BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną i zasady jej ustalania

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPABanku S.A. z 17 czerwca 1999 roku, Zarząd Banku został upoważniony do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji Serii H

Wyznaczając cenę emisyjną Akcji Serii H, Zarząd wziął przede wszystkim pod uwagę fakt, iż Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tej przyczyny, za podstawowy czynnik wpływający na wyznaczoną cenę emisyjną uznano aktualną cenę giełdową Akcji Banku. Ponadto do czynników wpływających na ustalenie ceny emisyjnej zaliczono:

  • prognozę zyskowności Banku,
  • wzrost wartości księgowej Banku,
  • program rozwoju prowadzonej działalności,
  • prognozę rozwoju sytuacji na rynku papierów wartościowych, a w szczególności podaży papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.