stanu akcji i udziałów o zmiennej kwocie dochodu została wykazana w części inwestycyjnej
Nabycie akcji o zmiennej kwocie dochodu -294,3
Nabycie innych akcji i udziałów w innych jednostkach oraz pozostałych papierów wartościowych -236.529,0
Razem -236.823,3
Zmiana stanu należności od innych instytucji finansowych została pomniejszona o zmianę zmianę stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - wykazaną odrębnie
Zmiana stanu należności od innych instytucji finansowych 7.749,9
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu -1.902,1
Razem 5.847,8
W części operacyjnej w pozycji "Pozostałe korekty" oraz w części finansowej została przedstawiona zmiana stanu wydatków na cele społecznie użyteczne oraz zmiana stanu rezerw na inne aktywa
Pozostałe korekty 7.129,9
Darowizny -430,5
Zmiana stanu rezerw na inne aktywa -73,6
Razem 6.625,8
Kwota obrazująca rozliczenie depozytów terminowych klientów została przedstawiona w pozycji "Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów", a nie - jak poprzednio w pozycji "Zmiana stanu innych zobowiązań"
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 101.840,2
Rozliczenie depozytów terminowych 3.130,1
Razem 104.970,3
Zmiana stanu innych zobowiązań 33.963,3
Rozliczenie depozytów terminowych -3.130,1
Razem 30.833,2

1.19 Bank zaprezentował bilans i rachunek zysków i strat w układzie porównywalnym na dni 31.12.97 r. i 31.12.98 r. oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Do bilansu oraz rachunku zysków i strat załączono noty objaśniające poszczególne pozycje.

1.20 W 1998 roku Zarząd Banku przeprowadził publiczną emisję akcji serii F w drodze realizacji prawa poboru w stosunku 10 do 1 oraz serii G skierowanej do Generale Bank. W wyniku emisji akcji wielkość kapitału akcyjnego wzrosła o 2.730,0 tys. PLN. Podniesienie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieście dnia 04.06.1998 r. W wyniku sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej kapitał zapasowy wzrósł o 18.520 tys. PLN.

1.21 Uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.06.1998 r. dokonano podziału zysku PPABanku S.A. za 1997 r. Zysk po opodatkowaniu w wysokości 13.713,3 tys. PLN został w całości przeznaczony na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat w aktywach Banku.

1.22 W dniu 23 lutego 1999 roku Generale Bank, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC), podpisały umowę kupna akcji, na mocy której Generale Bank zobowiązuje się kupić wszystkie akcje, czyli 58,8%, jakie w Pierwszym Polsko - Amerykańskim Banku S.A. (PPABank) posiadają: Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości. W wyniku transakcji Generale Bank będzie posiadał 68,5% akcji PPABanku. Przewidywana cena, jaką Generale Bank zapłaci Polsko-Amerykańskiemu Funduszowi Przedsiębiorczości oraz Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości wynosić będzie ok. 40 PLN za akcję i zależeć będzie od wartości księgowej banku w momencie sfinalizowana transakcji. Po sfinalizowaniu transakcji Generale Bank ogłosi publiczne wezwanie na pozostałą część akcji PPABanku. Powyższa transakcja jest uzależniona od uzyskania zgody ze strony Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na podstawie Uchwały nr 20/99 z dnia 18 lutego 1999 r. Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację Pana Benjamina H. Turnbull`a z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu PPABanku S.A. i podjęła decyzję o odwołaniu go z funkcji Wiceprezesa Zarządu PPABanku S.A. z dniem 28 lutego 1999 r.

do góry 

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach Banku.

2.1 Zestawienie walutowej struktury aktywów i pasywów zawiera Załącznik 1 do informacji dodatkowej.

2.2 Informacje na temat sald ogólnych depozytów klientów PPABanku oraz ich strukturze zawarte są w nocie objaśniającej do bilansu NR 18. Dane o źródłach pozyskiwania i wykorzystania funduszy, z uwzględnieniem głównych regionów geograficznych kraju przedstawia poniższa tabela. Dane nie obejmują odsetek.

Regiony geograficzne kraju Kredyty brutto 31.12.1998 r.
tys. PLN
Depozyty 31.12.1998 r.
tys. PLN
- Region Małopolski 126.833,9 276.867,4
- Region Śląski 80.990,4 66.413,8
- Region Wschodni 321.385,7 240.818,9
- Region Zachodni 231.179,5 89.770,0
SUMA 760.389,5 673.870,1

2.3 PPABank udziela kredytów przede wszystkim przedsiębiorstwom prywatnym o dobrej kondycji finansowej, dynamicznie zarządzanym, mającym perspektywy rozwoju. Wypracowane procedury przyznawania kredytów i stały monitoring kredytowanych firm pozwala ograniczać ryzyko Banku. Na dzień 31.12.1998 r. w stosunku do 2 klientów całkowite zaangażowanie Banku przekraczało 10% funduszy własnych, i wyniosło łącznie 32.219 tys. PLN. Są to wiarygodni klienci, których standing finansowy gwarantuje pełną i terminową spłatę zaciągniętego kredytu. Według nowego prawa bankowego w stosunku do żadnego klienta nie został przekroczony limit koncentracji.

2.4 Należności od innych instytucji finansowych wykazywane w poz. III bilansu podzielone wg terminów zapadalności podane są w nocie objaśniającej do bilansu NR 2. Żadne z tych należności nie były zaklasyfikowane jako zagrożone w związku z czym nie istniała potrzeba utworzenia rezerwy.

2.5 Należności od klientów i sektora budżetowego wykazywane w poz. IV bilansu podzielone wg terminów zapadalności oraz z podziałem na należności zagrożone podane są w nocie objaśniającej do bilansu NR 3.

2.6 Informacje z zakresu zaangażowania Banku w poszczególne branże przedstawia poniższa tabela. Dane nie zawierają odsetek.

Podział branżowy Stan na 31.12.1997 r.
tys. PLN
Stan na 31.12.1998r.
tys. PLN
Handel hurtowy 71.180,3 201.095,6
Inne usługi 10.405,8 66.539,5
Handel detaliczny artykułami przemysłowymi 31.563,0 50.531,2
Pozostała produkcja 22.576,1 50.394,4
Drukarnie i wydawnictwa 16.758,2 35.946,9
Usługi budowlane 4.550,0 32.224,2
Transport lądowy 17.934,0 30.401,9
Drewno i wyroby drewniane 6.345,8 29.074,5
Produkcja wyrobów metalowych 14.981,3 24.599,1
Produkcja tekstyliów i tkanin 11.466,1 20.428,7
Produkcja żywności i napojów 10.713,8 19.383,2
Handel detaliczny artykułami żywnościowymi 5.465,2 14.245,6
Usługi w zakresie łączności - 14.203,3
Usługi w zakresie użyteczności publicznej 3.072,3 12.194,6
Elektrownie, gazownie, wodociągi 2.794,8 10.699,0
Pozostałe branże 77.318,7 148.427,8
Razem 307.125,4 760.389,5

2.7 Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych według terminów wymagalności przedstawione zostały w nocie objaśniające do bilansu NR 17.

2.8 Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego z podziałem wg terminów wymagalności podane zostały w nocie objaśniającej do bilansu NR 18.

2.9 Szczegółowe informacje na temat papierów wartościowych posiadanych przez PPABank na 31.12.1998 r. zawarte są w notach objaśniających do bilansu NR 5 i 9.

2.10 PPABank nie posiada papierów wartościowych z ograniczoną zbywalnością.

2.11 Na dzień 31.12.1998 r. PPABank posiadał 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 55.000,00 BEF w ogólnoświatowej, międzybankowej sieci S.W.I.F.T.

2.12 Majątek własny PPABanku składa się przede wszystkim z ruchomości i można go podzielić na dwie główne grupy:

 • urządzenia i wyposażenie służące do działalności bankowej, w tym bardzo znaczącymi pozycjami są sprzęt komputerowy (serwery, komputery, drukarki, urządzenia podtrzymujące napięcie itp.) oraz sprzęt telekomunikacyjny,
 • urządzenia i maszyny oddane przez bank w leasing.

2.13 PPABank oprócz majątku własnego użytkuje też majątek innych osób prawnych i fizycznych użytkowany na podstawie umów najmu. Dotyczy to wyłącznie lokali, w których bank ulokował swoją centralę, oddziały i przedstawicielstwa oraz mieszkania służbowe. Lokale te usytuowane są głównie w Krakowie (gdzie powierzchnia wykorzystywana na działalność centrali i oddziałów jest większa niż 2.000 m2), w Warszawie (ok. 1.000 m2), Poznaniu (ponad 600 m2) oraz w Katowicach, Zakopanem, Częstochowie, Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Gdyni i Lublinie. Majątek ten nie jest amortyzowany w PPABanku. Amortyzacji podlega jedynie wyposażenie zainstalowane przez bank w tych pomieszczeniach oraz koszty adaptacji tych pomieszczeń.

2.14 Informacje z zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia w ciągu 1998 roku przedstawiają poniższe tabele.

Informacja o podziale rzeczowego majątku trwałego jest zawarta w nocie objaśniającej do bilansu nr 13.

Informacja z zakresu zmian wartości aktywów do zbycia w ciągu 1998 roku zawarta jest w nocie objaśniającej do bilansu nr 15.

Wartości niematerialne i prawne
  Koszty pozyskania kapitału
tys. PLN
Oprogramowanie komputerowe
tys. PLN
Razem
tys. PLN
Wartość brutto
Stan na 1.01.1998 roku 4.690,0 4.917,6 9.607,6
Zwiększenia 595,8 4.108,8 4.704,6
- zakup 0,0 4.108,8 4.108,8
- rozszerzenie spółki 595,8 0,0 595,8
Zmniejszenia (0,3) 0,0 (0,3)
- zwrot nadpłaty faktury (0,3) 0,0 (0,3)
Stan na 31.12.1998 roku 5.285,5 9.026,4 14.311,9
Umorzenia
Stan na 1.01.1998 roku (1.535,6) (1.139,6) (2.675,2)
Zwiększenia (1.012,3) (1.190,8) (2.203,1)
- zakup 0,0 (1.190,8) (1.190,8)
- rozszerzenie spółki (1.012,3) 0,0 (1.012,3)
Zmniejszenia 0,0 0,0 0,0
Stan na 31.12.1998 roku (2.547,9) (2.330,4) (4.878,3
Wartość netto na 1.01.1998 3.154,4 3.778,0 6.932,4
Wartość netto na 31.12.1998 2.737,6 6.696,0 9.433,6


Rzeczowy majątek trwały w użytkowaniu własnym
  Urządzenia
tys. PLN
Inwestycje
(łącznie z zaliczkami)
tys. PLN
Środki transportowe
tys. PLN
Pozostałe
tys. PLN
Razem
tys. PLN
Wartość brutto
Stan na 1.01.1998 roku 8.816,2 95,7 2.282,7 9.820,7 21.015,3
Zwiększenia 4.202,4 8.395,2 1.131,1 5.516,6 19.245,3
- zakup 4.202,4 7.205,9 1.131,1 891,9 13.431,3
- rozliczenie inwestycji 0,0 0,0 0,0 4.624,7 4.624,7
- zaliczka na inwestycje 0,0 1.189,3 0,0 0,0 1.189,3
Zmniejszenia (1.307,1) (4.624,7) (30,9) (52,8) (6.015,5)
- sprzedaż 0,0 0,0 (30,9) 0,0 (30,9)
- likwidacja (1.307,1) 0,0 0,0 (52,8) (1.359,9)
- rozliczenie inwestycji 0,0 (4.624,7) 0,0 0,0 (4.624,7)
Stan na 31.12.1998 roku 11.711,5 3.866,2 3.382,9 15.284,5 34.245,1
Umorzenia
Stan na 1.01.1998 roku (2.721,2) 0,0 (432,3) (2.690,9) (5.844,4)
Zwiększenia (2.213,6) 0,0 (667,2) (1.077,7) (3.958,6)
- zakup (2.213,6) 0,0 (667,2) (1.077,7) (3.958,6)
Zmniejszenia 815,6 0,0 14,5 17,6 847,8
- sprzedaż 0,0 0,0 14,5 0,0 14,5
- likwidacja 815,6 0,0 0,0 17,6 833,3
Stan na 31.12.1998 roku (4.119,2) 0,0 (1.085,0) (3.751,0) (8.955,2)
Wartość netto na 1.01.1998 roku 6.095,0 95,7 1.850,4 7.129,8 15.170,9
Wartość netto 31.12.1998 roku 7.592,3 3.866,2 2.297,9 11.533,5 25.289,9

Na pozycję "Urządzenia" składają się następujące grupy rodzajowe środków trwałych:

 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe
 • Urządzenia techniczne

Na pozycję "Pozostałe" składają się następujące grupy rodzajowe środków trwałych:

 • Budowle (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 • Narzędzia, przyrządy i ruchomości
Środki trwałe oddane w leasing operacyjny
  Urządzenia
tys. PLN
Środki transportu
tys. PLN
Pozostałe
tys. PLN
Razem
tys. PLN
Wartość brutto
Stan na 1.01.1998 roku 6.385,9 9.478,0 256,0 16.119,9
Zwiększenia 687,6 505,6 0,0 1.193,2
- zakup 553,6 374,1 0,0 927,7
- przeklasyfikowanie rodzajowe 134,0 0,0 0,0 134,0
- pozostałe 0,0 131,5 0,0 131,5
Zmniejszenia 0,0 (4.146,1) (250,0) (4.396,1)
- sprzedaż 0,0 (3.880,6) (222,2) (4.102,8)
- likwidacja 0,0 0,0 (27,8) (27,8)
- przeklasyfikowanie rodzajowe 0,0 (134,0) 0,0 (134,0)
- pozostałe 0,0 (131,5) 0,0 (131,5)
Stan na 31.12.1998 roku 7.073,5 5.837,5 6,0 12.917,0
Umorzenie
Stan na 1.01.1998 roku (1.930,3) (4.518,7) (248,3) (6.697,3)
Zwiększenia (1.275,7) (1.345,8) (0,8) (2.622,3)
- zakup (1.275,7) (1.302,0) (0,8) (2.578,5)
- pozostałe 0,0 (43,8) 0,0 (43,8)
Zmniejszenia 0,0 2.475,0 247,6 2.722,6
- sprzedaż 0,0 2.431,2 222,2 2.653,4
- likwidacja 0,0 0,0 25,4 25,4
- pozostałe 0,0 43,8 0,0 43,8
Stan na 31.12.1998 roku (3.206,0) (3.389,5) (1,5) (6.597,0)
Wartość netto na 1.01.1998 roku 4.455,6 4.959,3 7,7 9.422,6
Wartość netto na 31.12.1998 3.867,5 2.448,0 4,5 6.320,0

Na pozycję "Urządzenia" środków trwałych oddanych w leasing składają się następujące grupy rodzajowe środków trwałych:

 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

Na pozycję "Pozostałe" środków trwałych oddanych w leasing składają się następujące grupy rodzajowe środków trwałych:

