BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rachunek zysków i strat

za okres Nota 31.12.1997 r.
rok poprzedni
31.12.1998 r.
rok bieżący
I. Przychody z tytułu odsetek 31 86 008,0 131 361,3
II. Koszty odsetek 32 43 489,5 79 114,0
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)   42 518,5 52 247,3
IV. Przychody z tytułu prowizji 33 16 619,5 27 859,8
V. Koszty z tytułu prowizji   1 356,2 1 403,6
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)   15 263,3 26 456,2
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 34 0,0 0,0
VIII. Wynik na operacjach finansowych 35 330,6 (210,8)
IX. Wynik z pozycji wymiany   5 249,4 14 922,9
X. Wynik na działalności bankowej   63 361,8 93 415,6
XI. Pozostałe przychody operacyjne 36 8 093,2 5 494,4
XII. Pozostałe koszty operacyjne 37 3 520,9 3 128,8
XIII. Koszty działania banku 38 37 017,1 52 889,4
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   8 111,2 9 671,8
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 39 (3 441,8) (8 599,9)
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 40 3 188,5 2 762,9
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)   (253,3) (5 837,0)
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej   22 552,5 27 383,0
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych   0,0 0,0
1. Zyski nadzwyczajne 41    
2. Straty nadzwyczajne 42    
XX. Zysk (strata) brutto   22 552,5 27 383,0
XXI. Podatek dochodowy 43 (8 839,2) (8 740,6)
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 44    
XXIII. Zysk (strata) netto   13 713,3 18 642,4
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   7 615 000 7 615 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 45 1,8 2,4
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych   7 615 000 7 615 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   1,8 2,4

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.