BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Koszty emisji

Szacunkowa kwota kosztów poniesionych przez Bank w związku z emisją Akcji Nowej Emisji została przedstawiona w kolumnie 6 powyższej tabeli. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

RODZAJ KOSZTU: tys. złotych
Przygotowanie Prospektu i koszty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 500
Druk i dystrybucja Prospektu 150
Marketing i ogłoszenia związane z emisją 300
Opłaty związane z oferowaniem Akcji Nowej Emisji i ich wprowadzeniem na Giełdę Papierów Wartościowych 500
Inne koszty nadzwyczajne 50
Razem 1.500

Powyższe koszty będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i będą amortyzowane przez okres 5 lat.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.