 • Narzędzia, przyrządy i ruchomości

2.15 Informacje z zakresu wartości grup rodzajowych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, przychodów przyszłych okresów oraz przychodów zastrzeżonych zawarte są w poniższych tabelach:

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2.755,8 4.329,5
- czynsze 2.245,3 2.961,5
- ubezpieczenia 286,6 293,1
- różnice z tytułu transakcji instrumentami finansowymi - 754,0
- różnice z tytułu transakcji swap - 198,3
- pozostałe 223,9 122,6
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 100,0 454,5
- z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,0
Rozliczenia międzyokresowe razem 2.855,8 4.784,0
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
1. Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 758,1 1.246,8
- rezerwy na świadczenia dla pracowników i inne 500,0 370,0
- rezerwa na brak absencji 0,0 540,0
- rezerwa na zobowiązania wobec firmy audytorskiej 175,0 259,7
2. Przychody przyszłych okresów, w tym: 4.233,5 6.465,8
- przychody zastrzeżone 3.659,8 5.036,6
- przychody do otrzymania 573,7 1.429,2
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów razem 4.991,6 7.712,6

2.16 Kapitał akcyjny banku wynosi 15.230,0 tys. PLN i dzieli się na 7.615.000 akcji na okaziciela. W ciągu roku 1998 stan kapitału akcyjnego uległ zmianie po zarejestrowaniu 4.06.1998 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział IV Gospodarczy Rejestrowy emisji akcji serii F i G. Zmiana stanu kapitału akcyjnego odzwierciedlona jest w zestawieniu zmian w kapitale własnym. W dn. 31.12.98 następujące podmioty posiadały powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu:

 • Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF): 2.593.737 głosów, tj. 34,06%
 • Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC): 1.835.375 głosów, tj. 24,10%
 • Generale Bank: 740.000 głosów, tj. 9,72%
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 593.750 głosów, tj. 7,80%

2.17 Zysk na jedną akcję wynosi: 2,40 PLN

Wyszczególnienie 31.12.1997 r.
PLN
31.12.1998 r.
PLN
Zysk na jedną akcję (EPS) 1,80 2,45

2.18 Wartość księgowa netto na jedną akcję wynosi 17,30 PLN. W celu dokonania tego wyliczenia do funduszy własnych zostały zaliczone:

 • kapitał akcyjny
 • kapitał zapasowy
 • kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
 • pozostałe kapitały rezerwowe
 • zysk netto roku obrotowego
Wyszczególnienie 31.12.1997 r.
PLN
31.12.1998 r.
PLN
Wartość księgowa na 1 akcję (BVPS) 14,70 17,30

2.19 Współczynnik wypłacalności obliczony zgodnie z metodologią określoną przez Prezesa NBP: 10,3%

Wyszczególnienie 31.12.1997 r.
%
31.12.1998 r.
%
Współczynnik wypłacalności 17,7 10,3

2.20 Stany kapitału zapasowego i rezerwowego na koniec 1998 roku oraz zmiany ich stanów w ciągu roku przedstawione zostały w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Na dzień 31.12.1997 pasywa podporządkowane miały wartość 9.363,3 tys. PLN, a na dzień 31.12.1998 pasywa podporządkowane miały wartość 5.618,0 tys. PLN. Pożyczka ta została przeliczona na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. Wartość pożyczki podporządkowanej w dniu 15.03.1998 i 25.09.1998r. została pomniejszona, zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, o 1/3 pierwszej raty oraz 1/3 drugiej raty. Na pasywa podporządkowane składa się pożyczka otrzymana przez PPABank w dniu 18 lipca 1991 roku od Polsko - Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Wartość pożyczki wynosi 4.000 tys. USD. Ma ona zostać spłacona w dwóch ratach: 25.09.2000 r. i 15.03.2001 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5% do dnia spłaty pożyczki. Na zaliczenie pożyczki do pasywów podporządkowanych Bank otrzymał 8.11.1996 r. zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego i obowiązuje ona do 15.03.2001 r.

2.21 Stan rezerw utworzonych przez Bank przedstawiał się następująco:

2.21.1 Rezerwy celowe na aktywa przejęte do zbycia:

Wyszczególnienie 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Rezerwy celowe na aktywa przejęte do zbycia 45,5 45,5

2.21.2 Rezerwy celowe na kredyty trudne i debety na ROR:

Wyszczególnienie 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Rezerwy celowe na kredyty trudne i debety ROR 4.252,9 6.566,5


Wyszczególnienie 1997 r.
tys. PLN
1998 r.
tys. PLN
Utworzenie rezerwy 2.856,3 4.707,3
Rozwiązanie rezerwy 2.469,6 2.407,7

do góry 

3. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia.

3.1 Przy udzielaniu gwarancji bankowych PPABank stosuje te same procedury jak przy udzielaniu kredytów. Na koniec 1998 roku bank udzielił 662 gwarancje, w tym 83 w PLN. Zobowiązania Banku z tytułu gwarancji wynosiły w równowartości złotówkowej 193.245,5 tys. PLN, w tym 16.002,4 tys. w PLN. Udzielone gwarancje w podziale na poszczególne waluty przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Waluta 31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
Kwota Ilość Kwota Ilość
Udzielone gwarancje razem tys. PLN 75.229,9 302 193.245,5 662
w tym tys. BEF 4.800,0 1 10.000,0 1
tys. DEM 2.190,8 13 6.874,5 29
tys. ESP 7.900,0 1 20.000,0 1
tys. GBP 300,0 1 - -
tys. ITL 100,0 1 150.000,0 1
tys. NLG 70,0 1 300,0 1
tys. PLN 13.518,6 45 16.002,4 83
tys. USD 15.548,8 239 43.745,2 534
tys. XEU - - 1.760,0 12

Ponadto PPABank otworzył na zlecenie klientów 21 akredytyw na łączną kwotę w przeliczeniu na PLN 15.876,1 tys. Walutowa struktura otwartych akredytyw przedstawia się następująco:

USD 1.855,3 tys. (6.501,1 tys. PLN)
DEM 298,8 tys. (625,0 tys. PLN)
ITL 3.967,5 tys. (8.379,4 tys. PLN)
NOK 803,0 tys. (370,6 tys. PLN)

3.2 PPABank nie udzielał gwarancji czy też poręczeń innym emitentom.

3.3 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych Banku:

 • bony skarbowe przewłaszczone na zabezpieczenie transakcji na polskim rynku pieniężno - walutowym z jednym z polskich banków: 2.000 sztuk, wartość nominalna 20.000,0 tys. PLN;
 • bony skarbowe na zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 120 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1.200,0 tys. PLN;
 • bony skarbowe na zabezpieczenie kredytu dewizowego: 1.500 sztuk o wartości nominalnej 15.000,0 tys. PLN.

3.4 Operacje walutowe:

W celach zabezpieczających Bank zawiera transakcje pochodnymi instrumentami finansowymi forward i swap. Wszystkie te transakcje mają termin zapadalności do trzech miesięcy.

 • spot
  W ramach transakcji spot (rozliczenie następuje w dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji) wyróżnia się transakcje bieżące zawierane przez Bank z klientami oraz transakcje z innymi bankami.
 • forward
  W ramach transakcji forward (rozliczenie następuje później niż dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji) wyróżnia się transakcje terminowe zawierane przez Bank z klientami oraz transakcje z innymi bankami. Przedmiotem terminowej transakcji walutowej forward jest kupno lub sprzedaż w ustalonym terminie w przyszłości, określonej kwoty w walucie obcej za złote (lub inną walutę obcą) według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.
 • swap
  Transakcje typu swap walutowy oznaczają transakcję wymiany walutowej kupna/sprzedaży określonej waluty po kursie bieżącym i jednocześnie sprzedaż/kupno tej samej kwoty waluty po kursie terminowym.

Bank oferuje instrumenty typu swap i forward swoim klientom. Transakcje te są zawierane wyłącznie z wiarygodnymi partnerami w ramach ustalonych dla nich limitów.

  31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Spot 77.480,3
15.921,7
Forward - 79.037,9
Swap - 79.736.9
Razem 77.480,3 174.696,5

do góry 

4. Pozostałe informacje.

4.1 Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. nie prowadzi działalności maklerskiej.

4.2 W 1998 roku nie wystąpiła nieplanowana amortyzacja.

4.3 W 1998 roku w PPABanku nie wystąpiły zyski czy też straty nadzwyczajne.

4.4 W 1998 roku dokonano odpisów w ciężar rezerw należności uznanych za nieściągalne. Odpisy te wyniosły 32,7 tys. PLN.

4.5 Informacje objaśniające do rachunku przepływów środków pieniężnych:

Struktura środków pieniężnych
  31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
Gotówka w kasach i skarbcu 49.026,6 25.029,9
Czeki podróżne i znaki wart. 11,1 55,4
Nostro NBP 26.563,5 78.916,0
Rezerwa obowiązkowa 4.431,7 0,0
Nostro banków krajowych 2,5 671,8
Nostro banków zagranicznych 20.956,2 7.466,5
Odsetki do otrzymania od kredytów w rachunku bieżącym normalne 0,0 0,0
Odsetki do otrzymania od sald debetowych normalne 2,3 39,0
Odsetki do otrzymania od kredytów w rachunku bieżącym przeterminowane 0,0 0,0
Odsetki do otrzymania od sald debetowych przeterminowane 0,0 0,0
Razem 100.993,8 112.178,7
Pozostałe korekty, wpływy i wydatki na dzień 31.12.1998 r.
W części operacyjnej na "Pozostałe korekty" składają się następujące pozycje: 31.12.1998 r.
Darowizny przekazane -645,6
Przyrost odsetek memoriałowych od papierów wartościowych -8.568,3
Zmiana pozostałych aktywów -21.722,2
Pozostałe -85.5
Razem -31.021,6
W części inwestycyjnej na "Pozostałe wpływy" składają się następujące pozycje: 31.12.1998 r.
Odsetki od papierów wartościowych z memoriału 1997 otrzymane w 1998 11.818,2
Odsetki od papierów wartościowych kasowo zrealizowane i naliczone w 1998 22.886,0
Razem 34.704,2
W części inwestycyjnej na "Pozostałe wydatki" składają się następujące pozycje: 31.12.1998 r.
Zaliczki na poczet inwestycji 1.189,3
Razem 1.189,3
W części finansowej na "Pozostałe wydatki" składają się następujące pozycje: 31.12.1998 r.
Odsetki zapłacone od pożyczki podporządkowanej PAEF 1.958,1
Razem 1.958,1

4.6 Wyszczególnienie głównych różnic pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od podstawy opodatkowania .

Podatek dochodowy należny obliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

wyszczególnienie 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Podatek dochodowy należny wg stawki 38% (1997) 36% (1998) 6.973,8 8.076,1
Przy obliczaniu podatku dochodowego skorzystano z następujących odliczeń :
z tyt. ulgi inwestycyjnej 3.313,3 3.999,9
premia inwestycyjna 0,0 1.656,6
darowizny 430,5 641,1

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy obliczona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości:

wyszczególnienie 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Rezerwa na podatek wg stawki 36% (1997) 34% (1998) 4,489,1 5.153,6


Przyszłe zobowiązania podatkowe wg stanu na 31.12.1997 r.
tys. PLN
31.12.1998 r.
tys. PLN
Odsetki od papierów wartościowych 12.217,8 8,849,6
Pozostałe odsetki do otrzymania 4.968,2 8.380,5
Niezrealizowane różnice kursowe (805,4) 7.613,8
Netto ulgi inwestycyjnej 3.167,9 5.675,7
Podstawa naliczenia podatku 19.548,5 30.519,6
Podatek 36% (1997) 34% (1998) 7.037,5 (10.376,7)
Przyszłe należności z tytułu podatku wg stanu na 31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
Odsetki do zapłacenia (5.568,8) (7.489,1)
Dochody pobrane z góry (573,7) (1.429,2)
Rezerwa na kredyty w sytuacji nieregularnej 0,0 (4.045,8)
Pozostałe rezerwy (936,4) (2.397,8)
Podstawa naliczenia (7.078,9) (15.361,9)
Podatek 36% (1997) 34% (1998) (2.548,4) (5.223,1)
Różnica między zobowiązaniem a należnością 4.489,1 5.153,6
Zmiany z tytułu zmian stawek podatku wg stanu na 31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
  138,1 249,4

4.7 Istotnymi transakcjami z podmiotami powiązanymi są:

 • Umowa pożyczki z dnia 18 lipca 1991 z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości. Wartość pożyczki wynosi 4 mln USD. Ma ona zostać spłacona w dwóch ratach: 25.09.2000 r. i 15.03.2001 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5% do dnia spłaty pożyczki.
 • Umowa pożyczki z dnia 29 listopada 1996 z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości na kwotę 6 mln USD. Pożyczka ta ma zostać spłacona w dwóch ratach po 3 mln USD: 25 czerwca 2001 roku i 25 grudnia 2001 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5%.
 • Umowa o świadczeniu usług kredytowych z dnia 20 lutego 1998 roku ustanawiająca Program Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zgodnie z powyższą umową strony utworzyły fundusz w wysokości 65 mln USD, który jest udostępniany małym przedsiębiorstwom w formie kredytów rewolwingowych. ECC wniosło do funduszu swój istniejący portfel małych pożyczek oraz gotówkę. Łączna wysokość kwoty podstawowej powyższego portfela pożyczek oraz gotówki wynosi 40,7 mln USD. Wkład Banku w Program wynosi 24,3 mln USD. W ramach programu są udzielane pożyczki do wysokości równowartości 250 tys. USD o stałym oprocentowaniu, denominowane w dolarach amerykańskich oraz pożyczki o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych lub markach niemieckich. Udostępniane w ramach Programu pożyczki udzielane są w imieniu i na rachunek ECC w odniesieniu do portfela pożyczek ECC oraz w imieniu i na rachunek Banku w odniesieniu do portfela pożyczek Banku. ECC powierzyło Bankowi świadczenie niezbędnych usług związanych z całym portfelem pożyczek ECC oraz portfelem pożyczek udzielonych w ramach Programu w imieniu i na rachunek ECC.
 • Umowa kredytowa z dnia 24 września 1998 roku z Generale Bank S.A. i Generale Bank Nederland N.V. Dnia 10 grudnia 1998 roku został sporządzony aneks do niniejszej umowy. W ramach tej umowy Bankowi została udzielona linia kredytowa w maksymalnej kwocie kapitału wynoszącej 40 mln DEM (lub jej równowartości w USD, NLG, BEF, FRF, GBP, EURO). Celem tej umowy jest finansowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez Bank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Generale Bank S.A. lub Generale Bank Nederland N.V. Stopa procentowa będzie równa trzy lub sześciomiesięcznej stawce IBOR dla odpowiedniej waluty, w której udzielony został kredyt wraz z marżą w wysokości 0,125% rocznie.
 • Bank udzielił dwóch kredytów o wartości przekraczającej 500 tys. ECU, dwóm podmiotom powiązanym z PAFP. Kredyty te zostały udzielone na warunkach nie odbiegających od ogólnych zasad udzielania kredytów innym klientom.
 • PPABank zawarł również transakcje depozytowe z podmiotami powiązanymi. Łączna wartość depozytów złotówkowych wynosi 5.739 tys. PLN, depozytów walutowych 32.576 tys. USD. Oprocentowanie tych depozytów nie obiega od warunków rynkowych.

