BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rynek, na który Emitent planuje wprowadzić oferowane papiery wartościowe do wtórnego obrotu

Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii H, na rachunkach w KDPW zostały zapisane Prawa Do Akcji w liczbie odpowiadającej właściwie subskrybowanym, należycie opłaconym i przydzielonym Akcjom Serii H. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA zostały zapisane na rachunkach inwestorów i sponsora emisji w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji Serii H. Inwestorzy mają prawo do zbywania PDA od dnia następującego po dniu zapisania PDA na ich rachunkach. Wykonanie PDA będzie polegać na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii H. Za każde PDA znajdujące się na rachunku inwestora zostanie zapisana jedna Akcja Serii H, skutkiem czego będzie wygaśnięcie PDA.

Emitent podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu wprowadzenia PDA do obrotu giełdowego. W tym celu Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy w przedmiocie rejestracji PDA w depozycie do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego, wynikającego z wyemitowania Akcji Serii H, i zapisania na rachunkach inwestorów Akcji Serii H. Po dokonaniu przydziału Akcji Serii H, w KDPW nastąpi zapisanie PDA na rachunkach inwestorów i rachunku sponsora emisji. Następnie Emitent wystąpi do Zarządu Giełdy o wyznaczenie daty rozpoczęcia oraz systemu notowań PDA.

Po zarejestrowaniu we właściwym sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału akcyjnego w wyniku wyemitowania Akcji Serii H i zawarciu z KDPW umowy w przedmiocie zarejestrowania Akcji Serii H, nastąpi zapisanie Akcji Serii H na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w liczbie 1 Akcja Serii H za 1 PDA. Dzień ten będzie ostatnim dniem giełdowego notowania PDA. Zgodnie z § 15 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego nie wymaga uchwały Rady Giełdy. Emitent wystąpi z wnioskiem do Zarządu Giełdy o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Pierwszym dniem notowania Akcji Serii H będzie dzień następujący po dniu zapisania Akcji Serii H na kontach inwestorów.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii H, Emitent niezwłocznie zarządzi zwrot środków pieniężnych wpłaconych na Akcje Serii H oraz wystąpi do Zarządu Giełdy o zakończenie notowań PDA. Posiadaczom PDA po rozliczeniu transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań wypłacone zostaną kwoty wynikające z iloczynu posiadanych PDA i ceny emisyjnej Akcji Serii H, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Intencją Emitenta jest rozpoczęcie obrotu giełdowego Akcjami Serii H do końca 1999 roku.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.