BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Podstawa prawna emisji i organ decyzyjny

3. Podstawa prawna emisji i organ decyzyjny
3.1. Organ decyzyjny i podstawa prawna emisji
3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji

3. Podstawa prawna emisji i organ decyzyjny

3.1 Organ decyzyjny i podstawa prawna emisji

Organem decyzyjnym jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji, zgodnie z artykułem 408 Kodeksu handlowego i § 7 Statutu Banku, wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 3/4 głosów oddanych. Ewentualne wyłączenie Akcjonariuszy od prawa poboru może uchwalić tylko Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji Akcji Nowej Emisji Serii H jest Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 1999 roku.

3.2 Data i forma podjęcia decyzji o emisji

Podstawą emisji Akcji Serii H jest Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 17 czerwca 1999 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku, zapisana w protokole z WZA sporządzonego w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 4951/99 przez notariusza Grzegorza Iłowskiego.

Stosowny fragment wymienionej uchwały brzmi następująco:

"1. Kapitał akcyjny Banku, wynoszący 15.230.000 (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy) złotych dzielący się na 7.615.000 (siedem milionów sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, podwyższa się w drodze publicznej emisji 761.500 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela "serii H" o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, to jest o kwotę 1.523.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych - do kwoty 16.753.000 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych."

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.