4.8 Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto za 1998 rok w całości na fundusz ogólnego ryzyka.

4.9 Zarząd nie będzie proponował wypłaty dywidendy.

4.10 W 1998 r. nakłady poniesione na inwestycje rozpoczęte wyniosły 7.206 tys. PLN. W 1999 roku PPABank S.A. przewiduje wydatkowanie około 15.400 tys. PLN na cele inwestycyjne. Nakłady te obejmują m.in. wydatki na utworzenie nowych placówek Banku w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie, filii w Krakowie i Warszawie, ekspozytury w Kielcach oraz przedstawicielstwa kredytowego w Bielsku Białej. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są modernizacje istniejących oddziałów w Krakowie i Warszawie.

 • nakłady na oddziały, filie, ekspozytury - 13.500,0 tys. PLN
 • nakłady na przedstawicielstwo w Bydgoszczy i Bielsko-Białej - 1.000,0 tys. PLN
 • pozostałe - 900,0 tys. PLN

4.11 W roku 1998 Bank nie zaniechał żadnego typu działalności, również w roku 1999 nie przewiduje się zawężenia profilu działalności ani likwidacji jakiejkolwiek jednostki Banku.

4.12 Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podejmuje wszystkie niezbędne kroki do zagwarantowania stabilności funkcjonowania Banku w roku 2000. Rozpoczęte w 1997 r. działania zmierzają w kierunku zapewnienia niezmienionego dostępu do produktów i usług oferowanych przez PPABank i umożliwienia bezpiecznego przeprowadzania operacji finansowych. Podstawą do tych działań jest bazujący na zaleceniach NBP szczegółowy plan Projektu Problem 2000.

Do końca 1998 r. przeprowadzono kompleksową weryfikację wszystkich dostarczonych bankowi produktów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania) w celu stwierdzenia, w jakim stopniu odpowiadają one kryterium zgodności z rokiem 2000. Środki finansowe przeznaczone na dostosowanie banku do wymogów roku 2000 (kwoty netto) wynoszą 5.850 tys. PLN. Nakłady poniesione w 1998 związane z Projektem Roku 2000 wynosiły 4.200 tys. PLN, w tym sprzęt 675 tys. PLN, sieci i telekomunikacja 200 tys. PLN, oprogramowanie 2.993 tys. PLN, pozostałe wydatki 332 tys. PLN. Planowane nakłady w 1999 roku wynoszą 1.650 tys. PLN, w tym sprzęt 845 tys. PLN, sieci i telekomunikacja 580 tys. PLN, oprogramowanie 110 tys. PLN, pozostałe wydatki 115 tys. PLN. Wysokość powyższych kosztów może ulec zmianie w zależności od konkretnych potrzeb.

Stan zaawansowania prac na dzień dzisiejszy jest następujący:

 • Został zdefiniowany problem roku 2000 i określony jego potencjalny wpływ na działalność banku.
 • Została opracowana strategia rozwiązania problemu.
 • Ustanowiono zespół i osoby odpowiedzialne za realizację projektu.
 • Ustanowiono harmonogram projektu.
 • Została przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania składającego się na główny system bankowy oraz systemy dziedzinowe.
 • Zostały jednoznacznie określone wszystkie obszary, w których mogły wystąpić nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
 • W budżecie banku na rok 1998 zostały uwzględnione koszty dostosowania infrastruktury teleinformatycznej w PPABank S.A. w kontekście problemu roku 2000.
 • Do testowania zbudowano niezależne środowiska testowe.
 • Dokonana została identyfikacja wszystkich dostawców oprogramowania i sprzętu.
 • Została dokonana identyfikacja wszystkich partnerów biznesowych, klientów, organizacji nadrzędnych.
 • Zostały uzgodnione rodzaje testów.
 • Sprawdzono przygotowanie do roku 2000 większości dostawców i partnerów banku.
 • Zostały zidentyfikowane i zinwentaryzowane wszystkie elementy zawierające mikroprocesory i pamięciowe układy scalone oraz elementy wrażliwe na zmianę daty.
 • Uzyskano informacje od producentów dotyczące dostosowania do roku 2000 mikroprocesorów i układów scalonych.
 • Do końca 1998 r. została zakończona modernizacja zakupionych systemów operacyjnych OS/2, NT oraz wymieniono system operacyjny wraz z procesorami w centralach telefonicznych.
 • Dokonana została wymiana sprzętu PC, który nie był zgodny (testy na bazie stosownego oprogramowania).
 • Główny system bankowy (EQUATION) uzyskał certyfikat producenta (Midas-Kapiti International, Wielka Brytania), jako system odporny na zagrożenia problemu roku 2000.
 • Zostało zmodernizowane w większości własne oprogramowanie banku.
 • Dokonano modernizacji do najnowszej wersji systemów CASHIER, MERVA, MULTICASH.
 • Dokonano upgrade systemów operacyjnych w urządzeniach sieciowych.
 • Rok 1999 został przeznaczony na gruntowne testy, stworzenie procedur awaryjnych oraz dokumentację całego procesu.

Podjęte przez Bank działania są realizacją zobowiązania wynikającego z rekomendacji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Termin zamknięcia wszelkich prac związanych z przygotowaniem Banku do roku 2000 zaplanowano na 30.06.1999 roku.

Należy zwrócić uwagę, że nawet najlepiej przygotowane i przeprowadzone projekty rozwiązania problemu roku 2000 mogą zakończyć się niepowodzeniem. W związku z powyższym nie można mieć pewności, że prowadzony przez Bank Projekt Roku 2000 zakończy się sukcesem. Podobnie nie można zapewnić, że Bank nie odczuje negatywnych skutków braku przygotowania do problemu roku 2000 jego dostawców i klientów.

do góry 

5. Pracownicy i organy Banku.

5.1 Na koniec 1997 r. w PPABanku pracowało 408 osób. W ciągu 12 miesięcy zatrudnienie wzrosło do 541 osób. Spośród ogółu zatrudnionych 239 osób miało wykształcenie wyższe. Pracownicy mają możliwość szkoleń specjalistycznych co przyczynia się do utrzymania bardzo wysokiej jakości świadczonych usług. Ogółem w 1998 r. w szkoleniach uczestniczyło 368 osób.

  31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
Zatrudnienie 408 541
w tym: wykształcenie wyższe posiada 171 239

5.2 Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. posiada następujące organy:

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Na dzień 31.12.1998 Rada Nadzorcza składa się z 8 osób, w skład Zarządu wchodzi 5 osób.

5.3 Pracownicy PPABanku mają możliwość korzystania z kredytów pracowniczych oraz z limitu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR).

  31.12.1997 r. 31.12.1998 r.
Wyszczególnienie tys. PLN tys. PLN
Kredyty pracownicze razem 468,6 417,5
Limit kredytów w ROR dla pracowników 237,4 756,3
Wykorzystanie kredytu w ROR przez pracowników 109,6 504,4
Limit kredytów w ROR dla członków Zarządu 32,0 -
Wykorzystanie kredytu w ROR przez członków Zarządu 30,6 -
Wyszczególnienie szt. szt.
Kredyty pracownicze 123 69
Limity kredytu w ROR dla pracowników 78 116
Limity kredytu w ROR dla członków Zarządu - -

5.4 Wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenia 1997 r.
tys. PLN
1998 r.
tys. PLN
Zarząd 2.020,2 2.990,3
Rada Nadzorcza 139,2 191,9

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu

Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu

Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Załącznik 1. Struktura walutowa aktywów i pasywów na 31.12.1998 r

Waluta Aktywa
(tys. zł)
Aktywa
[%]
Pasywa
(tys. zł)
Pasywa
[%]
ATS 2 359,85 0,21% 2,08 0,00%
AUD 14,83 0,00% 0,00 0,00%
BEF 564,71 0,05% 221,68 0,02%
CAD 92,87 0,01% 8,72 0,00%
CHF 13 853,97 1,22% 15,83 0,00%
DEM 191 297,43 16,78% 125 292,86 10,99%
DKK 463,69 0,04% 0,00 0,00%
ESP 254,58 0,02% 121,70 0,01%
FIM 38,77 0,00% 0,00 0,00%
FRF 610,49 0,05% 502,92 0,04%
GBP 553,03 0,05% 852,96 0,07%
IEP 1,48 0,00% 0,00 0,00%
ITL 1 036,81 0,09% 630,13 0,06%
JPY 132,90 0,01% 0,00 0,00%
NLG 1 944,48 0,17% 1 708,71 0,15%
NOK 92,25 0,01% 7,83 0,00%
PTE 4,30 0,00% 0,00 0,00%
SEK 81,44 0,01% 62,28 0,01%
USD 224 302,09 19,67% 202 834,05 17,79%
ECU/XEU 212,05 0,02% 0,00 0,00%
PLN 702 155,58 61,59% 807 805,85 70,86%
RAZEM 1 140 067,60 100% 1 140 067,60 100%
   

do góry 

6. Załącznik 1
Opinia biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 1998 roku dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A.

Opinia biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. ("PPABank", "Bank"), na które składa się:

 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1998 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.140.067,6 tys. PLN (1.140.067.607,31 PLN);
 2. zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 1998 roku sumę 626.865,2 tys. PLN (626.865.208,43 PLN);
 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.642,4 tys. PLN (18.642.414,77 PLN);
 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 11.184,8 tys. PLN (11.184.831,37 PLN);
 5. informacja dodatkowa;

Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym odpowiada Zarząd Banku. Naszym zadaniem było dokonanie badania tego sprawozdania.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami);
 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, określonymi w powołanej wyżej ustawie oraz Uchwale Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 27), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Banku i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 roku jak też sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 1998 roku.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Banku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Biegły Rewident nr 4979/2575
Hanna Fludra
za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Richard Cysarz, Pełnomocnik

Warszawa, 24 marca 1999 roku

do góry 

7. Załącznik 2
Pismo Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. należy do grona tych polskich banków, które zarobiły w roku 1998 więcej, niż zaplanowały. Zysk netto wzrósł o 36% w porównaniu z rokiem 1997. Wynik z tytułu odsetek netto wzrósł w stosunku do roku 1997 o 23% przy jednoczesnym znacznym wzroście wolumenu kredytów i depozytów, wynoszącym odpowiednio 146% i 77%.

Stała tendencja wzrostowa, utrzymująca się od początku działalności PPABanku wskazuje na fakt, że nie mamy tu do czynienia z ekonomicznymi efektami doraźnych działań, ale tworzeniem sprzyjających warunków długofalowego rozwoju. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają działania zmierzające do poprawy efektywności funkcjonowania placówek i utrzymywania wysokiego, profesjonalnego poziomu obsługi klientów. W perspektywie zwiększy to konkurencyjność PPABanku, obniżając przy tym koszty jego działania. W tej sytuacji wybory strategiczne, które zostały dokonane przy okazji konstruowania planów rozwojowych Banku wydają się świadczyć o konsekwentnym dążeniu do obranego celu. Wszelkim działaniom Banku zawsze towarzyszy świadomość strategiczna: dokąd zmierzamy? Jak możemy wzmocnić nasze silne strony i zredukować słabości? Jak efektywne są nasze strategie operacyjne i zasoby kadrowe? Specjalizacją Banku pozostaje nadal obsługa sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie, próbując sprostać wysokim wymaganiom menedżerów tychże firm oraz oczekiwaniom klientów reprezentujących wolne zawody, w maju 1998 roku PPABank wprowadził do swojej oferty pakiety usług dla osób indywidualnych, ściśle powiązane z faktem posiadania w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Wiemy, że nasi klienci oczekują od nas obsługi na wysokim poziomie. W świadomości potocznej jakość kojarzy się z miłą obsługą towarzyszącą sprzedaży stosunkowo drogich produktów. Przyjmuje się założenie, że nie jest do końca uzasadnione oczekiwanie dobrego produktu za rozsądną cenę. Sposób działania PPABanku nie potwierdza takiego stereotypu. Na pewno nie należymy do banków najtańszych, ale też z całą odpowiedzialnością należy podkreślić fakt, że wysokiej jakości usługom towarzyszy rozsądna polityka cenowa. Bank rozumie jakość jako dostarczenie klientowi tego, czego od nas oczekuje, dokładnie wtedy, kiedy jest mu to potrzebne, w najodpowiedniejszym dla niego miejscu i bez usterek. Starania nasze zostały dostrzeżone przez jury konkursowe miesięcznika "Businessman Magazine"; w 1998 roku PPABank został sklasyfikowany na 4 pozycji w rankingu "Bank dla Biznesmena". W uzasadnieniu podkreślono adekwatność przygotowanej oferty do oczekiwań firm, dla których była ona tworzona.

Zarządzanie Bankiem wymaga od Rady Nadzorczej i Zarządu bacznego zwracania uwagi na trzy główne aspekty jego funkcjonowania: finansowy, funkcjonalny i personalny. Wymiar finansowy polega na zapewnieniu Bankowi dostatecznych środków do wypełniania przez niego funkcji statutowych w celu zaspokojenia popytu klientów. Ogółem, kapitały i fundusze Banku wzrosły z poziomu 91,8 mln PLN na koniec roku 1997 do poziomu 131,6 mln PLN na koniec roku 1998, co było możliwe dzięki ekspansywnej polityce Banku, szczególnie jeśli chodzi o działalność kredytową. W wymiarze funkcjonalnym chodzi o dokładne określenie zakresu obowiązków, a co za tym idzie odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dążeniu do uproszczenia procedur organizacyjnych towarzyszy dążenie do ich zracjonalizowania. Trzeci, personalny wymiar zarządzania Bankiem, rozumiemy jako podstawę osiągania sukcesów ekonomicznych. PPABank zwraca baczną uwagę na pozyskiwanie i utrzymywanie wysoko wykwalifikowanej kadry, której kompetencje są nieustannie podnoszone zarówno przez doskonalenie praktyki zawodowej, jak i uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

Jesteśmy przekonani, że koordynacja działań w wymiarach, o których była tu mowa będzie przynosić efekt synergii, a tym samym pomyślnie służyć zarówno interesom Banku jak i interesom jego klientów.

Sukces Banku nie byłby możliwy bez udziału jego Akcjonariuszy, którzy przecież decydują o polityce i kierunku jego rozwoju. Także i naszym Klientom pragnę wyrazić w tym miejscu podziękowanie za lojalność wobec Banku - bez ich udziału nie byłyby możliwe dotychczasowe sukcesy Banku ani pozyskanie inwestora strategicznego, jakim może stać się Generale Bank.

Oczekujemy, że rok 1999 będzie ważnym krokiem rozpoczynającym nowy etap naszego rozwoju.

