BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Zasady dystrybucji Akcji Serii H

8. Zasady dystrybucji Akcji Serii H
8.1 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii H
8.2 Cena emisyjna Akcji Serii H
8.3 Termin wykonywania prawa poboru
8.4 Miejsce wykonywania prawa poboru
8.5 Procedura składania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru
8.6 Wpłata na Akcje Serii H
8.7 Obrót prawem poboru
8.8 Przydział Akcji Serii H
8.9 Działanie przez pełnomocnika
8.10 Prawne skutki niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje lub dokonania wpłaty w niepełnej wysokości
8.11 Termin związania dokonanym zapisem na Akcje
8.12 Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego
8.13 Niedojście emisji do skutku


8. Zasady dystrybucji Akcji Serii H

do góry 

8.1 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii H

Zgodnie z Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1999 roku, Akcje Serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii H uprawnia posiadanie 10 (dziesięciu) jednostkowych praw poboru. Datę ustalenia prawa poboru Akcji Serii H ustalono na 30 lipca 1999 roku.

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą:

 • akcjonariusze Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia tego prawa do momentu złożenia zapisu.
 • osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu (zapisów) na Akcje Serii H.

Ponadto, Akcjonariusze Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą uprawnieni do złożenia dodatkowego zapisu (na osobnym formularzu), w terminie wykonania prawa poboru, na maksymalnie 761.500 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Akcji Serii H, przy czym, o ile pozostałe osoby uprawnione nie zrealizują prawa poboru, zostaną one zrealizowane proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby Akcji Serii H, w stosunku do których pozostałe osoby uprawnione nie zrealizowały prawa poboru. Proporcjonalność realizacji tych zapisów nie oznacza przydzielania ułamkowych części Akcji Serii H, gdyż takowe nie będą przydzielane. Algorytm dokonania przydziału tych akcji określi Zarząd Emitenta, przy zachowaniu jego proporcjonalnego charakteru.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, Zarząd Emitenta może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z propozycją złożenia zapisu na uprzednio nieobjęte Akcje Serii H. W takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje Serii H zostaną przydzielone przez Zarząd według swojego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

do góry 

8.2 Cena emisyjna Akcji Serii H

Zgodnie z Art. 80 ust. 1 pkt.1) Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości nie później, niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji. Opublikowanie ceny emisyjnej Akcji Serii H nastąpi w drodze przekazania informacji bieżącej do KPWiG, GPW i agencji informacyjnej oraz poprzez jednorazowe ogłoszenia w dziennikach ogólnopolskich "Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy "Parkiet".

do góry 

8.3 Termin wykonania prawa poboru

Zgodnie z Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1999 roku, dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 30 lipca 1999 roku. W związku z tym faktem, ostatnim dniem w którym będzie można nabyć Akcje Banku, na sesji Giełdy, z przysługującym im prawem poboru jest dzień 27 lipca 1999 roku.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 24 czerwca 1999 roku:

 • otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 6 sierpnia 1999 roku;
 • zapisy będą przyjmowane od dnia 6 sierpnia 1999 roku do dnia 20 sierpnia 1999 roku;
 • o ile wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 3 września 1999 roku;
 • o ile nie wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 10 września 1999 roku.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 6 września 1999 roku do 10 września 1999 roku.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. W takim przypadku nowe terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz przyjmowania zapisów, po podjęciu przez Zarząd właściwej uchwały, zostaną przekazane KPWiG, GPW i agaencji informacyjnej w trybie przekazywania informacji bieżących oraz podane w jednorazowych ogłoszeniach zamieszczonych w dziennikach ogólnopolskich Gazeta Giełdy "Parkiet" oraz "Rzeczpospolita", przy czym ogłoszenia te zostaną opublikowane nie później, niż na 5 dni przed terminem otwarcia subskrypcji, określonym w niniejszym punkcie Prospektu, lub w przypadku jedynie zmiany daty zamknięcia subskrypcji - nie później, niż na 2 dni robocze przed terminem zamknięciem subskrypcji, określonym w niniejszym punkcie Prospektu.

do góry 

8.4 Miejsce wykonania prawa poboru

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonają zapisu na Akcje Serii H w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane jednostkowe prawa poboru, uprawniające do objęcia Akcji Serii H, w chwili składania zapisu (zapisów).

Akcjonariusze, którzy nie dokonali zdeponowania Akcji na rachunku papierów wartościowych, do dnia ustalenia prawa poboru i posiadają te Akcje zdeponowane na koncie sponsora emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., mogą składać zapisy na Akcje Serii H wyłącznie w punktach obsługi klienta Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A., będącego sponsorem emisji dla Akcji Emitenta.

Osoby wytypowane przez Zarząd Emitenta do złożenia zapisu na Akcje Serii H nie objęte w trybie realizacji prawa poboru, dokonają zapisu w prowadzonym przez Oferującego punkcie obsługi klienta, zlokalizowanym w Warszawie, ul. Wiejska 20.

do góry 

8.5 Procedura składania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru

Osoba uprawniona do wykonania prawa poboru winna złożyć 3 egzemplarze formularza zapisu w miejscu określonym w punkcie 8.4 niniejszego rozdziału Prospektu.

