BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Bilans

stan na dzień Nota 31.12.1997 r.
rok poprzedni
31.12.1998 r.
rok bieżący
AKTYWA
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 80 032,9 104 001,4
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   0,0 0,0
III. Należności od sektora finansowego 2 91 442,5 86 984,5
1. W rachunku bieżącym   20 961,0 8 177,3
2. Terminowe   70 481,5 78 807,2
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 3 311 200,8 766 544,3
1. W rachunku bieżącym   62 920,0 122 235,3
2. Terminowe   248 280,8 644 309,0
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 4 0,0 0,0
VI. Dłużne papiery wartościowe 5 120 908,7 108 085,8
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 6, 8, 11 0,0 0,0
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 7, 8, 11 0,0 0,0
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach 9, 11 299,5 5,5
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe 10, 11 0,0 0,0
XI. Wartości niematerialne i prawne 12 6 932,4 9 433,6
XII. Rzeczowy majątek trwały 13 24 593,5 31 609,9
XIII. Akcje własne do zbycia 14 0,0 0,0
XIV. Inne aktywa 15 2 715,9 28 618,6
1. Przejęte aktywa - do zbycia   38,4 1,3
2. Pozostałe   2 677,5 28 617,3
XV. Rozliczenia międzyokresowe 16 2 855,8 4 784,0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   0,0 0,0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   2 855,8 4 784,0
AKTYWA RAZEM   640 982,0 1 140 067,6
PASYWA
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   0,0 0,0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 17 109 198,0 280 402,4
1. Bieżące   12 837,9 8 014,8
2. Terminowe   96 360,1 272 387,6
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 18 383 788,0 680 355,7
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   0,0 0,0
a) bieżące   0,0 0,0
b) terminowe   0,0 0,0
2. Pozostałe, w tym:   383 788,0 680 355,7
a) bieżące   112 122,4 151 464,7
b) terminowe   271 665,6 528 891,0
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 19 0,0 0,0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 20 0,0 0,0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa 21 37 312,0 25 612,4
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 22 4 991,6 7 712,6
VIII. Rezerwy 23 4 489,1 8 734,6
1. Rezerwy na podatek dochodowy   4 489,1 5 153,6
2. Pozostałe rezerwy   0,0 3 581,0
IX. Zobowiązania podporządkowane 24 9 363,3 5 618,0
X. Kapitał akcyjny 25 12 500,0 15 230,0
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   0,0 0,0
XII. Kapitał zapasowy 26 47 927,0 66 476,5
XIII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   581,4 551,4
XIV. Pozostałe kapitały rezerwowe 27 17 118,3 30 731,6
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   0,0 0,0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 28 0,0 0,0
XVII. Zysk (strata) netto   13 713,3 18 642,4
PASYWA RAZEM   640 982,0 1 140 067,6
Współczynnik wypłacalności 29 17,7 10,3
Wartość księgowa   91 840,0 131 631,9
Liczba akcji   6 250 000 7 615 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29 14,7 17,3
Przewidywana liczba akcji   6 250 000 7 615 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   14,7 17,3

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.