Marek Kulczycki
Prezes Zarządu

Kraków, 24 marca 1999 r.

do góry 

8. Załącznik 3
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w 1998 roku

8.1 Wprowadzenie

Rok 1998 był kolejnym pomyślnym rokiem dla rozwoju PPABanku S.A. i umocnienia jego pozycji rynkowej. Zysk netto wzrósł o 36% w porównaniu z rokiem 1997. Bank nieco przekroczył zaplanowany na koniec roku 1998 wynik finansowy (18 mln PLN) i wypracował zysk netto w wysokości ok. 18,6 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek netto wzrósł w stosunku do roku 1997 o 23% przy jednoczesnym znacznym wzroście wolumenu kredytów i depozytów, wynoszącym odpowiednio 146% i 77%.

Osiągnięte wyniki finansowe pozwoliły na kontynuację rozbudowy sieci placówek - otwarto oddziały w Gdyni, Łodzi i Wrocławiu - oraz dalszy rozwój technologiczny.

Bank stale poszerza swoja ofertę. W pierwszej połowie roku 1998 do oferty Banku dołączyły nowe usługi rozszerzające wachlarz instrumentów finansowych z których mogą korzystać klienci, tj. transakcje terminowe "forward" - instrument umożliwiający klientom dokonującym rozliczeń w walutach obcych eliminację ryzyka związanego z wahaniami kursów walutowych, lokata rynku pieniężnego "PPABOOM" (3 -miesięczna złotowa lokata dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, minimalna kwota wpłaty 10 tys. PLN) oraz lokata terminowa 1 - miesięczna o stałym oprocentowaniu.

W maju 1998 r. Bank wprowadził do oferty usług tzw. Pakiet Srebrny i Złoty dla klientów indywidualnych oraz możliwość korzystania z obciążeniowych kart płatniczych VISA Classic i VISA Gold. Dla usprawnienia obsługi umożliwiono klientom uzyskiwanie informacji dotyczącej salda na rachunkach, jak również składanie zleceń przelewu oraz zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem serwisu telefonicznego "Bankofon".

Efektem dążenia do zdobycia mocnej i trwałej pozycji rynkowej jest także wzmocnienie kapitałowe Banku poprzez kolejne emisje akcji - w 1998r. w drodze publicznej emisji akcji serii F i G podwyższono kapitał akcyjny Banku o 2.730.000 PLN do wysokości 15.230.000 PLN.

Obejmując akcje serii G, do grona największych akcjonariuszy Banku dołączył belgijski Generale Bank. W ramach realizacji podpisanej w listopadzie 1997 roku umowy o współpracy gospodarczej powstało w strukturze PPABanku S.A. tzw. Biuro Europejskie, mające na celu zapewnienie klientom Generale Bank prowadzącym działalność w Polsce dostępu do szerokiego zakresu usług bankowych oferowanych w międzynarodowej sieci grupy Generale (a obecnie Grupy Fortis).

Generale Bank uczynił pierwszy krok w celu nawiązania strategicznej współpracy z PPABankiem. Tym samym Generale Bank przyczyni się do rozwoju podstawowej działalności PPABanku w zakresie obsługi sektora małych i średnich firm prywatnych zapewniając jednocześnie klientom Grupy Generale Bank obsługę i wsparcie jakiego potrzebują w Polsce, największym rynku Europy Centralnej.

8.2 AKCJONARIUSZE, KAPITAŁY I FUNDUSZE

8.2.1 Kapitał Akcyjny

Bank jest spółką o kapitale mieszanym z większością udziałów objętych przez renomowane instytucje finansowe, takie jak Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości, Generale Bank, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W ciągu roku stan kapitału akcyjnego uległ zmianie po zarejestrowaniu 4 czerwca 1998 roku kolejnej już, piątej emisji akcji serii F i G. Dotychczasowi akcjonariusze objęli w drodze wykonania prawa poboru 625 000 akcji serii F. Natomiast 740 000 akcji serii G objął Generale Bank z siedzibą w Brukseli.

Kapitał akcyjny Banku wzrósł o 2 730 000 PLN do kwoty 15 230 000 PLN i dzieli się na 7 615 000 akcji.

Akcje serii F i G zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Nr 385/98 z dnia 10 lipca 1998 r. Pierwsze notowanie akcji nowej emisji miało miejsce dnia 23 lipca 1998 r.

Środki pieniężne uzyskane z emisji nowych akcji, włączone do funduszy własnych Banku, służą dochowaniu warunków stawianych przez Narodowy Bank Polski, co do wysokości kapitałów gwarantujących bezpieczeństwo systemu bankowego oraz zasad dopuszczalnej koncentracji. Bank przeznaczył je głównie na kontynuowanie stopniowej ekspansji Banku, tj. rozwój sieci oddziałów i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz zwiększenie akcji kredytowej Banku.

8.2.2 Struktura Akcjonariatu

W ciągu roku, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, nabył kolejne akcje Banku w obrocie wtórnym, w wyniku czego zwiększył ilość posiadanych akcji z 24,73 % (po zakończeniu emisji serii F i G) do 34,06%. Łącznie ze swoim podmiotem zależnym (Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości) jest obecnie właścicielem pakietu 58,16% wszystkich akcji Banku i tyleż ogólnej liczby głosów na WZA.

Skład akcjonariatu na dzień 31 grudnia 1998 roku był następujący:

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) 34,06%
Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) 24,10%
Bank Generale 9,72%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 7,80%
Pozostali 24,32%

8.2.2.1 Charakterystyka Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) powstał w oparciu o uchwałę Kongresu USA z roku 1989. Jego zadaniem jest wspieranie transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki rynkowej. Fundusz wyposażony został w kapitał 240 mln USD.

PAEF zorganizował i sfinansował duży program pożyczkowy adresowany do małych i średnich firm prywatnych. Ustanowiona przez PAEF Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (Enterprise Credit Corporation - ECC), której Program Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw od roku 1995 obsługiwany jest przez PPABank S.A., udzieliła pożyczek dla ponad 7 tysięcy firm na łączną kwotę 272 mln USD. Bank, którego PAEF jest strategicznym udziałowcem, kontynuuje program pożyczkowy, zarówno ze środków PAEF jak i własnych.

Odpowiadając na potrzeby małych firm, które z racji swoich niskich kapitałów i obrotów mają problemy z uzyskaniem kredytów w bankach, PAEF ustanowił w roku 1994 Fundusz Mikro. Fundusz Mikro udzielił już prawie 20 tysięcy pożyczek na łączną kwotę 30 mln USD. W roku 1997 Fundusz Mikro administrował specjalnym programem pożyczkowym adresowanym do firm, które ucierpiały w wyniku katastrofalnej powodzi. Pożyczki na preferencyjnych zasadach otrzymało prawie 2 tysiące firm. Działalność Funduszu Mikro doskonale uzupełnia program pożyczkowy realizowany przez Korporację Finansowania Przedsiębiorczości wspólnie z PPABankiem.

Dostrzegając znaczenie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce PAEF, we współpracy z polskimi partnerami, ustanowił Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny, który był pierwszym w Polsce prywatnym bankiem specjalizującym się w kredytach hipotecznych. Bank udzielił pożyczek kilku tysiącom rodzin z tworzącej się klasy średniej w Polsce na poprawę warunków mieszkaniowych. W roku 1998 PAEF odsprzedał swoje udziały w banku na rzecz General Electric Capital Corporation. Do współpracy z deweloperami PAEF powołał Korporację Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego oraz, wspólnie z kanadyjskim inwestorem Cadim, powołał Polski Fundusz Nieruchomości. Obie instytucje sfinansowały budowę kilkunastu osiedli mieszkaniowych m in. w Warszawie, Zakopanem, Białymstoku. PAEF był także wśród założycieli Banku Rolno-Przemysłowego (obecnie Rabo Bank Polska).

Fundusz utworzył ponad 50 wspólnych przedsięwzięć z polskimi partnerami. Wśród partnerów Funduszu są, bądź były, tak znaczące firmy jak: ComputerLand (systemy komputerowe), W. Kruk (wyroby jubilerskie) Lukas (zakupy ratalne), Bauma (materiały budowlane) i inne. Fundusz uczestniczył w realizacji dużych projektów inwestycyjnych na terenie Polski wspólnie z uznanymi na świecie koncernami - były to np. budowa drukarni w Krakowie wspólnie z RR Donnelley, czy też prywatyzacja Huty Szkła Jarosław wspólnie z Owens Illinois. Fundusz aktywnie uczestniczył w prywatyzacji 15 znaczących firm państwowych: m in.: Energoaparatury Katowice, Hydrotrestu Kraków, Stomilu Sanok, Polfy Kutno, Zakładów Metali Lekkich Kęty, Polaru Wrocław, Elektrobudowy Katowice. We wszystkich powyższych przypadkach zarządy firm po prywatyzacji pozostały w rękach polskich menedżerów.

Działalność Funduszu przyczyniła się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Przy udziale Funduszu akcje kilkunastu firm zostały wprowadzone do obrotu publicznego. Były to m in.: PPABank -1994, Polfa Kutno - 1995, ComputerLand - 1995, ZML Kęty - 1996, Elektrobudowa - 1996, Stomil Sanok - 1997, Energoaparatura - 1997, Polar Wrocław - 1997.

Aktualnie w spółkach z udziałem Funduszu zatrudnionych jest ponad 20 tysięcy osób, a roczne obroty tych spółek przekroczyły poziom 1.2 miliarda dolarów.

Fundusz wspiera także ekonomiczną edukację młodzieży. Dotacje na cele szkoleniowe dla studentów szkół biznesu przyznawane są przez ustanowioną wspólnie z Rządem RP w roku 1991 Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Stypendia ze środków Fundacji otrzymało już ponad 15 tysięcy studentów. Fundacja dofinansowała wydanie 82 książek z zakresu ekonomii.

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, którego kapitał założycielski wynosił 240 mln USD, przyczynił się do pozyskania na polski rynek dodatkowych 264 mln prywatnego kapitału inwestycyjnego. Z inicjatywy Funduszu utworzono w roku 1992 Polskie Prywatne Fundusze Kapitałowe I & II, a w roku 1997 utworzony został Polski Fundusz Przedsiębiorczości. Na kapitał nowych funduszy złożyły się środki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz renomowanych prywatnych instytucjonalnych inwestorów finansowych z USA, Kanady i Europy, w tym fundusze emerytalne dużych amerykańskich korporacji. Inwestycjami funduszy zarządza Enterprise Investors.

Generale Bank - członek grupy Fortis jest bankiem o tradycji sięgającej roku 1822, kiedy to Wilhelm I Orański założył Powszechne Towarzystwo Wspierania Gospodarki Krajowej w Niderlandach (Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de volksvlijt). Dało ono początek pierwszemu bankowi inwestycyjnemu w świecie - Société Générale - przekształconemu następnie w Generale Bank. Bank ten odegrał ogromną rolę w rozwoju belgijskiego przemysłu a na późniejszym etapie - w światowej ekspansji gospodarczej Belgii.

Generale Bank to także bank przyszłości, który idzie z duchem czasu, podejmując wyzwania, jakie niesie znoszenie barier w obrocie gospodarczym. Rozwój gospodarczy, globalizacja rynków oraz postęp techniczny zasadniczo odmieniły oblicze finansów i ekonomii. Mimo to Generale Bank zawsze potrafił utrzymać swą wysoką pozycję i nadal elastycznie dostosowuje się do bezustannych zmian.

Od czerwca 1998 roku Generale Bank i międzynarodowa grupa Fortis, działająca w sektorze ubezpieczeń, bankowości i inwestycji, połączyły swe siły. Kapitalizacja rynkowa tej nowo utworzonej grupy - rzędu 30 mld euro - stawia ją na pierwszym miejscu pośród instytucji finansowych w Belgii, na drugim w krajach Beneluxu i na dziesiątym w Europie. Suma bilansowa grupy sięga 335 mld euro, a jej kapitał własny wynosi 13,75 mld euro. Grupa zatrudnia na całym świecie 62 tys. pracowników.

Integracja działalności bankowej w ramach grupy Fortis rozpoczęła się u progu 1999 roku i zajmie, jak się oczekuje, cztery do pięciu lat. Działalność ta będzie prowadzona w oparciu o struktury Generale Banku, z zachowaniem podziału na poszczególne sektory bankowości. Wspólnie utworzona grupa bankowa odgrywać będzie ważną rolę na rynku usług finansowych, oferując klientom elastyczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Grupa przywiązuje też wielką wagę do swego wizerunku jako instytucji cieszącej się zaufaniem i uznaniem klientów.

Głównym obszarem działania nowo powstałej grupy są kraje Beneluxu - czyli macierzysty rynek jej uczestników, znajdujący się w samym sercu Europy. Na obszarze tym grupa oferować będzie szeroki zakres produktów i usług finansowych kierowanych do wszystkich sektorów rynku za pośrednictwem różnorodnych kanałów dystrybucji. Także i w pozostałych częściach Europy grupa będzie dążyć do obecności w czołówce instytucji finansowych, także na polu bankowości inwestycyjnej. Poza Europą grupa pragnie być obecna przede wszystkim w tych krajach, w których będą tego oczekiwali jej podstawowi klienci - w szczególności chodzi o świadczenie usług finansowych w obrębie trójkąta Tajwan- Hongkong-Chińska Republika Ludowa - zaś na innych obszarach jej działalność będzie miała charakter niszowy. Grupa zamierza też prowadzić ogólnoświatową działalność na polu obsługi osób prywatnych, zarządzania aktywami i rynków finansowych, jak również świadczyć określone usługi specjalistyczne na rzecz firm i instytucji, banków oraz pośredników na rynku finansowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) rozpoczęła swoją działalność 25 stycznia 1991 roku, jako spółka akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Zadaniem Agencji jest aktywne uczestnictwo w transformacji podmiotów gospodarczych, dostosowujące je do warunków gospodarki rynkowej. Agencja występuje w przemyśle w roli restrukturyzatora, pożyczkodawcy, inwestora strategicznego, lidera instytucjonalnego, organizatora i zarządzającego specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Agencję należą:

 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw
 • Pomoc techniczna w restrukturyzacji
 • Działalność pożyczkowa
 • Pełnienie funkcji inwestora kapitałowego
 • Zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi
 • Zarządzanie mieniem porestrukturyzacyjnym.

8.2.2.2 Planowane zmiany w strukturze własności

W październiku 1998 roku Generale Bank, będący w posiadaniu 9,72% głosów na WZA, przystąpił do rozmów z większościowymi akcjonariuszami Banku, celem zwiększenia zaangażowania kapitałowego w PPABanku S.A. poprzez nabycie jego akcji.

23 lutego Generale Bank, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC), podpisały umowę kupna akcji, na mocy której Generale Bank zobowiązuje się kupić wszystkie akcje, czyli 58,8%, jakie w Pierwszym PPABanku S.A. posiadają: PAFP i ECC. W wyniku transakcji Generale Bank będzie posiadał 68,5% akcji PPABanku. Powyższa transakcja jest uzależniona od uzyskania zgody ze strony Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2.3 Notowania akcji na GPW

Pierwsze notowanie akcji Banku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce w listopadzie 1994 roku.