Formularz zapisu będzie zawierał następujące informacje, niezbędne do złożenia skutecznego zapisu na Akcje Serii H:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę osoby prawnej;
 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę osoby prawnej;
 • adres do korespondencji;
 • w przypadku krajowych osób fizycznych - numer i serię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz numer ewidencyjny PESEL;
 • w przypadku krajowych osób prawnych - numer rejestru handlowego, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny;
 • w przypadku zagranicznych osób fizycznych - numer i serię paszportu;
 • w przypadku zagranicznych osób prawnych - numer rejestru właściwego dla kraju zarejestrowania osoby;
 • status dewizowy inwestora;
 • liczbę posiadanych jednostkowych praw poboru w chwili składania zapisu;
 • liczbę Akcji Serii H objętych zapisem;
 • kwotę wpłaty na Akcje Serii H objęte zapisem;
 • sposób zapłaty za Akcje Serii H objęte zapisem;
 • określenie typu zapisu - podstawowy (uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii H w zamian za 10 posiadanych jednostkowych praw poboru), lub dodatkowy (opiewający na nie więcej niż 761.500 Akcji Serii H, uwzględniany o ile pozostałe osoby uprawnione nie wykonały prawa poboru, podlegający realizacji całkowitej lub częściowej albo nierealizowany w całości);
 • określenie formy i sposobu zwrotu ewentualnej nadpłaty oraz zwrot wpłaconych kwot w przypadku niedojścia emisji do skutku;
 • oświadczenie osoby dokonującej zapisu, stwierdzającej że:
  • zapoznała się z treścią Prospektu,
  • zapoznała się z brzmieniem Statutu i akceptuje jego treść;
 • podpis osoby składającej zapis;
 • podpis pracownika biura maklerskiego przyjmującego zapis, upoważnionego do jego przyjęcia.

Na dowód przyjęcia zapisu, osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz właściwie wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.

Wpłata na Akcje Serii H objęte zapisem (zapisami) winna zostać dokonana na zasadach określonych w punkcie 8.6 niniejszego rozdziału Prospektu.

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, iż zapis dodatkowy winien zostać złożony na odrębnym formularzu zapisu.

do góry 

8.6 Wpłata na Akcje Serii H

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii H jest jego pełne opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje Serii H musi wpłynąć na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis najpóźniej do momentu jego złożenia.

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na Akcje Serii H:

 • gotówką, w złotych, w biurze maklerskim przyjmującym zapis (o ile prowadzi on obsługę kasową);
 • przelewem lub przekazem telegraficznym, w złotych, na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis;
 • powyższymi sposobami łącznie, lub też w innej formie akceptowanej przez biuro maklerskie przyjmujące zapis.

Za termin dokonania wpłaty przelewem lub przekazem telegraficznym uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr 4/98 z dnia 30 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. NBP nr 18 poz. 40) osoby dokonujące wpłat, w tym wpłat gotówkowych lub dokonujące przelewu lub poleceń przelewów następujących po sobie w krótkich okresach czasu, których wartość przekracza 10.000 Euro, będą ewidencjonowane, a dane tych osób będą przechowywane przez okres 5-ciu lat. Powyżej określone postępowanie dotyczy również zamiany papierów wartościowych lub zagranicznych środków płatniczych na złote polskie, zamiany złotych polskich na papiery wartościowe lub zagraniczne środki płatnicze, w tym pośrednictwa w ww. transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, iż środki mogą pochodzić lub mają związek z praniem pieniędzy, bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

Zgodnie z Uchwałą nr 396 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 9 listopada 1995 roku (Dz. Urz. KPW nr 6, poz.197), w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych inwestorów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, Komisja Papierów Wartościowych zaleca rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie:

 1. każdej jednorazowej wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20.000 złotych;
 2. mniejszych wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 złotych;
 3. każdej wpłaty i polecenia przelewu, innych niż te, o których mowa w punktach 1) i 2), które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.

Wpłaty na Akcje Serii H nie podlegają oprocentowaniu.

do góry 

8.7 Obrót prawem poboru

Obrót prawami poboru nabytymi z tytułu posiadania Akcji na koniec dnia ustalenia prawa poboru, będzie odbywał się na zasadach określonych w Uchwałach Zarządu Giełdy nr 23/94 z dnia 25 stycznia 1994 roku oraz nr 190/98 z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków obrotu prawem poboru. Terminarz obrotu prawem poboru określi właściwa Uchwała Zarządu Giełdy, która zostanie opublikowana w Cedule Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obrót prawami poboru za pośrednictwem Giełdy będą mogły przeprowadzać jedynie te osoby, które posiadają otwarty rachunek papierów wartościowych w biurze maklerskim. Osoby zamierzające zbyć prawa poboru, które nie posiadają otwartego rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim, powinny taki rachunek założyć i zdeponować na nim akcje.

