BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi

6. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi
6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy
6.1.1. Akcjonariusz będący osobą prawną
6.1.2. Akcjonariusz będący osobą fizyczną
6.2. Opodatkowanie dochodów z obrotu Akcjami
6.3. Opłaty skarbowe
6.4. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem Akcjami przez osoby zagraniczne

6. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi

do góry 

6.1 Opodatkowanie dochodów z dywidendy

Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidenda lub inny dochód z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są w formie ryczałtowej podatkiem w wysokości 20% podstawy opodatkowania. Podatek może być niższy, jeżeli dywidenda wypłacana jest osobie nie mającej dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i tak stanowi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a krajem, w którym osoba ta ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych.

Podstawą opodatkowania jest wartość dywidendy wypłaconej Akcjonariuszowi przez Bank. Podatek pobierany jest przez Bank, który jest płatnikiem tego podatku w imieniu Akcjonariusza, w dniu wypłacenia dywidendy Akcjonariuszowi i odprowadzany jest na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Akcjonariusza (w przypadku osób prawnych) lub siedziby płatnika (w przypadku osób fizycznych), w terminie do siódmego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W przypadku, gdy dywidenda wypłacana jest osobom prawnym mającym siedzibę za granicą lub osobom fizycznym nie mających na terenie Polski miejsca zamieszkania lub pobytu, wówczas podatek odprowadzany jest na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli podstawą opodatkowania nie jest wartość wyrażona w gotówce, to podstawą opodatkowania jest część, określonej w uchwale o podziale zysku, wartości zysku do podziału przypadająca na danego Akcjonariusza.

do góry 

6.1.1 Akcjonariusz będący osobą prawną

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend Banku odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19 tejże ustawy.

do góry 

6.1.2 Akcjonariusz będący osobą fizyczną

Na podstawie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Akcjonariusz będący osobą fizyczną, ustalając swoje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy, nie łączy przychodów z otrzymanej dywidendy z przychodami z innych źródeł.

do góry 

6.2 Opodatkowanie dochodów z obrotu akcjami i PDA

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody ze sprzedaży akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Na podstawie Art. 52 punkt 1 litera a) Ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych, w okresie do 31 grudnia 2000 roku zwalnia się od podatku dochodowego dochody ze sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty, na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym oraz dochody ze sprzedaży Praw Do Akcji; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych akcji jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Ministerstwo nie zajęło stanowiska w sprawie zasad opodatkowania dochodów ze sprzedaży PDA.

do góry 

6.3 Opłaty skarbowe

Sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu za pośrednictwem Biur Maklerskich jest zwolniona od opłaty skarbowej.

Sprzedaż prywatna akcji, to jest dokonywana bez pośrednictwa Biur Maklerskich, jest obciążona opłatą skarbową w wysokości 2% wartości transakcji (to jest wartości rynkowej zbywanych akcji), która ciąży solidarnie na kupującym i sprzedającym (§ 58 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej, Dz. U. z 1994 roku Nr 136, poz. 705, z późniejszymi zmianami).

do góry 

6.4 Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami przez osoby zagraniczne

Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega zasadom określonym w punktach 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4 pod warunkiem, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1996 roku w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych (Monitor Polski Nr 7, pozycja 82) następuje zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych mających siedzibę lub zarząd za granicą, od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na giełdzie papierów wartościowych. Zaniechanie to dotyczy państw, które stosują takie zaniechanie w stosunku do polskich podmiotów (zaniechanie na zasadzie wzajemności).

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.