Z dniem 21 grudnia 1998 r. akcje PPABanku S.A. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych. Ustalono wielkość jednostki transakcyjnej na 100 akcji.

Poniżej przedstawiono wskaźniki rynkowe dla akcji PPABanku S.A. na dzień 31 grudnia 1998 roku

Wskaźnik 1997 1998
Zysk na jedną akcję (EPS) 1,80 2,40
Cena/ zysk (P/E) 1,80 2,40
Wartość księgowa na 1 akcję (BVPS)
Cena/wartość księgowa (P/BV)
14,69
0,95
17,30
0,94

Wartość księgowa netto na jedną akcję wynosi 17,30 PLN. W celu dokonania tego wyliczenia do funduszy własnych zostały zaliczone kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe i zysk netto roku obrotowego.

8.2.4 Fundusze własne

Fundusze własne PPABanku wzrosły z kwoty 91.840 tys. PLN na koniec 1997 roku do 131.632 tys. PLN na dzień 31 grudnia 1998 r. ) i były wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności Banku.

W ciągu roku 1998 stan kapitału akcyjnego zwiększył się o kwotę 2.730 tys. PLN po pomyślnym zamknięciu w czerwcu emisji 1.365 tys. akcji serii F i G.

W porównaniu do 1997 r kapitał zapasowy zwiększył się o kwotę 18.550 tys. PLN i osiągnął 66.477 tys. PLN na koniec 1998 roku Zmiana wynika przede wszystkim ze sprzedaży akcji serii F i G znacznie powyżej wartości nominalnej.

W związku z regulacjami zawartymi w art. 174 ustawy Prawo bankowe, PPABank przeniósł środki, które dotychczas znajdowały się na funduszu ryzyka na kapitał rezerwowy. W wyniku tej operacji wartość kapitału rezerwowego zwiększyła się o kwotę 8.240 tys. PLN i osiągnął poziom 17.018 tys. PLN.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPABanku S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 1998 roku zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku netto za 1997 roku, tj. kwoty 13.713 tys. PLN na fundusz ogólnego ryzyka.

Zgodnie z przepisami art. 127 ustawy Prawo bankowe do funduszy własnych banku zaliczone mogą być również fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego oraz zobowiązania podporządkowane. Wartość funduszu z aktualizacji majątku trwałego zamknęła się na koniec roku kwotą 551 tys. PLN. Bank zalicza natomiast do zobowiązań podporządkowanych część pożyczki zaciągniętej od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Na zaliczenie tej pozycji do pasywów podporządkowanych Bank uzyskał zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na dzień 31 grudnia 1998 zobowiązania podporządkowane stanowiły kwotę 5.618 tys. PLN.

Struktura funduszy własnych na koniec 1998 roku była następująca:

kategoria 1997
w tys. PLN
1998
w tys. PLN
Kapitał akcyjny 12.500 15.230
Kapitał zapasowy 47.927 66.477
Kapitał rezerwowy 17.118 17.018
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 0 13.713
Fundusz z aktualizacji majątku trwałego 582 551
Zobowiązania podporządkowane 9.363 5.618
Fundusze własne ogółem 87.490 118.607

8.3 Wyniki Finansowe.

8.3.1 Ogólne omówienie sytuacji finansowej.

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi wyniki finansowe PPABanku w 1998 były:

 • Wzrost portfela kredytowego. W roku 1998 wartość portfela kredytowego Banku wzrosła o 146 % i wynosiła na koniec grudnia 766 mln PLN. Należy przy tym podkreślić wysoką jakość portfela - udział kredytów w sytuacji nieregularnej w całości portfela wyniósł na koniec ubiegłego roku 2%.
 • Wzrost depozytów. Na koniec roku 1998 stan depozytów wyniósł 680 mln PLN. Szybki wzrost salda depozytów pozwolił Bankowi uniknąć uzależnienia od niestabilnego rynku międzybankowego, na którym mogą występować znaczne wahania stóp procentowych.
 • Przyrost przychodów z tytułu odsetek (o 53%) na który miał wpływ z jednej strony dynamiczny rozwój akcji kredytowej, oraz z drugiej strony spadek oprocentowania kredytów, który jest spowodowany obniżaniem przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych.
 • Wzrost przychodów z tytułu prowizji. Dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości usług świadczonych klientom zdecydowanie wzrosła kwota otrzymanych prowizji. Bardzo istotną pozycję tej kategorii przychodów stanowi również prowizja otrzymywana od Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości za obsługę jej portfela kredytowego. Podwojenie w stosunku do IV kwartału 1997 r przychodów z tytułu prowizji, wynika z konsekwentnego dążenia Banku do zwiększania tej kategorii przychodów.
 • Wzrost kosztów odsetkowych (o 82% w ciągu roku) będący rezultatem znacznego zwiększenia się salda depozytów.
 • Dobry wynik z pozycji wymiany (14,9 mln PLN) wynikający z : przyrostu transakcji importowo - exportowych obsługiwanych przez Bank, uruchomień kredytów w walutach obcych oraz z korzystnych transakcji na rynku walutowym.
 • Wzrost kosztów ogólnych. Wzrost tych kosztów spowodowany był nakładami związanymi z otwarciem nowych placówek i związanym z tym przyrostem zatrudnienia, wdrażaniem nowych produktów bankowych oraz związanymi z nimi kampaniami reklamowymi, a także inwestycjami w infrastrukturę teleinformatyczną.
 • Wzrost funduszy własnych. W czerwcu 1998 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie zostało zarejestrowane podniesienie kapitału akcyjnego Banku o 2,730 mln PLN zrealizowane poprzez emisję akcji serii F i G. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii E nad ceną nominalną podniosła kapitał zapasowy Spółki.
 • Zmniejszenie obciążenia podatkowego Banku, będące rezultatem między innymi skorzystania z ulgi inwestycyjnej oraz obniżenia o 2% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

8.3.2 Rachunek zysków i strat

8.3.2.1 Przychody na działalności bankowej

Przychody na działalności bankowej ogółem PPABanku wyniosły w 1998 roku 174.144 tys. PLN i były o 61 % wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Największą pozycją przychodów były w dalszym ciągu przychody z tytułu odsetek, które osiągnęły 131.361 tys. PLN i były o 53% wyższe od uzyskanych w 1997 roku Na przychody z tytułu odsetek składają się:

 • odsetki od kredytów - 94.047 tys. PLN.
 • odsetki od lokat międzybankowych - 13.987 tys. PLN,
 • odsetki od papierów wartościowych - 20.747 tys. PLN,
 • odsetki od leasingu - 2.580 tys. PLN.

Znaczna dynamika wzrostu przychodów odsetkowych wynika przede wszystkim z przyrostu portfela kredytowego. Dynamika wzrostu przychodów odsetkowych jest niższa od dynamiki akcji kredytowej z uwagi na zmniejszające się w ciągu roku oprocentowanie kredytów. Sytuacja taka jest związana z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która obniżała podstawowe stopy procentowe. Dla przykładu oprocentowanie kredytu lombardowego udzielanego bankom przez NBP pod zastaw papierów wartościowych na początku roku 1998 wynosiło 27%, zaś w grudniu spadło do 20%.

PPABank osiągnął znaczny wzrost przychodów z tytułu prowizji, za rok 1998 pozycja ta wyniosła 27.860 tys. PLN i była o 68 % wyższa w porównaniu do roku poprzedniego.

W 1998 roku Bank zdołał niemalże potroić (w porównaniu do roku poprzedniego) wynik z pozycji wymiany, który osiągnął kwotę 14.923 tys. PLN i stanowił 8,6 % ogółu przychodów. Na tak dobry rezultat złożyły się:

 • wzrost ilości i wolumenu transakcji w handlu zagranicznym przeprowadzanych przez klientów Banku,
 • umiejętne wykorzystanie sytuacji na rynku walutowym,
 • wzrost portfela kredytowego w walutach obcych.

8.3.2.2 Koszty działalności bankowej

Koszty z tytułu odsetek w analizowanym okresie osiągnęły 79.114 tys. PLN i były o 82% wyższe niż w 1997 roku Na koszty odsetkowe składają się:

 • odsetki od depozytów klientów - 71.697 tys. PLN,
 • odsetki od depozytów międzybankowych - 5.000 tys. PLN,
 • odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.412 tys. PLN.

Wzrost kosztów odsetek płaconych od depozytów klientów uwarunkowany był następującymi czynnikami:

 • wzrostem o 77% salda zobowiązań wobec klientów,
 • zawężającą się marżą odsetkową,
 • zmianą zasad odprowadzania rezerw obowiązkowych do NBP.

Koszty z tytułu prowizji wzrosły w 1998 roku bardzo nieznacznie i stanowiły jedynie 1,7% ogółu kosztów.

8.3.2.3 Pozostałe przychody i koszty.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

 • leasing operacyjny 2.795 tys. PLN,
 • usługi inkasa gotówki świadczone na rzecz klientów 1,068 tys. PLN
 • pozostałe 1.631 tys. PLN

Na pozostałe koszty operacyjne składają się:

 • koszty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1.484 tys. PLN,
 • pozostałe 1.645 tys. PLN.

Koszty działania Banku wyniosły w 1998 roku 52.889 tys. PLN i były o 43% wyższe od poniesionych w 1997 roku Wzrost kosztów działania Banku spowodowany jest:

 • rozszerzaniem sieci placówek, a co za tym idzie, wzrostem zatrudnienia oraz dodatkowymi kosztami wynajmu lokali,
 • zwiększenie bazy klientów i ilości operacji, co spowodowało wzrost kosztów administracyjnych.

Należy jednak podkreślić, że dynamika przyrostu kosztów działania Banku (43%) była znacznie niższa od dynamiki wzrostu wyniku na działalności bankowej (47%).

Poniesione w 1998 roku koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 9.672 tys. PLN i były o 19% wyższe od kosztów roku ubiegłego.

W trakcie 1998 roku koszty tworzenia rezerw wyniosły 8.600 tys. PLN, natomiast przychody z rozwiązania rezerw ukształtowały się na poziomie 2.763 tys. PLN, co złożyło się na zwiększenie poziomu rezerw o kwotę 5.837 tys. PLN. Dominującą pozycją kształtującą wysokość rezerw było tworzenie rezerwy na ryzyko ogólne, która na koniec roku osiągnęła poziom 3.581 tys. PLN. Kierownictwo Banku zadecydowało o utworzeniu tej rezerwy w celu zapewnienia bezpieczeństwa działalności w dalszych latach. Saldo tworzenia i rozwiązywania rezerw na należności nieregularne zamknęło się kwotą (2.300) tys. PLN.

8.3.2.4 Zysk

PPABank osiągnął w 1998 roku zysk brutto (przed opodatkowaniem) 27.383 tys. PLN.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ukształtowały się na poziomie 8.741 tys. PLN, co oznacza, że efektywna stopa tego podatku wyniosła 32% i była o 7 punktu procentowego niższa niż w 1997 roku.

Na obciążenie podatkowe Banku w 1998 roku złożyły się:

 • podatek zapłacony do Urzędu Skarbowego w kwocie 8.076 tys. PLN,
 • wzrost rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego (podatek odroczony) 665 tys. PLN

Zmniejszenie się stopy obciążenia podatkowego było spowodowane głównie przez:

 • zmniejszenie podstawy opodatkowania w związku z odliczeniem premii od ulgi inwestycyjnej, uprawniającej do skorzystania z ulgi podatkowej,
 • spadek nominalnej stopy podatku dochodowego od osób prawnych z 38% w 1997 roku do 36% w 1998 roku

Osiągnięty przez PPABank w 1998 roku zysk netto (po opodatkowaniu) wyniósł 18.642 tys. PLN i był o 36% wyższy niż w roku poprzednim.

Dynamika wybranych wielkości rachunku wyników (tys. PLN)

rachunek wyników (w tys.) 1997 1998 dynamika 1997-1998
Dochody z tyt. odsetek 42.519 52.247 23%
Dochody z tyt. prowizji 15.263 26.456 73%
Wynik z pozycji wymiany 5.249 14.923 184%
Wynik na działalności bankowej 63.362 93.416 47%
Wynik na działalności operacyjnej 22.553 27.383 21%
Zysk brutto 22.553 27.383 21%
Podatek dochodowy (8.839) (8.741) (1)%
Zysk netto 13.713 18.642 36%

8.3.3 BILANS

Suma bilansowa PPABanku na koniec 1998 roku wynosiła 1.140.068 tys. PLN i była wyższa od stanu na koniec roku poprzedniego o 499.086 tys. PLN, tj. o 78 %.

Struktura i dynamika wybranych wielkości bilansowych (w tys. PLN)

wielkości bilansowe 1997 udział w sumie bilansowej 1998 udział w sumie bilansowej dynamika 1997-1998
Kasa, środki w banku centralnym 80.033 12,5% 104.001 9,1% 30%
Należności od instytucji finansowych 91.443 14,3% 86.985 7,6% (4,9)%
Należności od klientów i sektora budżetowego 311.201 48,6% 766.544 67,2% 146,3%
Zobowiązania wobec instytucji finansowych 109.198 17,0% 280.402 24,6% 156,8%
Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego 383.788 59,9% 680.356 59,7% 77,2%
Fundusze własne (w tym zysk netto) 91.840 14,3% 131.632 11,5% 43,3%
Kapitał akcyjny 12.500 2,0% 15,230 1,3% 21,8%
Suma bilansowa 640.982   1.140.068   77,9%

8.3.3.1 Aktywa

W ciągu roku 1998 zmieniła się nieco struktura aktywów PPABanku. Najistotniejszymi zmianami są: wyższa od stopy wzrostu sumy bilansowej dynamika zaangażowania kredytowego, spadek udziału dłużnych papierów wartościowych oraz stanu gotówki i środków na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim w sumie bilansowej.

Podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowią kredyty (netto - pomniejszone o rezerwy na należności nieregularne), które stanowiły na koniec 1998 roku 67% aktywów ogółem, podczas gdy na koniec 1997 roku 49%. Wartość udzielonych klientom kredytów netto wyniosła 766.544 tys. PLN i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 455.344 tys. PLN, tj. o 146%. Wartość utworzonych rezerw na należności nieregularne wyniosła 6.567 tys. PLN. Udział należności nieregularnych w saldzie kredytów ogółem kształtował się na bardzo niskim poziomie ok. 2%.

W ciągu 1998 roku systematycznie spadał udział dłużnych papierów wartościowych w sumie bilansowej. Wartość dłużnych papierów wartościowych na koniec 1998 roku wyniosła 108.086 tys. PLN, co oznacza spadek ich udziału w aktywach z 18,9 % na koniec 1997 roku do 9,5% na dzień 31 grudnia 1998 roku. Tendencja ta spowodowana jest głównie dwoma czynnikami:

 • spadkiem rentowności bonów skarbowych i obligacji,
 • dynamicznym rozwojem akcji kredytowej.

Na koniec 1998 roku PPABank posiadał wyłącznie dłużne papiery wartościowe emitowane przez budżet państwa, charakteryzujące się praktycznie brakiem ryzyka inwestycyjnego. Na saldo papierów wartościowych składały się:

 • bony skarbowe Ministerstwa Finansów - 85.320 tys. PLN,
 • obligacje Skarbu Państwa - 22.766 tys. PLN.