Zbywający prawo poboru zrzeka się możliwości jego wykonania na rzecz nabywcy, jednakże zachowuje prawo do złożenia zapisu dodatkowego, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszego rozdziału Prospektu.

do góry 

8.8 Przydział Akcji Serii H

Inwestorzy składający zapisy na Akcje Serii H w ramach wykonania prawa poboru wynikającego z ilości posiadanych jednostkowych praw, otrzymają je w liczbie wynikającej z treści zapisu, pod warunkiem właściwego wypełnienia formularza zapisu oraz pełnego opłacenia Akcji będących przedmiotem zapisu.

Jeżeli nie wszystkie osoby uprawnione wykonają prawo poboru, to niesubskrybowane Akcje Serii H zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zapisów złożonych przez osoby uprawnione. W przypadku, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na większą liczbę Akcji Serii H, niż pozostała do objęcia, to Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. Emitent nie będzie przyznawał ułamkowych części Akcji Serii H, a także nie będzie przyznawał Akcji Serii H kilku osobom łącznie. Pozostała po zaokrągleniach liczba Akcji Serii H zostanie przyznana przez Emitenta według własnego uznania, jednakże tylko tym osobom uprawnionym, które złożyły dodatkowe zapisy.

W przypadku redukcji zapisów dodatkowych, środki pieniężne nadpłacone przez inwestorów zostaną im zwrócone, za pośrednictwem biur maklerskich, w których składali te zapisy, w terminie 14 dni od daty dokonania przydziału Akcji Serii H. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez żadnych odsetek lub odszkodowań.

W przypadku właściwego subskrybowania i opłacenia wszystkich Akcji Serii H w trybie realizacji prawa poboru, przydział tych akcji nastąpi w terminie 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji.

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, Zarząd Emitenta może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów z propozycją złożenia zapisu na uprzednio nieobjęte Akcje Serii H. W takiej sytuacji przydział Akcji Serii H nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji.

do góry 

8.9 Działanie przez pełnomocnika

Wszystkie działania opisane w niniejszym Prospekcie, inwestor może wykonywać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.

Zasady działania za pośrednictwem pełnomocnika określone są w odpowiednich regulaminach podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie. W związku z tym, w przypadku konieczności działania za pośrednictwem pełnomocnika, wskazany jest uprzedni kontakt z biurem maklerskim, w którym będzie składany zapis (zapisy) na Akcje.

Dokument pełnomocnictw lub jego kopia pozostaje w biurze maklerskim przyjmującym zapis.

Zwraca się uwagę na konieczność uiszczenia opłaty skarbowej wynikającej z jego udzielenia.

Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw.

do góry 

8.10 Prawne skutki niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje lub dokonania wpłaty w niepełnej wysokości

Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w niniejszym Prospekcie lub dokonanie wpłaty w niepełnej wysokości powoduje unieważnienie zapisu.

do góry 

8.11 Termin związania dokonanym zapisem na Akcje

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału akcyjnego do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające wpisu stanie się prawomocne lub też Emitent ogłosi wcześniej o niedojściu emisji do skutku, dokonujący zapisu przestają być nim związani.

do góry 

8.12 Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego

O ile zostaną właściwe subskrybowane i należycie opłacone wszystkie Akcje Serii H, w terminie 14 dni od daty zamknięcia ich subskrypcji, Zarząd Emitenta zgłosi podwyższenie kapitału akcyjnego w Sądzie Rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego Zarząd Emitenta wystąpi o przyjęcie Akcji Serii H do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A..

W terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia Akcji Serii H do depozytu, zostaną one zaksięgowane na rachunkach papierów wartościowych. Akcjonariuszom, którzy nie posiadają rachunków papierów wartościowych będą wydawane imienne świadectwa depozytowe.

do góry 

8.13 Niedojście emisji do skutku

Emisja Akcji Serii H nie dojdzie do skutku, jeżeli:

 1. w trakcie trwania subskrypcji wszystkie Akcje Serii H nie zostaną właściwie subskrybowane i należycie opłacone;
 2. w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału akcyjnego do zarejestrowania;
 3. postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego stanie się prawomocne.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii H, Zarząd Spółki powiadomi o tym fakcie w drodze jednorazowego publicznego ogłoszenia w dwóch dziennikach ogólnopolskich: Gazeta Giełdy "Parkiet" oraz "Rzeczpospolita" w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji lub, w przypadku niezgłoszenia podwyższenia kapitału akcyjnego do zarejestrowania, z chwilą upłynięcia 3-miesięcznego okresu, w którym należy zgłosić podwyższenie kapitału akcyjnego do zarejestrowania lub też z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego Sądu Rejestrowego odmawiającego zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii H z przyczyny określonej w pkt. 1), wpłacone środki pieniężne, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, zostaną zwrócone inwestorom w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. Zwrot środków pieniężnych wpłaconych na Akcje Serii H nastąpi w sposób określony przez inwestora w formularzu zapisu, za pośrednictwem biura maklerskiego, w którym dany inwestor złożył zapis.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii H z przyczyn określonych w pkt. 2) i 3), Emitent niezwłocznie wystąpi do Zarządu Giełdy o zakończenie notowań PDA. Posiadaczom PDA po rozliczeniu transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań, wypłacone zostaną kwoty wynikające z iloczynu posiadanych PDA i ceny emisyjnej Akcji Serii H, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.