BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Definicje skrótów użytych w prospekcie

Akcja Jedna z objętych przez Akcjonariuszy 7.615.000 Akcji na okaziciela Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. o wartości nominalnej 2 PLN każda, a także Akcje Nowej Emisji Serii H
Akcja Nowej Emisji / Akcja Serii H Jedna z 761.500 Akcji na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 PLN każda, wprowadzanych do publicznego obrotu i oferowanych do objęcia w drodze wykonania prawa poboru na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie
Akcjonariusze Właściciele Akcji wyemitowanych przez Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Spółka Akcyjna
ALCO Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Art. Artykuł
Bank / PPABank S.A. / Emitent Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Spółka Akcyjna
Biuro Maklerskie Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, działający na podstawie przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
DEM Marka niemiecka, prawny środek płatniczy Republiki Federalnej Niemiec
Depozytariusz Bank będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzący rachunki papierów wartościowych na podstawie zezwolenia KPWiG
ECC Enterprise Credit Corporation (Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości)
Fundusz / PAEF Polish-American Enterprise Fund (Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości)
Generale Bank S.A. Grupa bankowa Generale Bank (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Brukseli, posiadająca 1.300 oddziałów 46 krajach; składająca się z ponad 200 banków i firm zajmujących się działalnością bankową, specjalizujących się w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć (venture capital), leasingu, faktoringu oraz usługach ubezpieczeniowych (E-mail: info@gbank.be). W czasie przygotowywania niniejszego prospektu zaplanowane zostało na 23 czerwca 1999 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Generale Bank S.A. mające na celu zatwierdzenie połączenia Generale Banku S.A. z innymi podmiotami (ASLK/CGER, MeesPierson oraz Bank VSB) i utworzenie grupy bankowo-ubezpieczeniowej pod nazwą Fortis Bank.
GPW / Giełda / Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Inwestor zagraniczny Nierezydent
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
Kodeks handlowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami)
Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296, z późniejszymi zmianami)
KPWiG / Komisja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
NBP Narodowy Bank Polski
Oferta Publiczna / Oferta Oferta publiczna objęcia w drodze wykonania prawa poboru Akcji Nowej Emisji PPABanku S.A. zawarta w niniejszym Prospekcie
Oferujący PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot oferujący Akcje Nowej Emisji
PLN / zł / złoty Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji (Dz. U. Nr 84, poz. 386), mający wartość równą 10.000 starych złotych. Wszystkie informacje finansowe umieszczone w Prospekcie wyrażone są w złotych
Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 21 listopada 1997 r. Nr 140 poz. 939)
Prawo dewizowe Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku - Prawo dewizowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 160, poz.1063)
Prawo Do Akcji, PDA Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego w rozumieniu Art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 zpóźniejszymi zmianami), przysługujące posiadaczowi Akcji Serii H w okresie od ich przydziału do wprowadzenia do obrotu giełdowego.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami)
Prospekt Niniejszy, jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie Publicznej PPABanku S.A., sporządzony w celu wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii H
Rada Nadzorcza Rada Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna będąca radą nadzorczą spółki akcyjnej
Rewident KPMG Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 128, poz. 631, z późniejszymi zmianami)
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, Kraków ul. Przy Rondzie 6
Skarb Państwa Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Skrócona wersja Prospektu / Miniprospekt Wersja skrócona Prospektu, sporządzona zgodnie z § 28, Rozporządzenia o Prospekcie
Sporządzający Prospekt Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Spółka Akcyjna
KPMG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
Statut PPABanku S.A. / Statut Statut Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna
Uchwała Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego Uchwała Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków (Dz. Urz. NBP Nr 15 poz. 33)
Uchwała Nr 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego Uchwała Nr 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998 roku w sprawie wielkości pozycji walutowych (Dz. Urz. NBP Nr 24 poz. 54)
USD Dolar USA, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 1993 roku - Dz.U. Nr 90, poz 416 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity z 1993 roku - Dz.U. Nr 106, poz 482 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (tekst jednolity z 1997 r. - Dz.U. Nr 26, poz 143)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPABanku S.A. zwoływane i przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 388 - 417 Kodeksu handlowego
Współczynnik wypłacalności (adekwatności kapitałowej) Miara pokrycia funduszami własnymi banku aktywów i zobowiązań pozabilansowych, obciążonych ryzykiem kredytowym; obliczany jest jako stosunek funduszy własnych netto do sumy przeliczonych odpowiednimi wagami ryzyka aktywów i zobowiązań pozabilansowych; zgodnie z Zarządzeniem Komisji Nadzoru Bankowego nr 3/98 z 30 czerwca 1998 roku, w sprawie sposobu wyliczenia współczynnika wypłacalności banku oraz określenia procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 34) wraz ze zmianami z Zarządzenia Komisji Nadzoru Bankowego nr 5/98 z 4 grudnia 1998 (Dz. Urz. NBP Nr 26, poz. 61; współczynnik ten w odniesieniu do banków, które rozpoczęły działalność przed jego wprowadzeniem, nie może być niższy niż 8%.
Zarząd Emitenta /
Zarząd Banku /
Zarząd Spółki
Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna
Zarządzenie Nr 1/95 Prezesa NBP Zarządzenie Nr 1/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 8, w raz z późniejszymi zmianami)
Zarządzenie Nr 13/94 Komisji Nadzoru Bankowego Zarządzenie Nr 13/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1994 r., w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 36, w raz z późniejszymi zmianami). Zarządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 1999 roku.
Zarządzenie Nr 13/98 Komisji Nadzoru Bankowego Zarządzenie Nr 13/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. Urz. Nr 29, poz. 65)

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.