Na koniec 1998 roku zmniejszył się udział kasy i środków na rachunku w Narodowym Banku Polskim w sumie bilansowej. W 1997 roku pozycja ta stanowiła 12,5% ogółu aktywów, podczas gdy na dzień 31 grudnia 1998 roku jej udział spadł do 9,1%. Analizując przyczyny powyższej sytuacji należy wziąć pod uwagę dwie okoliczności:

 • począwszy od 1998 roku banki mogą utrzymywać w formie zapasu gotówki jedynie 10% kwoty rezerwy obowiązkowej, w związku z czym PPABank podjął działania zmierzające do ograniczania stanów gotówki w kasach i skarbcach;
 • pozostała część rezerwy obowiązkowej utrzymywana jest w formie bezgotówkowej na rachunku w NBP. Banki zobowiązane są utrzymywać w ciągu miesiąca określoną średnią arytmetyczną salda na rachunkach. W związku z powyższym saldo na rachunku bieżącym w NBP na koniec okresu sprawozdawczego uzależnione jest od polityki Banku i jego przewidywań odnośnie kształtowania się ceny pieniądza.

Należności od innych instytucji finansowych (lokaty w innych bankach) stanowiły na koniec 1998 roku 7,6% ogółu aktywów. Oznacza to spadek w porównaniu do poprzedniego roku kiedy ta pozycja miała 14,3% udział w sumie bilansowej. Na saldo tej pozycji na koniec 1998 roku składają się:

 • lokaty złotówkowe - 55.359 tys. PLN,
 • lokaty dewizowe - 23.488tys. PLN,
 • rachunki nostro w innych bankach - 8.138 tys. PLN

W ciągu 1998 roku wartość rzeczowego majątku trwałego wzrosła o 7 mln PLN. Przyrost ten wiązał się z uruchamianiem nowych placówek, znacznymi inwestycjami w sieć teleinformatyczną oraz dostosowywaniem posiadanego sprzętu komputerowego do wymagań związanych z problemem roku 2000. Na środki trwałe składają się w głównej mierze:

 • sprzęt komputerowy - 6.478 tys. PLN,
 • inwestycje w obcych obiektach (wynajęte lokale) - 10.220 tys. PLN.

Wartości niematerialne i prawne na koniec 1998 roku stanowiły kwotę 9.434 tys. PLN. Pozycja ta obejmuje:

 • oprogramowanie komputerowe - 6.696 tys. PLN,
 • koszty kolejnych emisji akcji - 2.738 tys. PLN.

Inne aktywa stanowiły 2,5% ogółu sumy bilansowej. Najistotniejszą pozycją w tej grupie są należności z tytułu rozrachunków międzybankowych w kwocie 21.976 tys. PLN.

8.3.3.2 Pasywa

Dominującą pozycję w strukturze pasywów stanowią zobowiązania wobec klientów z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bieżących i depozytach terminowych. Na koniec 1998 roku depozyty klientów wynosiły 680.356 tys. PLN, czyli 60% sumy bilansowej. W porównaniu do roku 1997 ich udział w sumie bilansowej jest w tej samej wysokości, wówczas stanowiły one 60% ogółu pasywów. W strukturze zobowiązań wobec klientów zdecydowanie przeważają depozyty złotówkowe - 541.507 tys. PLN (wzrost w porównaniu do 1997 roku o 91%). Depozyty w walutach obcych osiągnęły na koniec 1998 roku poziom 138.849 tys. PLN (wzrost w porównaniu do 1997 roku o 38%).

W ciągu 1998 roku zaznaczył się wzrost udziału w sumie bilansowej zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Na dzień 31.12.98 stanowiły one 25% pasywów, podczas gdy na koniec roku poprzedniego było to 17%. Wzrost te jest uwarunkowany głównie dwoma czynnikami:

 • zaciągnięciem kredytu 40 mln DEM z Generale Bank, Rotterdam,
 • zwiększeniem salda depozytów przyjętych od innych banków.

Fundusze specjalne i inne pasywa stanowiły na koniec 1998 roku 2% sumy bilansowej. Najistotniejszą kwotą w tej pozycji są zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych -19.251 tys. PLN.

Na uwidocznioną w bilansie kwotę rezerw składają się dwie pozycje:

 • rezerwa na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego (tzw. podatek odroczony) -5.154 tys. PLN,
 • rezerwa na ryzyko ogólne tworzona na podstawie art. 130 ustawy Prawo bankowe - 3.581 tys. PLN. Rezerwa ta tworzona jest na pokrycie ryzyk związanych z działalnością bankową. Możliwość tworzenia takiej rezerwy wprowadzona została przez przepisy obowiązujące od 1 stycznia 1998 roku, w związku z czym na koniec 1997 roku PPABank nie miał takiej rezerwy.

8.3.3.3 Pozycje pozabilansowe.

Pozycje pozabilansowe ogółem na koniec roku 1998 ukształtowały się na poziome 626.865 tys. PLN, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 88%. Na pozycje pozabilansowe składają się:

 • Zobowiązania pozabilansowe, w tym:
  • udzielone gwarancje - 193.246 tys. PLN,
  • udzielone linie kredytowe - 171.023tys. PLN,
  • akredytywy dokumentowe otwarte i potwierdzone - 15.876 tys. PLN.
 • Zobowiązania otrzymane, w tym:
  • Dotyczące finansowania - 62.702 tys. PLN,
  • Gwarancyjne - 1.322 tys. PLN,
  • Zobowiązania z tytułu międzybankowych transakcji depozytowych i wymiany walut, które zostały zawarte przed końcem roku a na dzień 31 grudnia 1998 r. jeszcze nie zapadały- 174.697 tys. PLN.
  • Operacje papierami wartościowymi - 8.000 tys. PLN.

Wzrost salda udzielonych gwarancji wiąże się głównie z gwarancjami na rzecz ECC, zabezpieczającymi kredyty udzielane w ramach Programu Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrost udzielonych linii kredytowych wiąże się z ekspansją kredytową uwidocznioną w aktywach bilansu.

8.3.4 Węzłowe wskaźniki finansowe

8.3.4.1 Współczynnik wypłacalności

Nieznacznie obniżył się poziom współczynnika wypłacalności.

Wskaźnik ten odzwierciedla stosunek funduszy własnych Banku do aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem. Wagi ryzyka aktywów i zobowiązań pozabilansowych określa Komisja Nadzoru Bankowego. Kapitały własne Banku wzrosły w ciągu roku o 36%, podczas gdy w tym samym czasie aktywa i zobowiązania pozabilansowe wzrosły o 91%. Bardzo szybki wzrost aktywów Banku połączony z niższym przyrostem kapitałów spowodował spadek współczynnika wypłacalności.

Poziom i czynniki zmian współczynnika wypłacalności.

wskaźnik 1997 1998
Aktywa ważone ryzykiem 348.440 787.146
Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 145.657 363.177
Fundusze własne 87.490 118.607
Współczynnik wypłacalności 17,7% 10,3%

Pomimo spadku współczynnika wypłacalności, który dotychczas był jednym z najwyższych w sektorze bankowym, jego poziom jest nadal wyższy od minimum ustalonego w ustawie Prawo bankowe (8%), jak i wymaganego normami międzynarodowymi.

8.3.4.2 Wskaźniki efektywności

wskaźnik 1996 1997 1998
Zwrot na aktywach (ROA) 2,7% 2,7% 2,2%
Zwrot z kapitału (ROE) 23,6% 20,7% 18,9%
Wskaźnik poziomu kosztów 200,3% 200,1% 228,5%
Marża odsetkowa netto 8,2% 8,2% 6,1%
Zysk na jedną akcję 1,5 1,8 2,4
Wartość księgowa na jedną akcję 11,8 14,7 17,3

Wszystkie powyższe wskaźniki jednoznacznie wskazują, że rok 1998 był bardzo korzystny jeśli chodzi o efektywność i zyskowność działania Banku.

Powyższe wskaźniki liczono w następujący sposób:

współczynnik wypłacalności fundusze własne netto / ważone wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych
zwrot z kapitału (ROE) zysk netto / średnia roczna wartość funduszy własnych bez pasywów podporządkowanych
zwrot na aktywach (ROA) zysk netto / średnia roczna wartość aktywów
wskaźnik poziomu kosztów koszty działania banku łącznie z amortyzacją / wynik na działalności operacyjnej.
marża odsetkowa Dochód odsetkowy netto / średni stan aktywów
zysk na jedną akcję Zysk netto / ilość akcji
Wartość księgowa na jedną akcję Wartość księgowa / ilość akcji

Uwaga: Wszystkie wartości liczbowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych

8.4 Charakterystyka Działalności

8.4.1 Depozyty i inne źródła finansowania

Najważniejszym źródłem finansowania działalności kredytowej Banku są depozyty. Bank przyjmuje środki zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Dominują przy tym klienci instytucjonalni - zgodnie z misją Banku, zakładającą koncentrację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Suma depozytów złożonych w PPABanku przez klientów wzrasta stosunkowo szybko. W grudniu 1997 roku złotowa równowartość złożonych w Banku depozytów (bez depozytów podmiotów finansowych) wyniosła 381 mln zł, a pod koniec 1998 roku już 680 mln złotych.

W strukturze wartościowej depozytów dominują zobowiązania o terminie wymagalności krótszym niż rok. Stanowią one 99 procent depozytów. Jednocześnie, z przeprowadzonych analiz wynika, że osad w depozytach bieżących złotowych wynosi od 78 % do 91% oraz w depozytach złotowych terminowych od 80% do 89%. Oznacza to, że osad w depozytach złotowych jest znaczny i stabilny.

Działalność depozytowa prowadzona jest przez jedenaście oddziałów operacyjnych PPABanku, które oferują swoim klientom rachunki bieżące i terminowe, depozyty negocjowane (stawki oprocentowania są tu zależne zarówno od wielkości depozytu i terminu złożenia, jak i od sytuacji na rynku międzybankowym) jak również nowe, zróżnicowane typy lokat (lokata dynamiczna, lokata "PPABoom", lokata miesięczna o stałym oprocentowaniu)

W celu finansowania działalności PPABank korzysta również z pożyczek i linii kredytowych.

 • W 1991 roku główny akcjonariusz PPABanku, Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości udzielił Bankowi pożyczki, zasilając w ten sposób jego kapitał obrotowy. W maju 1994 roku Narodowy Bank Polski wyraził zgodę na zaliczenie tej pożyczki do pasywów podporządkowanych. We wrześniu 1996 roku zawarto aneks do umowy, na mocy którego przesunięto termin płatności 4 mln USD do roku 2001 - pozwala to na dalsze traktowanie tej pożyczki jako składnika pasywów podporządkowanych. W listopadzie 1996 roku zawarto natomiast umowę z PAFP, dotyczącą pożyczki o wartości 6 mln USD.
 • W 1998 r. odpisano umowę z Bankiem Pekao SA w sprawie zaciągnięcia przez PPABank kredytu w wysokości 12 mln DEM na okres 1 roku, przeznaczonego na rozszerzenie finansowania pożyczek dewizowych w ramach programu kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Na mocy umowy kredytowej z dnia 24 września 1998 roku z Generale Bank S.A. i Generale Bank Nederland N.V. Bank korzystał z linii kredytowej w wysokości 15 mln DEM. Dnia 10 grudnia 1998 roku został sporządzony aneks do umowy w celu rozszerzenia limitu linii kredytowej zaciągniętej z Banku Generale do 40 mln DEM (lub jej równowartości w USD, NLG, BEF, FRF, GBP, EURO) maksymalnej kwoty kapitału, na okres 7 lat. Celem tej umowy jest finansowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez Bank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Generale Bank S.A. lub Generale Bank Nederland N.V. Stopa procentowa jest równa trzy lub sześciomiesięcznej stawce LIBOR dla odpowiedniej waluty, w której udzielony został kredyt wraz z marżą w wysokości 0,125% rocznie.

Bank finansuje swoją działalność także ze źródeł wewnętrznych. Akcjonariusze konsekwentnie akceptują zalecaną przez Radę i Zarząd Banku politykę niewypłacania dywidendy, co pozwala na systematyczne uzupełnianie środków własnych.

8.4.2 Działalność kredytowa

Zgodnie ze strategią działania przyjętą przez Bank, podstawową grupę jego klientów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. Działalność kredytowa prowadzona jest przez sieć przedstawicielstw kredytowych, monitorujących kondycję finansową klientów. Prowadzona przez Bank szeroka akcja promocyjna wśród tej grupy klientów i potencjalnych odbiorców usług znajduje swoje odzwierciedlenie w rozmiarach akcji kredytowej. W grudniu 1997 roku suma udzielonych kredytów netto wyniosła 311 mln zł, pod koniec 1998 roku wzrosła ona do 766 mln złotych.

Biorąc pod uwagę strukturę portfela kredytowego Banku pod względem terminów zapadalności trzeba stwierdzić, że ponad połowa środków finansowych pozostaje zaangażowana w kredytach krótkoterminowych, tj. o terminie spłaty nie dłuższym od jednego roku.

Biorąc natomiast pod uwagę formę własności kredytobiorców stwierdza się ponad 90-procentowe zaangażowanie kredytowe w sektor prywatny. Kredyty dla instytucji państwowych i publicznych oraz osób fizycznych stanowią margines działalności kredytowej Banku.

Zaangażowanie finansowe Banku koncentruje się w sektorach : handlu , produkcji i usługach i wynosi odpowiednio 37%, 33% oraz 19% wartości portfela kredytowego; w pozostałych sektorach jest ono stosunkowo niskie, kształtując się w sektorze budownictwa na poziomie 7% a w sektorze transportu na poziomie 4% wartości portfela kredytowego - wg stanu na 31.12.98. Na przestrzeni 1998 r Bank zwiększył rozmiary akcji kredytowej we wszystkich sektorach. Zróżnicowana dynamika przyrostu wpłynęła na zmiany - w stosunku do 1997r - w strukturze zaangażowania sektorowego, polegające na zwiększaniu udziału finansowania w sektorze usług o 8,5 pkt. proc. i budownictwa o 3 pkt. proc. oraz zmniejszeniu udziału w sektorach: produkcji o 5,5 pkt. proc., transportu o 2 pkt. proc. i handlu o 2 pkt. proc.

Zmiany w strukturze zaangażowania Banku, są odzwierciedleniem zarówno procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych sektorach jak również wynikają z prowadzenia określonej polityki kredytowej Banku.

