BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony Oferującego

PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa

telefon: (0-22) 629 07 16

telefax: (0-22) 629 78 73

e-mail: pdm@polbox.com.pl

W imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., jako Oferującego:
Jacek Adamski

Pomiędzy Emitentem i PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. zostały zawarte i obowiązują umowy dotyczące:

  • zaoferowania przez PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., w publicznym obrocie, Akcji serii H Emitenta;
  • współpracy w zakresie obsługi kredytów udzielanych klientom Oferującego oraz obsługi rachunków inwestora giełdowego prowadzonych dla klientów Oferującego;
  • otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Oferującego.

Emitent posiada 33.600 akcji PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., co stanowi 19,2 % kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 19,2% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PIONEER Polski Dom Maklerski S.A..

Ponadto Wiceprezes Zarządu Emitenta - Pan Leszek Niemycki, jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. oraz podpisał w PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. umowę o zarządzanie portfelem papierów wartościowych.

Nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, prawne bądź finansowe pomiędzy PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. lub osobami fizycznymi działającymi w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. a Emitentem.

Oświadczenie osób działających w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., jako Oferującego Akcje objęte Prospektem

Stwierdzam, że PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., jako Oferujący Akcje w publicznym obrocie dołożył należytej staranności zawodowej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu.

Jacek Adamski
Prezes Zarządu

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.