BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Wskaźniki

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki ekonomiczne osiągane przez Bank w okresie ostatnich trzech lat oraz w pierwszym kwartale 1999 roku.

Wskaźniki 1996 1997 1998 I kw. 1999
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 2,7% 2,7% 2,2% 2,0%
Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 23,6% 20,7% 18,9% 18,8%
Wskaźnik rentowności netto na działalności bankowej 28,9% 28,2% 19,4% 23,9%
Wskaźnik rentowności brutto na działalności bankowej 49,5% 46,4% 28,5% 34,3%
Stopa dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Współczynnik wypłacalności 21,6% 17,7% 10,3% 9,8%
Marża odsetkowa 100,6% 97,8% 66,0% 69,2%
Margines wypłacalności i środków stanowiących jego pokrycie 20,8% 18,6% 11,4% 11,8%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) odzwierciedla stosunek zysku netto do średniej rocznej wartości aktywów. W przypadku pierwszego kwartału 1999 roku dane obejmują okres od 1 kwietnia 1998 roku do 31 marca 1999 roku. Wartość współczynnika ROA jest niższa niż w latach poprzednich co wynika z szybszego tempa wzrostu aktywów niż zysku netto, pomimo utrzymywania się tego ostatniego na wysokim poziomie. Wielkość tego wskaźnika oscyluje wokół przeciętnej jego wartości dla sektora bankowego.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) prezentuje stosunek zysku netto do średniej rocznej wartości funduszy własnych bez pasywów podporządkowanych. W przypadku pierwszego kwartału 1999 roku dane obejmują okres od 1 kwietnia 1998 roku do 31 marca 1999 roku. Pomimo jego spadku, jest on wyższy niż przeciętna jego wartość dla sektora bankowego.

Wskaźnik rentowności netto na działalności bankowej pokazuje stosunek zysku netto do sumy kosztów odsetkowych, prowizyjnych, z tytułu operacji finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych.

Wskaźnik rentowności brutto na działalności bankowej pokazuje stosunek zysku brutto do sumy kosztów odsetkowych, prowizyjnych, z tytułu operacji finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych. Wyraźny wzrost wskaźników rentowności, pomimo obniżenia podstawowych stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski na początku 1999 roku, świadczy o wzrastającej efektywności Banku.

Stopa dywidendy liczona jest jako stosunek kwoty zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy do zysk netto. Bank nie wypłaca dywidendy.

Współczynnik wypłacalności obliczany jest jako stosunek funduszy własnych netto do ważonych ryzykiem wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych. Wagi ryzyka aktywów i zobowiązań pozabilansowych określa Komisja Nadzoru Bankowego. Kapitały własne Banku wzrosły w ciągu 1998 roku o 36%, podczas gdy w tym samym czasie aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem wzrosły o 133%. Bardzo szybki wzrost aktywów Banku połączony z niższym przyrostem kapitałów, spowodował spadek współczynnika wypłacalności. Pomimo spadku współczynnika wypłacalności, który dotychczas był jednym z najwyższych w sektorze bankowym, jego poziom jest nadal wyższy od minimum ustalonego w ustawie Prawo bankowe (8%), jak i wymaganego normami międzynarodowymi.

Marża odsetkowa obliczona została jako iloraz dochodów z tytułu odsetek i kosztów z tytułu odsetek.

Margines wypłacalności i środków stanowiących jego pokrycie to stosunek funduszy własnych banku (bez pasywów podporządkowanych wraz z zyskiem netto i zyskiem w trakcie zatwierdzania) do aktywów bilansowych i pozabilansowych ważonych ryzykiem.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.