Dane dotyczące największych kredytobiorców Banku w poszczególnych sektorach wskazują m.in. na pozyskanie do współpracy w 1998 r. nowych, dużych klientów, stały rozwój firm, które zostały klientami Banku przed 1998r., przejawiający się we wzroście obrotów i zatrudnienia oraz wielostronne relacje finansowe Banku z klientami, obejmujące prowadzenie rachunków bieżących firm, przyjmowanie depozytów terminowych, udzielanie różnych rodzajów finansowania: kredytów obrotowych, inwestycyjnych, faktoringowych, leasingu operacyjnego, gwarancji. Poszerzenie bazy klientów możliwe było dzięki rozwojowi sieci oddziałów Banku. Bank w coraz większym stopniu wiąże możliwości udzielania firmom kredytów od otwarcia przez nie w naszych oddziałach rachunków bieżących i przeprowadzania za ich pośrednictwem podstawowych obrotów gospodarczych. Poprzez prowadzenie rachunków firm Bank pozyskuje środki do prowadzenia akcji kredytowej oraz bieżąco monitoruje ich sytuację finansową.

Zgodnie z umową zawartą między PPABankiem a Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC), Bank administruje również portfelem kredytowym Programu Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych. Od początku wspólnej realizacji Programu, tj. od kwietnia 1995 roku, PPABank udzielił 1939 kredytów na łączną kwotę 131,8 mln USD. Łączna wartość pożyczek ECC administrowanych przez PPABank S.A. wyniosła 94,7 mln USD.

Bardzo wysokiej dynamice akcji kredytowej towarzyszy systematyczny wzrost jakości portfela kredytowego. W 1996 roku kredyty w sytuacji nieregularnej (brutto, bez odsetek) stanowiły 2,7 procent portfela, w roku 1997 - 2,0 procent, a pod koniec 1998 roku 2,5.. procent. Polityka kredytowa PPABanku przewiduje pozytywne rozpatrywanie jedynie wniosków firm o dobrej i stabilnej kondycji finansowej. Pozwala to zachować właściwą rentowność działalności kredytowej oraz kontrolować ryzyko kredytowe.

8.4.3 Operacje na rynku pieniężnym

Nadwyżki finansowe Banku są lokowane na rynku pieniężnym. Bank posiada własny, aktywny dealing room. PPABank uczestniczy w rynku pierwotnym i wtórnym bonów skarbowych oraz w rynku wtórnym obligacji Skarbu Państwa. Udział bonów skarbowych w łącznej wartości portfela dłużnych papierów wartościowych Banku na dzień 31 grudnia 1998 roku wynosił 79% procent.

W roku 1998 zakres zadań wykonywanych przez Departament Skarbu obejmował zapewnienie bieżącej płynności płatniczej, zarządzanie pozycją walutową Banku oraz przeprowadzanie operacji mających na celu równoważenie struktury walutowej bilansu Banku. Ponadto rolą Departamentu jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym a także koordynowanie polityki Banku w zakresie operacji gotówkowych w walutach obcych i w złotych.

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych świata, związanej przede wszystkim z kryzysem rosyjskim, pozycja Banku nie uległa pogorszeniu. Realizacja zalecanej przez Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) polityki inwestycyjnej, ograniczającej zakres nabywanych instrumentów do najbardziej stabilnych papierów dłużnych emitowanych przez rząd lub bank centralny, uniezależniła w znacznym stopniu wartość portfela Banku od koniunktury rynkowej.

Wynik finansowy osiągany na operacjach wymiany walut jest ważnym składnikiem dochodów Banku. Klienci korzystają z pełnego wachlarza operacji walutowych zawierającego także transakcje terminowe. Dealing room zajmuje się m. in. aktualizacją kursów tabeli wymiany walut i ustalaniem preferencyjnych kursów indywidualnych dla transakcji o większej wartości.

Wraz z rozwojem przestrzennym Banku zwiększa się odpowiedzialność Departamentu Skarbu jako koordynatora obrotu gotówkowego. Aktywne zarządzanie zasobami zgromadzonych w oddziałach znaków pieniężnych umożliwia utrzymywanie bieżącej płynności operacyjnej oddziałów oraz właściwą alokację aktywów Banku.

8.4.4 Rozwój usług bankowych

PPABank koncentruje się na obsłudze małych i średnich firm prywatnych. Na przestrzeni ostatnich lat w Banku obserwuje się wzrost liczby pozyskiwanych klientów i rosnące zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na produkty i usługi oferowane przez Bank. Bardzo dużym zainteresowaniem firm cieszą się, od lat, kredyty gospodarcze. Bank jest zainteresowany kompleksową obsługą przedsiębiorstw - co odzwierciedla także oczekiwania stałych klientów. Wzrastają również wymagania klientów co do sposobu ich obsługi. Orientacja na jakość działania jest częścią strategii Banku kładącą nacisk zarówno na jakość usług, tj. warunki transakcji, innowacyjność rozwiązań jak i jakość obsługi klienta - techniki organizacyjne, jakość pracy personelu, styl komunikacji.

Mając na względzie jak najlepszą realizację misji PPABanku, w 1998 roku w Departamencie Rozwoju Usług Bankowych utworzony został Zespół ds. Obsługi Rynków Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do jego głównych zadań należy współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w kreowaniu nowych produktów bankowych, adresowanych do podmiotów gospodarczych oraz tworzenie procedur, które poprawią jakość oferowanych przez Bank usług. Ważnym elementem pracy Zespołu jest współudział w tworzeniu planów marketingowych dla segmentu klientów instytucjonalnych, w oparciu o analizę potrzeb klientów jak również analizę oferty banków konkurencyjnych działających na polskim rynku.

Biorąc pod uwagę istniejące potrzeby, Zarząd Banku w marcu br. powołał do życia Departament ds. Koordynacji Współpracy z Klientami. Do podstawowych zadań Departamentu należy przede wszystkim współpraca z Biurem Europejskim przy obsłudze grupy Klientów Generale Banku, a także udzielanie pomocy klientom w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi tzw. zaplecza Banku (back office). Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 1999 roku planuje się przekształcenie Departamentu ds. Koordynacji Współpracy z Klientami w jednostkę obejmującą swym zasięgiem stopniowo wszystkich klientów Banku. Zarząd Banku ma nadzieję, że podjęte działania pozwolą osiągnąć zamierzony cel jakim jest nieustanne podnoszenie jakości usług świadczonych przez PPABank.

8.5 Współpraca z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

W 1998 roku PPABank rozwijał współpracę z bankami zagranicznymi w zakresie wymiany walut, transakcji lokacyjnych oraz transakcji banknotowych. Bank posiada rachunki w kilkunastu renomowanych bankach operujących w głównych centrach finansowych świata. Rachunki otworzone w bankach korespondentach prowadzone są w podstawowych walutach. Współpraca z czołowymi bankami pozwala na sprawne rozliczenia zarówno płatności realizowanych na zlecenie klientów, jak również przelewów przychodzących z zagranicy. Od września 1995 roku Bank jest uczestnikiem międzynarodowej sieci łączności międzybankowej SWIFT, co umożliwia przyspieszenie realizacji płatności, a także ułatwia kontakty z bankami zagranicznymi. Bank współpracuje z bankami zagranicznymi w zakresie obsługi operacji dokumentowych, to jest otwierania, awizowania i potwierdzania wszelkiego rodzaju akredytyw oraz realizacji płatności w ramach inkasa dokumentowego. Korzystając z usług korespondentów, Bank rozlicza czeki wystawione w walutach obcych.

Lista banków korespondentów PPABanku S.A. jest następująca:

Nazwa banku Kraj
Creditanstalt-Bankverein Austria, Vienna
Generale Bank N.V. Belgium, Brussels
Bank of Montreal Canada, Toronto
Union Bank of Switzerland Switzerland, Zurich
MHB Mitteleuropaeische Handelsbank
Deutsche Bank
Germany, Frankfurt Am/Main
Unibank Denmark, Copenhagen
Generale Bank- Banco Belga (Madrid Branch) Spain, Madrid
Merita Bank Finland, Helsinki
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Paryż
Banque Parisienne de Credit - Paris
France, Paris
France Paris
Generale Bank- London Branch
Barclays Bank
United Kingdom, London
United Kingdom, London
Banca Commerciale Italiana Italy, Milano
Bank of Tokyo Japan, Tokyo
Generale Bank - Nederland Holland, Rotterdam
Den norske Bank Norway, Oslo
Generale Bank - Lisbon Branch Lisbon, Portugal
Skandinaviska Enskilda Banken Sweden, Stockholm
Bank Polska Kasa Opieki S.A. NY
Bank of New York
USA, New York

8.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz umowy znaczące dla działalności Banku

8.6.1 Istotnymi transakcjami z podmiotami powiązanymi są:

8.6.1.1 Umowy pożyczki z dnia 18 lipca 1991 z dnia 29 listopada 1996 zawarte pomiędzy PPABankiem S.A. a Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (PAFP).

Pożyczka otrzymana przez PPABank w dniu 18 lipca 1991 roku od PAFP. Wartość pożyczki wynosi 4 mln. USD. Ma ona zostać spłacona w dwóch ratach: 25.09.2000 r. i 15.03.2001 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5 % do dnia spłaty pożyczki. Na zaliczenie pożyczki do pasywów podporządkowanych Bank otrzymał 8.11.1996 r. zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego i obowiązuje ona do 15.03.2001 r.

Na mocy Umowy pożyczki z dnia 29 listopada 1996 z PAFP Bank otrzymał kwotę 6 mln USD. Pożyczka ta ma zostać spłacona w dwóch ratach po 3 miliony USD: 25 czerwca 2001 roku i 25 grudnia 2001 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5 %.

8.6.1.2 Umowa o świadczeniu usług kredytowych z dnia 20 lutego 1998 roku z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości ustanawiająca Program Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zgodnie z powyższą umową strony utworzyły fundusz w wysokości 65 mln. USD, który jest udostępniany małym przedsiębiorstwom w formie kredytów rewolwingowych. ECC wniosło do funduszu swój istniejący portfel małych pożyczek oraz gotówkę. Łączna wysokość kwoty podstawowej powyższego portfela pożyczek oraz gotówki wynosi 40,7 mln USD. Wkład Banku w Program wynosi 24,3 mln. USD. W ramach programu są udzielane pożyczki do wysokości równowartości 250 tys. USD o stałym oprocentowaniu, denominowane w dolarach amerykańskich oraz pożyczki o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych lub markach niemieckich. Udostępniane w ramach Programu pożyczki udzielane są w imieniu i na rachunek ECC w odniesieniu do portfela pożyczek ECC oraz w imieniu i na rachunek Banku w odniesieniu do portfela pożyczek Banku. ECC powierzyło Bankowi świadczenie niezbędnych usług związanych z całym portfelem pożyczek ECC oraz portfelem pożyczek udzielonych w ramach Programu w imieniu i na rachunek ECC.

8.6.1.3 Inne

Bank udzielił dwóch kredytów o wartości przekraczającej 500 tys. ECU, dwom podmiotom powiązanym z PAFP. Kredyty te zostały udzielone na warunkach nie odbiegających od ogólnych zasad udzielania kredytów innym klientom.

8.6.2 Zawarte w roku 1998 umowy znaczące dla działalności Banku

8.6.2.1 Umowa o współpracy z dnia 6 listopada 1997 roku zawarta pomiędzy PPABankiem S.A. a Generale Bank

Banki PPABank S.A. i Generale Bank, z siedzibą w Belgii, zobowiązały się do współpracy gospodarczej i wzajemnej promocji działalności oraz instytucjonalnego rozwoju poprzez utworzenie i prowadzenie Biura Europejskiego. Strony uzgodniły wspólnie utworzenie nowej jednostki organizacyjnej w ramach struktury PPABanku i zapewnienie jej odpowiedniej obsady osobowej i wsparcia logistycznego, w celu współpracy w zakresie świadczenia usług dla dotychczasowych i przyszłych klientów Generale Bank i PPABank w Polsce.

Umowa ta określa współpracę obu stron na zasadach wyłączności. PPABank i Generale Bank zobowiązały się do powstrzymania się od zawierania wszelkich porozumień z innymi instytucjami, których cele i rezultaty byłyby podobne do zawartych w przedstawionej umowie.

8.6.2.2 Umowa Kredytowa z dnia 24 września 1998 r. zawarta pomiędzy PPABankiem S.A. a Generale Bank z siedzibą w Brukseli oraz Generale Bank Nederland NV z siedzibą w Rotterdamie.

Dnia 10 grudnia 1998 roku został sporządzony aneks do niniejszej umowy. Na mocy umowa kredytowej PPABank S.A. korzysta z linii kredytowej w maksymalnej wysokości 40 mln DEM (lub jej równowartości w USD, NLG, BEF, FRF, GBP, EURO). Celem tej umowy jest finansowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez Bank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Generale Bank S.A. lub Generale Bank Nederland N.V. Stopa procentowa jest równa stawce LIBOR (EURO EURIBOR) dla odpowiedniej waluty, w której udzielony został kredyt wraz z marżą w wysokości 0,125% rocznie.

8.6.2.3 Umowy operacyjne w sprawie obsługi dyspozycji przelewu poprzez S.W.I.F.T. zawarte pomiędzy PPABankiem S.A. a Generale Bank oraz Generale Bank Nederland NV odpowiednio dnia 28 maja i 22 maja 1998 r.

W celu zwiększenia efektywności i jakości świadczonych usług w zakresie obsługi poleceń przelewu zagranicę, Bank podpisał szereg porozumień i zainstalował konieczne systemy informatyczne.

W ramach współpracy dotyczącej obsługi klientów rekomendowanych przez Generale Bank podpisano dwie umowy dwustronne umożliwiające realizację przekazanych w przez klienta w formie elektronicznej (po stronie PPABanku poprzez system Cash Management) dyspozycji przelewu za pośrednictwem S.W.I.F.T. Przesyłanie zleceń przelewu od banku wysyłającego do banku otrzymującego musi się odbywać w odpowiednio uzgodnionym formacie (MT 101 i MT 940). Po stronie Generale Bank dyspozycje odbierane są w systemie usług międzynarodowych Aquila (Aquila Cross Border Services).

W celu uzyskania możliwości korzystania z pośrednictwa SWIFT PPABank S.A. podpisał 22 maja 1998 r. Ramową Umowę w sprawie Świadczenia usług (Service Level Master Agreement) włączająca PPABank S.A. do grona uczestników S.W.I.F.T. s.c. którzy mogą korzystać z ujednoliconych warunków w ramach bilateralnych stosunków tzn. systemu Request for Transfer Service Level.

8.6.2.4 Umowa o kredyt odnawialny z dnia 16 lipca 1998 r. pomiędzy PPABankiem S.A. a Erste Securities Polska S.A.

Na mocy umowy Bank zobowiązał się udzielić Domowi Maklerskiemu Erste Securities Polska S.A. odnawialnego kredytu w wysokości 5 mln PLN na okres 1 roku.

Kredyt będzie wykorzystywany na zakup pakietów papierów dłużnych, emitowanych przez Skarb Państwa, a w szczególności bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa.

8.6.2.5 Umowa o kredyt oraz przewłaszczenie bonów skarbowych z dnia 28 października 1998 r. pomiędzy PPABankiem S.A. a Bankiem Pekao S.A.

Na podstawie umowy Bank Pekao S.A. udzielił PPABankowi S.A. kredytu w wysokości 12 mln DEM na okres 1 roku, który może być przedłużany na kolejne takie same okresy po wyrażeniu zgody przez strony potwierdzonej Aneksem do umowy najpóźniej na 30 dni przed data spłaty kredytu. Kredyt przeznaczony jest na rozszerzenie finansowania pożyczek dewizowych w ramach programu kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw.

8.6.2.6 Porozumienie o współpracy z dnia 6 października 1998 r. pomiędzy PPABankiem S.A. a Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. (PPDM S.A. ) z udziałem Pioneer International Corporation (PIC)

Przedmiotem umowy jest rozszerzenie prowadzonej dotychczas współpracy PPABanku S.A. z PPDM S.A. w następujących kierunkach:

 • współpraca w zakresie bankowości korporacyjnej / inwestycyjnej:
 • współpraca w zakresie sprzedaży produktów Pioneer PDM S.A. w ramach struktury organizacyjnej PPABank S.A. :
 • współpraca w zakresie sprzedaży jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne z grupy Pioneer oraz fundusze emerytalne po rozpoczęciu działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpraca z Generale Bank w zakresie sprzedaży jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych ,
 • opracowywanie wspólnych planów marketingowych.

8.6.2.7 Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 6 października 1998 r. pomiędzy PPABankiem S.A. a Pioneer International Corporation (PIC) z późniejszymi zmianami

Na mocy umowy z Pioneer International Corporation i po uzyskaniu koniecznych zezwoleń KPWiG, PPABank S.A. obejmie 33,600 akcji zwykłych na okaziciela serii N PPDM S.A. oferowanych w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego stanowiących 19,2% kapitału akcyjnego domu maklerskiego.

8.6.2.8 Umowa z dnia 14 lipca 1998 r. pomiędzy PPABankiem S.A. a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umowa określa zasady , warunki i tryb dofinansowania przez Fundusz oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank zakładom pracy chronionej, przewidzianego w art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Umowa ta jest odnowieniem umowy z dnia 06 maja 1996 r. pomiędzy PFRON-em a Bankiem.

8.6.2.9 Umowa pomiędzy PPABankiem a Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w sprawie wydawania, obsługi i rozliczania kart płatniczych VISA Classic i VISA Business

Dnia 20 maja 1997 roku PPABanku S.A. zawarl z Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach umowę w sprawie wydawania, funkcjonowania i rozliczania kart płatniczych VISA Classic i VISA Business. Umowa ta wynikła z konieczności stosowania się do regulacji VISA International, które stanowią między innymi iż Bank jako członek o statusie Participant, może realizować swe zadania w systemie VISA jedynie za pośrednictwem członka o statusie Principal, jaki posiada Bank Śląski S.A.

23 stycznia 1998 r. podpisano aneks do powyższej umowy w sprawie otwarcia przez BSK S.A. nieoprocentowanego rachunku walutowego w USD który służy do rozliczania transakcji wykonywanych w walutach obcych za granicą przez użytkowników kart płatniczych Visa Classic i Visa Business.

Po dopełnieniu tego kroku, na mocy podpisanej 15 października 1997 r. Umowy Licencyjnej z Visa International Service Association, w maju 1998 r. PPABank S.A. rozpoczął faktyczne wydawanie swoim klientom kart płatniczych Visa Classic i Visa Business

8.7 Nowoczesność technologiczna

Komputerowe oprogramowanie bankowe służy do wspierania bardzo wielu dziedzin pracy Banku: od pracy oddziału, poprzez obsługę centrali, po zarządzanie dużymi zbiorami informacji zmieniającymi się w czasie. Osobna grupę oprogramowania stanowią programy elektronicznych rozliczeń krajowych (ELIXIR, Cash Management) oraz międzynarodowych (SWIFT, Cash Management)

Kompleksowa komputeryzacja PPABanku rozpoczęła się w roku 1994 wdrożeniem centralnego systemu bankowego "on line" o nazwie EQUATION. Operacje bankowe mogą być wykonywane w tym systemie z dowolnej placówki Banku i w tym samym momencie rejestrowane są na koncie klienta, w jego oddziale. Wszelkie rozliczenia między oddziałami są przeprowadzane w chwili realizowania transakcji

Sieć korporacyjna typu "on line" początkowo bazowała na połączeniach satelitarnych. Obecnie jest to POLPAK-T, łączący kilkanaście sieci lokalnych w całej Polsce oraz zapasowe połączenia ISDN. Sieć POLPAK-T to nowoczesna usługa świadczona przez TP S.A., umożliwiająca szybką wymianę danych komputerowych, przy wysokiej stabilności i wiarygodności połączenia. Tego typu rozwiązanie było koniecznością przy zwiększającej się ilości transakcji oraz ekspansji terytorialnej Banku. System teleinformatyczny jest stale rozbudowywany, co pozwala Bankowi utrzymywać się w czołówce najnowocześniejszych instytucji finansowych. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji, PPABank stworzył tzw. zapasowy ośrodek przetwarzania danych. Umożliwia on pracę wszystkich oddziałów Banku nawet w przypadku całkowitej awarii centralnego komputera.

W roku 1995 jako jeden z pierwszych Bank został uczestnikiem elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR. System ten pozwala na trzykrotne w ciągu dnia wysyłanie i odbieranie przelewów krajowych w trybie "on line". Jeśli operacji przelewu nie towarzyszy wysyłka dokumentów papierowych, Bank poleca klientom i ich kontrahentom system ELIXIR. PPABank umożliwia również sprawne i bezpieczne wysyłanie i otrzymywanie płatności zagranicznych dzięki temu, że od 1995 roku jest uczestnikiem elektronicznego systemu rozliczeń SWIFT.

Jedną z najnowocześniejszych elektronicznych usług oferowanych przez PPABank jest Cash Management, umożliwiający klientom wykonywanie operacji bankowych bezpośrednio z siedziby swojego biura. Przy pomocy łączności komputerowo-modemowej klienci mogą pobierać wyciągi z rachunków, przesyłać zlecenia przelewów w obrocie krajowym i zagranicznym; mają oni również dostęp do ciągle aktualizowanych informacji o przeprowadzonych operacjach oraz dostęp do informacji o kursach walut. Cash Management, oferowany od listopada 1995 roku, jest przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw. System ten działa w tzw. trybie off line, tzn. klient łączy się z Bankiem tylko na czas pobrania wyciągów i przesyłania zleceń. Zarówno przeglądanie wyciągów jak i przygotowywanie zleceń płatniczych nie wymaga utrzymywania połączenia z Bankiem. Z usługi tej korzysta obecnie kilkuset klientów, a liczba osób zainteresowanych stale się zwiększa.

Konfiguracja sieci informatycznej w PPABanku jest jedną z najbardziej spójnych i kompleksowo przemyślanych w Polsce. Fakt ten został dostrzeżony przez profesjonalistów, w efekcie czego PPABank został finalistą organizowanego przez tygodnik Computerworld konkursu Lider Informatyki 1997 w kategorii Finanse i Bankowość.

PPABank jako jeden z pierwszych na rynku polskim docenił potencjał światowej sieci komputerowej Internet i od marca 1996 roku prezentuje swój serwis na stronach World Wide Web. Serwis ten zawiera informacje na temat historii i oferty Banku, jego placówek, stosowanych technologii oraz teksty raportów finansowych. Informacje o PPABanku można znaleźć pod adresem http://www.ppabank.com.pl/

Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, w najbliższej przyszłości serwis Internetowy zostanie poszerzony o możliwość bezpiecznego dostępu do konta oraz realizowania transakcji finansowych.

Jednym ze strategicznych zadań informatycznych w PPABank S.A. było rozpoczęcie z końcem 1997 roku projektu Program 2000, przygotowującego Bank do sprawnego poradzenia sobie z problemem zmiany daty w systemach informatycznych. Zgodnie z zaleceniami GINB (Rekomendacja E), PPABank S.A. do dnia 30 czerwca 1999 osiągnie pełną gotowość systemów informatycznych do sprostania wymogom roku 2000.

8.8 Prognozy Finansowe i Plany Rozwoju na rok 1999

W grudniu 1998 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd projekt planu finansowego Banku na rok 1999, zgodnie z którym planowany zysk netto w roku przyszłym wyniesie 28,7 mln zł.

Szacunkowa wartość bilansu na dzień 31 grudnia 1999r - 1.892 mln PLN, a kapitałów i funduszy - 233 mln PLN na koniec roku. Oznacza to, że wzrost wartości bilansu w porównaniu do grudnia 1998 r wyniesie 66% a wzrost zysku netto - 54%.

Wśród celów związanych z działalnością Banku, najważniejszymi są: określenie wizerunku PPABanku jako firmy, opracowanie strategii rozwoju marketingowego i usług bankowych realizującej cele stawiane przez akcjonariuszy, skierowanej na podstawowe sfery działalności, kontynuującej regionalnie zarządzane świadczenie usług oraz utrzymanie pozycji lidera pod względem nowoczesności stosowanych rozwiązań informatycznych. Zarząd rozbudowywać będzie Bank, utrzyma dobrą jakość portfela kredytowego oraz zwiększy dochody z opłat i prowizji.

Wśród celów finansowych, istotne są właściwa struktura bilansu i zarządzanie kapitałem oraz wprowadzenie stosownej definicji pomiaru wartości Banku przez akcjonariuszy.

W Polsce, osiąganie ponadprzeciętnych dochodów i wyników finansowych nie musi być równoznaczne z wyższą niż przeciętna ceną akcji. Przyjmując założenie, że dobre wyniki PPABanku mają niewielki wpływ na cenę jego akcji, Zarząd skupi się na wskaźnikach fundamentalnych i pod przewodnictwem Rady Nadzorczej określi alternatywne mierniki wartości firmy, które będą zgodne z oczekiwaniami akcjonariuszy.

Wyniki PPABanku i prognoza na 1999 rok (w mln PLN)

  1998 prognoza na rok 1999 planowana dynamika
suma depozytów 726 831 14,5%
suma udzielonych kredytów 758 900 19,8%
zysk netto 18,6 28,7 54%

Akceptując proponowane przez Zarząd kierunki długoterminowego rozwoju Banku, Rada Nadzorcza zatwierdziła decyzje Zarządu w sprawie otwarcia w roku 1999 oddziałów w Gliwicach, Szczecinie, Bydgoszczy oraz kolejnych filii lub oddziałów w Warszawie i Krakowie. Zarząd planuje także otwarcie w 1999 roku ekspozytury w Kielcach oraz przedstawicielstw kredytowych w Bydgoszczy i Bielsku - Białej.

PPABank zamierza nadal inwestować w rozbudowę infrastruktury informatycznej oraz automatyzację procesów transakcyjnych. Dzięki temu możliwe jest i będzie szybkie otwieranie nowych placówek oraz natychmiastowe oferowanie pełnego zakresu usług w nowych lokalizacjach.

W 1999 roku PPABank S.A. przewiduje wydatkowanie około 15 400 tys. PLN na cele inwestycyjne. Nakłady te obejmują m.in. wydatki na utworzenie nowych siedzib Banku w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie, filii w Krakowie i Warszawie, ekspozytury w Kielcach oraz przedstawicielstwa kredytowego w Bielsku Białej. W ramach zadań inwestycyjnych planowane są modernizacje istniejących oddziałów w Krakowie i Warszawie.

 • nakłady na oddziały, filie, ekspozytury - 13.500 tys. PLN
 • nakłady na przedstawicielstwo w Bydgoszczy i Bielsko-Białej - 1.000 tys. PLN
 • pozostałe - 900 tys. PLN

8.9 Struktura organizacyjna

Zgodnie ze Statutem, władzami Banku są:

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin Komitetu Kredytowego, który podejmuje decyzje w sprawie udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji oraz zawierania innych umów o udzielanie finansowania.

W roku 1998 utworzono Komitet Kredytów Trudnych, który ma zadanie odciążenie Komitetu Kredytowego w kwestiach nie związanych z produkcją kredytów. KKT podejmuje decyzje związane z wyceną aktywów, przypisywaniem aktywów zagrożonych danym kategoriom ryzyka jak również tworzeniem rezerw i procedur. KKT działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony decyzją Rady Nadzorczej.

Ponadto stałym komitetem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) powołany przez Prezesa Zarządu w celu zapewnienia efektywnego zarządzania aktywami i pasywami Banku, tj. zapewnienia bezpiecznego długoterminowego wzrostu w połączeniu z realizacją bieżących planów finansowych.

Do realizacji zadań Banku powołane są: Centrala i cztery Regiony (Wschodni, Zachodni, Małopolski i Śląski), które obejmują Oddziały, ich Filie i Ekspozytury oraz Przedstawicielstwa. Na czele Regionów stoją dyrektorzy Regionów.

Siedzibą Centrali Banku jest Kraków. Na dzień 31 grudnia 1998 roku Bank posiadał:

 • 11 Oddziałów operacyjnych (dwa w Krakowie, po jednym w Częstochowie, Gdyni, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem), oraz jeden Oddział Inwestycyjno - Leasingowy w Warszawie.
 • 13 Przedstawicielstw (Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kraków - dwa, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław , Zakopane),
 • Ekspozyturę III Oddziału w Krakowie,
 • Dwie Filie Oddziału PPABanku w Warszawie (przy ul. Cypryjskiej i ul. Marynarskiej)

.

8.9.1 Skład osobowy władz Banku

Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitał akcyjnego, tj. po objęciu 9,72% akcji przez Generale Bank, nabrała mocy uchwała Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 1997 r. i z dniem 4 czerwca 1998 r. w skład Rady Nadzorczej wszedł Pan Luc Delvaux. Jednocześnie, Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 czerwca 1998 r. w skład Zarządu Banku - Pana Jean-Luc Deguel'a.

Na dzień 31 grudnia 1998 r. Rada Nadzorcza składała się z 8 osób, w skład Zarządu wchodziło 5 osób.

Na koniec roku 1998 skład władz Banku był następujący:

Rada Nadzorcza

 • Joseph S. Conti - Przewodniczący
 • Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący
 • Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący
 • Luc Delvaux
 • Zbigniew Dresler
 • Stephen Seamans
 • Dariusz Prończuk
 • Juliusz Sikora

Zarząd

 • Marek Kulczycki - Prezes
 • Benjamin H. Turnbull - Pierwszy Wiceprezes
 • Thomas C. Cianfrani - Wiceprezes
 • Jean - Luc Deguel - Wiceprezes
 • Leszek Niemycki - Wiceprezes

Do dnia 31 maja 1998 r. w skład Zarządu wchodził również pan Jerzy Markiewicz.

W 1998 roku członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 2.990.312,59 PLN, a wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za ten sam okres wyniosły 191.900,00 PLN.

8.9.2 Pracownicy

Na koniec 1997 r. w PPABanku pracowało 408 osób. W ciągu 12 miesięcy zatrudnienie wzrosło do 541 osób. Spośród ogółu zatrudnionych 239 osób miało wykształcenie wyższe. Pracownicy mają możliwość szkoleń specjalistycznych co przyczynia się do utrzymania bardzo wysokiej jakości świadczonych usług. Ogółem w 1998 r. w szkoleniach uczestniczyło 368 osób.

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu

Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu

Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.